En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Ytterligare remissvar på Justitiedepartementets lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7. Från Polismyndigheten som i sitt yttrande säger bland annat detta:

Den nuvarande formuleringen medför svårigheter för polisen i verkställighetsarbetet när personer som inte kan beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier ändå lämnar in en sådan ansökan. Polisen kan då inte verkställa utvisningsbesluten innan ansökningarna avgjorts genom lagakraftvunna beslut. Detta medför inte sällan att planerade resor måste ställas in och att samhälleliga resurser tas i anspråk i onödan.

Kommentar: Regeringen har slagit så många knutar på sig själv i sin strävan att tillfredsställa Miljöpartiets orimliga krav på att så många afghanska män som möjligt, helst alla som tagit sig till Sverige, ska få stanna här utan sådana skäl som alla andra asylsökande måste uppvisa för att komma ifråga för uppehållstillstånd, i själva verket helt utan skäl eftersom de redan fått avslag på sina asylansökningar! Att kritiken skulle bli massiv från tunga remissinstanser borde ansvarig minister på ansvarigt departement ha förstått och aldrig ens satt igång att försöka knåpa ihop något så rättsstridigt som den här typen av särlagstiftning som på många punkter strider mot andra lagar och enbart skapar irritation, frustration och förvirring.

Regeringen bidrar genom sitt agerande till att tiden fram till att de afghanska männen lämnar Sverige blir ännu längre. Betydligt längre än om de återvänt hem redan för ett, i många fall redan för två år sedan, när de fick avslag på sina asylansökningar.

Polismyndigheten igen, och här påpekas detsamma som även flera andra tunga remissinstanser påpekat:

Polismyndigheten vill vidare framhålla att det inte är önskvärt ur polisiär synpunkt att det föreslås att det ska vara tillräckligt att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska beviljas. Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att den sökande ska styrka sin identitet för att kunna beviljas uppehållstillstånd på annan grund än asyl (MIG 2012:1). Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.

Kommentar: Detta självklara, som ett lands regering ska tänka på och har ansvar för: att man ska veta vilka som vistas i landet, det har den här regeringen högaktningsfullt struntat i. Sveriges slappa attityd till att man ska veta vilka som befinner sig i riket, äventyrar också säkerheten i andra EU- och Schengenländer och skapar irritation över hur ett land som kräver ansvarstagande av alla andra, inte självt tar ansvar.

Sveriges regering anser på fullt allvar att den kan ta sig rätten att agera mot lagen och mot landets och rikets säkerhet.
Sveriges regering anser inte att den behöver ta hänsyn till att Sverige är ett av EU- och Schengenländerna och inte en ensam ö där man kan agera som om man inte hade några skyldigheter gentemot den gemenskapen.
Sveriges regering vill lägga på Migrationsverket och migrationsdomstolarna att dela ut uppehållstillstånd med stöd av en ny undermålig lag som skapats “på känsla” för att Miljöpartiet pressar på och för att hysteriskt aktiva rörelser dagligen spottar ut sina pressmeddelanden om vad de först kallade “våra barn” och “våra afghanpojkar”, sedan “ungdomar” och nu kallar “före detta barn”.

Polismyndigheten avslutar sitt korta, koncisa och kärnfulla remissyttrande med en del undringar som ställer Justitiedepartementets lagförslag i en om möjligt ännu pinsammmare dager än den redan befinner sig:

I de fall som redovisats ovan (läs hela yttrandet! Min anm.) föreligger därmed inte något hinder mot att verkställa ett beslut om av- eller utvisning som inte vunnit laga kraft, såvida inte Migrationsverket beslutar om inhibition av beslutet. Fråga uppkommer om detta är en avsiktlig konsekvens av förslaget eller om avsikten i. stället är att verkställighetshinder i nu nämnda fall ska föreligga till dess att beslutet i avvisningsfrågan har fått la kraft Oavsett vilken avsikt som åsyftas föreslår Polismyndigheten ett förtydligande i denna del.

Kommentar: Som jag skrivit tidigare så har jag svårt att tänka mig att en justitieminister i  en regering i något land skulle kunna sitta kvar om han/hon släppt ifrån sig ett lagförslag som är så uselt att det ter sig som om det vore hoprafsat av en juriststuderande i början av hans/hennes juridikstudier. Det går inte att sitta kvar och spela oberörd och låtsas om ingenting. Och särskilt inte för en regering som ständigt, ständigt talar om att andra ska ta “sitt ansvar”.

Säkerhetspolisen, Säpo, yttrar sig mycket kort om lagförslaget ur dess perspektiv:

Enligt förslaget ska en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning under vissa förutsättningar beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Enligt Säkerhetspolisens uppfattning ska ett sådant uppehållstillstånd inte beviljas i de fall en utlänning har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning för att han eller hon bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet (s.k. säkerhetsärenden enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen). Det är otydligt hur lagförslaget är tänkt att tillämpas i s.k. säkerhetsärenden enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen och det är enligt Säkerhetspolisens mening viktigt att detta klargörs.

Kommentar: Att Justitiedepartementets lagförslag så starkt ifrågasättas och kritiseras av den ena tunga remissinstansen efter den andra är mycket allvarligt. Frågan är om ett departement som på allvar sänder ut ett sådant har förmågan att förstå kritiken?

Nu har tunga instanser som bland annat Migrationsverket, Kammarrätten, Förvaltningsrätten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen sagt sitt. Regeringen kan knappast – och har knappast rätt att –  förbigå deras och andras starkt kritiska yttranden.

Folket har inte röstat för den här nonchalanta hanteringen av afghanska män som inte har rätt att vistas i Sverige. Deras dyra asylprocesser och försörjning här i 2,5 år har redan kostat oräkneliga tiotals miljarder skattekronor som kunde ha gått till gamla och sjuka; till löner till lärare och poliser med flera. Alltså till den “välfärd” som vi utlovats genom det samhällskontrakt som kräver att vi betalar uppåt 75 – 80 procent i inkomstskatt och moms på våra inkomster och allt vi konsumerar mot att vi ges bästa tänkbara vård och omhändertagande när vi behöver det och till att vi har trygga skolor med lärare åt våra barn och poliser som kan skydda oss mot den tilltagande och allt brutalare kriminaliteten.

Läs också:
 Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling. – 21 februari 2018
•  Val 2018. Rädda Barnen remissyttrar sig om lagförslaget som i huvudsak omfattar vuxna, före detta asylsökande afghanska män – 22 februari 2018
•  Val 2018. #vistårinteut: ”Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.” – 23 februari 2018

 

© Vid citat vänligen länka till detta inlägg.