En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Länkar till tidigare remissvar, texter och kommentarer gällande Justitiedepartementets förslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7 (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.)  finns efter texten.

Remissvar från Rädda Barnen

Rädda Barnen yttrar sig också, trots att lagförslaget inte gäller barn; till och med Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! kallar dem för “före detta barn”. Och eftersom det inte handlar om barn så faller yttrandet ganska platt redan på den första meningen:

Vi ser framförallt att förslaget på flera sätt inte utgår från barnets bästa.

I Rädda Barnens yttrande, som de valt att avge trots att det som sagt inte handlar om deras område: barn, kan man läsa en del häpnadsväckande formuleringar. Som denna:

Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.

Kommentar: Förr sa man alltid: “Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn”. Idag behöver man säga: “Du skall icke missbruka begreppet mänskliga rättigheter”. Det riskerar inte att strida mot mänskliga rättigheter att afghanska medborgare återvänder till Afghanistan där det redan bor ca 35 miljoner andra afghanska medborgare. Begreppet “mänskliga rättigheter” är ett i Sverige allt oftare missbrukat begrepp. Det börjar bli så urholkat att det knappt har någon betydelse längre. Dessutom och återigen – är det obegripligt att Rädda Barnen inte känner till det, eller inte låtsas känna till, att: Det handlar inte om barn!

Man kan läsa hela remissyttrandet om man vill, det tillför inte så värst mycket och är lite rörigt, vilket är förståeligt eftersom själva lagförslaget i sig är mer än lovligt rörigt. Rädda Barnen avslutar sitt yttrande:

Vi noterar också att remissen saknar en barnkonsekvensanalys. Motiveringen till detta är att gruppen som genom förslaget får en ny möjlighet till uppehållstillstånd, kommer att vara vuxna vid prövningen. Därför saknas behov att analysera åtgärden, utifrån de rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Man har alltså valt att inte utgå från principer för barnets bästa.

Rädda Barnen hoppas nu att yttrandet kommer att tas i beaktande, inför att den nya lagen träder i kraft.

Kommentar: Det behöver inte göras någon generell “barnkonsekvensanalys” eftersom det till absolut största delen handlar om vuxna män, “före detta barn”, enligt det begrepp som myntats av Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Rädda Barnens förhoppning om att dess yttrande ska tas i beaktande kommer säkert att uppfyllas eftersom regeringen ansett att en barnorganisation ska yttra sig om ett lagförslag som gäller vuxna män.

Läs också:
 Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling. – 21 februari 2018

© Vid citat, vänligen lika till detta inlägg.