En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Lagrådet skriver bland mycket annat att “det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd”. Kritiken som riktas mot dem som snickrat ihop detta känslobaserade “lagförslag” som om lagstiftning är något man kan syssla med helt utan några som helst hänsyn till gällande regler och principer för just lagstiftning, är synnerligen stark.

Ur Lagrådets yttrande om Förslaget till lag om ändring i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige: 

I lagrådsremissen lämnas nu förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Även om uppehållstillstånd inte kan medges enligt nuvarande regler ska tillstånd kunna ges om den unge fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut. Vissa ytterligare förutsättningar ska då vara uppfyllda. Ett uppehållstillstånd enligt dessa nya regler ska kunna sökas endast en gång och endast under en mycket begränsad tid. Det framgår att den grupp som kan komma att omfattas av detta förslag utgör ca 9.000 personer.

Lagrådet har tidigare framfört synpunkter på regleringen i de tillfälliga lagarna och bl.a. anfört att dessa är mycket svårtillgängliga, se angivna propositioner. De tillfälliga lagarna ska, under en viss tid, tillämpas parallellt med utlänningslagen, och modifierar denna lag på olika sätt. Regelverken måste läsas ihop för att en viss situation ska kunna bedömas. Den tillfälliga lagen var redan när den infördes år 2016 mycket komplicerad. Genom ändringarna år 2017, då ett antal regler om uppehållstillstånd vid gymnasiestudier infördes, försvårades möjligheten till överblick ytterligare. Dessa utbildningsanknutna regler med dess olika förutsättningar och verkningar blev till ytterlighet komplicerade och svårgripbara.

De nu lämnade förslagen innebär i olika avseenden att dessa svårigheter förstärks. Den nya regeln om uppehållstillstånd i vissa fall vid långa handläggningstider har många och till viss del komplicerade rekvisit som i flera fall kan principiellt ifrågasättas. De nya reglerna om att behandla sammanhållna yrkesutbildningar m.m. på liknande sätt som gymnasiestudier är inte okomplicerade, och konsekvenserna är mycket svåra att överblicka med den information som ges i lagrådsremissen.

Vid remissbehandlingen av det utkast till remiss som föregått lagrådsremissen har också många invändningar rests mot reglernas komplexitet. Från t.ex. domstolarna har framförts att komplexiteten gör det svårt att överhuvudtaget få en överblick av konsekvenserna av förslaget, och att detta måste komma att medföra svårigheter inte minst för enskilda. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Kommentar till det som rödmarkerats (övrig text får tala för sig själv): Det är en stor skam att vi i Sverige har så svaga regeringsföreträdare att de behöver näpsas så skarpt av Lagrådet. En stor skam. Och det är också en stor skam att Centerpartiet hela tiden varit mycket positiva till det här ytterst bisarra särlagstiftningsförslaget.

Vidare ur Lagrådets yttrande:

Det måste beaktas att utlänningslagen i sig är komplicerad och konsekvenserna av 2016 och 2017 års tillfälliga lagstiftningar svåra att överblicka. De förslag som nu lämnas är knapphändigt analyserade, remisstiden har varit kort och effekterna är svårbedömda. Det finns en uppenbar risk för att de föreslagna nya reglerna inte kommer att bli effektiva. Lagrådet återkommer därför i det följande särskilt till de föreslagna reglerna avseende uppehållstillstånd för vissa yrkesutbildningar.

När det gäller förslaget om uppehållstillstånd vid långa handläggningstider kan även principiella synpunkter av olika slag lämnas. Som flera remissinstanser påpekat avviker den tänkta regleringen här i olika avseenden från normala principer inom rättsområdet. Konsekvenserna blir därigenom svåra att förutse, och då bör en noggrann analys krävas.

Kommentar: Här sägs exakt detsamma som jag skrivit om i många av mina texter och som också framhållits av tunga rättsliga remissinstanser. Sveriges regering har agerat just så olämplig som hela tiden påpekats i texterna här på sajten. De har varit – och är – inkapabla att ta ansvar för asyl- och migrationsfrågor, livligt ackompanjerade av det lika inkapabla Centerpartiet. Som nu, snart – en kvalificerad gissning – med stor sannolikhet i panik kommer att börja urskulda sig och säga att de minsann hela tiden velat ha en tydligare skrivning och inte har stått bakom det förevarande förslaget etc, etc, etc.

Men faktum kvarstår: Centerpartiet har absolut velat att 9000 afghanska män utan asyl- eller skyddsskäl ska pådyvlas skattebetalarna i Sverige. Glöm aldrig det och särskilt inte den 9 september vid valurnorna!

