En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först:
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018

Remissvar gällande Justitiedepartementets förslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7 (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.).

Förvaltningsrätten i Stockholm är så starkt kritisk att kritiken får en tia på en skala 1 – 10. Den skriver i sitt yttrande bland annat:

Förvaltningsrätten avstyrker förslagen då dessa genomgående är otillräckligt utredda och motiverade samt att de leder till en ytterligare komplexitet i ett redan mycket komplext regelverk. Förvaltningsrätten har också vissa invändningar i sak mot förslagen.

Kommentar: Rakare och mer kompakt kritik kan knappast ges.

Asylrätten grundas historiskt på internationellt erkända principer och en strävan att ha harmoniserade regler och internationella måttstockar. Förvaltningsrätten saknar en internationell jämförelse med vad som gäller i andra jämförbara länder i förhållande till förslagen i den remitterade remissen och anser att det är oklart om regleringen är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden t.ex. inom ramen för Schengensamarbetet.

Det hade varit önskvärt med ett resonemang om huruvida den nu föreslagna möjligheten att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd för gymnasiestudier står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden inom ramen för Schengensamarbetet. Att innan ett uppehållstillstånd beviljas göra en kontroll av om det finns en spärr rörande den sökande inom Schengen Information System, och därmed kontrollera om personen ifråga exempelvis kan utgöra en säkerhetsrisk, blir inte meningsfull om inte identiteten är klarlagd.

Kommentar: Jag skrev i ett tidigare inlägg:

Är det ens någon som har tänkt på att efterhöra vad resten av Schengenländerna tycker om att Sverige skapar möjligheter för okända människor från Iran, Pakistan och Afghanistan att fritt röra sig i alla dessa länder? Sverige kan knappast agera så oansvarigt. Sverige är en del av Schengen och EU och kräver ständigt att andra länder ska ”ta sitt ansvar”.

Förvaltningsrätten påpekar vidare:

Förslagen avviker i väsentliga avseenden från flera grundläggande principer i utlänningslagen utan att detta analyserats eller motiverats närmare. Det gäller t.ex. möjligheten att söka uppehållstillstånd för studier inifrån Sverige och möjligheten att göra detta utan att personens identitet är klarlagd.

Kommentar: Att sådant, som påpekas i de olika, seriösa remissvaren ens behöver sägas är ett underbetyg åt regeringen och ansvarig minister som jag, om jag vore denna ansvariga minister, skulle skämmas så mycket för att jag skulle avgå eftersom jag skulle inse att jag inte hade kompetensen att inneha en ministerpost.

Också detta är viktigt, och anmärkningsvärt att en domstol ska behöva påpeka för regeringen:

Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling. Möjligen är det så att många i den tilltänkta gruppen av personer som kan komma i åtnjutande av den nya möjligheten till uppehållstillstånd saknar pass eller andra giltiga identitetshandlingar med vilka de skulle kunna styrka sin identitet. Att avstå från ett krav på styrkt identitet är ytterligare ett sätt att avpassa lagstiftningen efter en viss grupp snarare än att söka upprätthålla de grundläggande principerna.

Kommentar: På punkt efter punkt får det som jag själv och en del andra hela tiden sagt och skrivit, medhåll! Migrationsverket har också konstaterat ungefär samma saker i sitt 12 A4-sidor långa remissvar (se tidigare text, länk finns i början av inlägget). Hela den här cirkusen har dragits i gång av oseriösa och ansvarslösa miljöpartister och aktivistnätverk bestående av tusentals människor, främst kvinnor, som av outgrundlig anledning verkar se som sin livsuppgift att “kämpa” för att vuxna afghaner utan laglig rätt att vistas här ändå ska få göra det. Och försörjas, hysas, utbildas för ett ont antal miljarder kronor av svenska skattebetalare.

Också detta, som Förvaltningsrätten i Stockholm för fram, är synnerligen viktigt och tål att påminnas om eftersom det allt mer verkar ha blivit så att man i Sverige har glömt vad lagen faktiskt säger:

De nu föreslagna reglerna förutsätter för sin tillämpning i huvudsak att det har fattats ett beslut om utvisning rörande sökanden. Utlänningen förutsätts i detta läge självmant lämna landet senast fyra veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft. Om den sökande inte lämnar landet inom den tiden kan han eller hon få ett återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § utlänningslagen. Man kan erinra om bestämmelserna om straff för olovlig vistelse i Sverige och vistelse i strid mot åter- reseförbud som återfinns i 20 kap. utlänningslagen. För att upprätthålla legitimiteten i asylsystemet är det viktigt att lagakraftvunna beslut respekteras. Det har inte behandlats närmare i lagrådsremissen om detta regelverk ska gälla och eventuellt påverka tillståndsbedömningen. Enligt domstolens mening finns det skäl att ifrågasätta om en utlänning som har vistats illegalt i Sverige under en tid ska komma ifråga för ett nytt uppehållstillstånd.

Till slut: Läs gärna hela remissvaret för Förvaltningsrätten i Stockholm!

Det är en nio A4-sidor lång totalsågning av regeringens hafsverk till förslag om särlagstiftning gällande en specifik och mycket stor grupp vuxna afghanska män som fått avslag på sina asylansökningar, helt bortom “likhet inför lagen” och “alla människors lika värde”, som ju är regeringens egna, ständigt återkommande mantran. Läs alltså remissvaret, det är mycket upplysande och ger många okunniga väldigt mycket viktig information. Det är väl använd tid och energi om man vill veta och inte enbart förlita sig på korta referat i medier, där journalister sällan har kunskap och kompetens att ta in, och ibland inte ens vilja att förmedla fakta.

© denna sajt. Vänligen länka till inlägget vid ev citat.