Fortsättning ur Lagrådets yttrande:

En aspekt är att regleringen är inriktad mot en bestämd grupp personer som anses ha fallit utanför systemet och som därför som en engångsåtgärd ska kunna söka tillstånd enligt en specialregel. Det är i sak snarast fråga om ett slags dispens. Gruppen är avgränsad genom ett antal rekvisit (se om vissa av dessa närmare nedan). Fråga är då om den avgränsning som valts är rimlig, och kan sägas innebära att lika fall behandlas lika. Avgränsningarna måste kunna motiveras och vara objektivt godtagbara.

Här har utelämnats en del av texten, läs den i sin helhet genom att klicka på Lagrådets logo efter denna text.

Vilka möjligheterna är till uppehållstillstånd beror alltså inte på den enskildes förhållanden, utan på Migrationsverkets agerande. Det kan starkt ifrågasättas om detta är en objektivt godtagbar princip. Den grupp som tänkts kunna omfattas av regeln utgör enligt vad som nämnts ca 9 000 personer. Hur många som inte omfattas beroende på kortare handläggningstid hos Migrationsverket framgår inte av remissen.

En annan aspekt på detta med handläggningstidens betydelse är att det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra det i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Även i svensk rätt i övrigt är det inte en princip att låta utdragna handläggningstider i sig vara skäl för att bifalla ansökningar av olika slag. Förslaget väcker i detta avseende frågor som inte alls analyserats i lagrådsremissen. En hänvisning görs visserligen till innehållet i ett EU-direktiv vars genomförande för närvarande bereds inom Regeringskansliet och som reglerar tidsfrister för handläggning av asylärenden, men det har inte framgått att detta innebär att asylrätten som sådan kan knytas till handläggningstider.

Kommentar: Också detta om att långa handläggningstider inte kan vara skäl för uppehållstillstånd har jag upprepat med en dåres envishet i olika texter. En självklarhet för alla utom de kortnästa i Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ja, och så Vänsterpartiet, förstås.

Här har utelämnats en del av texten, läs den i sin helhet genom att klicka på Lagrådets logo efter denna text.

En annan principiell fråga i detta lagstiftningsärende är vilka krav på uppgifter om sökandens identitet som ska ställas i ett ärende om uppehållstillstånd i Sverige. Här föreslås en särlösning som anges vara anpassad till den särskilda situation som de 9.000 utlänningarna befinner sig i. Lagrådet återkommer i det följande till detta.

Ytterligare en generell aspekt på förslaget avseende den aktuella gruppen utlänningar är följande. Det ska räcka att personerna har för avsikt att studera i angivna skolformer eller utbildningar. Finns sådan avsikt kan uppehållstillstånd beviljas i tretton månader. Det krävs således inte, som vid övriga grunder för uppehållstillstånd, att studier eller utbildning faktiskt bedrivs (däremot att utlänningen tidigare har studerat i Sverige). Inte heller ska, såvitt framgår, någon kontroll etc ske av att utbildning faktiskt kommer att påbörjas under de tretton månaderna. Det har under remissbehandlingen lämnats diverse synpunkter på konsekvenserna av denna ordning. Enligt Lagrådets mening behöver konsekvenserna belysas ytterligare.

Kommentar: Det vansinniga i att regeringen och dess stödpartier i frågan, Vänsterpartiet och Centerpartiet, ens kunnat hitta på något så vansinnigt som att det ska räcka att personerna har för avsikt att studera har tagits upp här på sajten otaliga gånger. Det påhittet är som taget ur en svart fars.

Här har utelämnats en del av texten, läs den i sin helhet genom att klicka på Lagrådets logo efter denna text. Läs gärna hela texten för att få en heltäckande bild av hur Lagrådet resonerar!

I detta lagstiftningsärende har ett utkast till lagrådsremiss remitterats till 77 remissinstanser. Yttranden har även inkommit från andra. Mot valet av remissinstanser synes det inte finnas anledning att rikta anmärkning. Många remissinstanser har emellertid anfört att remisstiden – tre veckor – varit knapp inte minst i beaktande av förslagets svårtillgänglighet, vartill kommer att redan den befintliga lagstiftningen – utlänningslagen, den tillfälliga lagen och den nya tillfälliga lagen – i sig är komplicerad. Bland de instanser som varit särskilt kritiska i detta hänseende finns Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Migrationsverket, alltså myndigheter med god insikt i den berörda lagstiftningen och särskilda förutsättningar att bedöma och yttra sig om förslagen. Lagrådet har för sin del observerat, ovan under Inledning, att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Beredningskravet kan inte anses väl tillgodosett.

Mot bakgrund av det anförda finner Lagrådet sig inte kunna tillstyrka att det nu remitterade förslaget läggs till grund för lagstiftning.

Här har utelämnats en del av texten, bland annat om uttrycket “varaktigt befinner sig i Sverige”. Det är hårresande att ta del av hur regeringen & Co har tänkt här. Läs gärna texten i sin helhet genom att klicka på Lagrådets logo i slutet.

Kommentar: Nedanstående är också hårresande, man tror inte att det är sant att ett land som kallar sig “rättsstat” kan komma med sådana här galenskaper. Detta har också kommenterats otaliga gånger på denna sajt, men de kortnästa som läst det har inte brytt sig, eller kanske ännu troligare inte ens förstått vad de läst. Risken är därmed överhängande att de inte heller förstår lagrådets yttrande och därför struntar i det.

Enligt förslaget ska det inte vara ett hinder för uppehållstillstånd enligt denna paragraf att den sökandes identitet är oklar och att han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik. Enligt författningskommentaren innebär ”inte kan” att sökanden ska ha försökt göra sin identitet sannolik, men kraven ska dock ”inte ställas för högt”.

Här har också utelämnats text, men genom att klicka på Lagrådets logo till vänster kommer man till hela yttrandet och kan ta del av det i sin helhet. Min uppmaning är: Gör det!
Att läsa: en del av de texter som finns i ämnet på den här sajten:

•  Aktivistgrupper agerar kraftfullt för att sätta det svenska asylsystemet ur spel – och alltför många okunniga politiker låter sig dras med – 11 februari 2018.
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018.
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018.
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga .” – 20 februari 2018.
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018.
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling.” – 21 februari 2018.
•  Val 2018. Rädda Barnen remissyttrar sig om lagförslaget som i huvudsak omfattar vuxna, före detta asylsökande afghanska män – 22 februari 2018.
•  Val 2018. #vistårinteut: ”Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.” – 23 februari 2018.
•  Val 2018. Polismyndigheten: ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.” – 24 februari 2018
•  Val 2018. Om remissvaren på Justitiedepartementets lagrådsförslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7. – 25 februari 2018.
•  Val 2018. Centerpartiet uppvisar viss likhet med prästens lilla kråka. – 25 februari 2018.
•  Val 2018. Centerpartiets hållning gällande afghanska män som fått avslag på sina asylansökningar samt dess yrvakenhet gällande sina nämndemän som vill implementera sharialagar i svenska domstolar – 7 mars 2018.
•  Exakt vad är det man inte förstår? – 12 mars 2018.
•  Val 2018. ”Regeringen visar att den betraktar Migrationsverkets arbete som skräp. Något man kan kasta i papperskorgen.” – 21 mars 2018.

Texter om den här afghanska asylsökande-cirkusen finns att hitta genom att söka på “ensamkommande”, “minderåriga”, “Afghanistan” etc. Det finns texter om afghanska asylsökande finns sedan minst fem år tillbaka (!) och det är en soppa utan like som inga politiker velat låtsas om. Till exempel den här från 13 maj 2013:
•   Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska ”ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”!!!
I den här texten berättas det fullständigt barocka att afghaner, som säger sig ha flytt från… ja, jag vet inte vad, men de kan aldrig sätta sin fot på afghansk mark för då dör de omedelbart, ber representanter från just det land de säger sig aldrig kunna återvända till, sina riksdagsledamöter om hjälp! De vill att afghanska parlamentariker ska prata med svenska dito och ordna så att afghanerna får stanna här och bli försörjda och utbildade i Sverige!

Den här texten är faktiskt så vansinnig att det är ofattbart att vi lever i ett land där sådant här kan förekomma! Och till politiker och journalister som fortfarande inte ser, hör och förstår: Läs och begrunda! Nog måste ni väl se att det här inte har handlat om personer med asyl- eller skyddsskäl? Om ni fortfarande, efter åratal av rapportering, upplysning, information inte förstår det som man i alla andra EU-länder förstår, då bör ni mycket starkt överväga att ägna er åt något annat än asylpolitik och lagstiftning resp att skriva om dessa frågor.

Här finns fler texter sedan åratal tillbaka.

Här finns ytterligare mängder av texter sedan flera år tillbaka, bland annat:
•  Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” – 8 mars 2017.
och detta tydliga vittnesmål:
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016.

Tack för bidrag!

OBS! Alla texter är © denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.