En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
 Klicka på textrutan för att läsa lagrådsremissen från regeringen.

Ur Migrationsverkets remissvar gällande Justitiedepartementets förslag “Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7” (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.):

Migrationsverket efterfrågar tydlig vägledning om vilket beviskrav för identiteten som ska användas för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå. I ärenden där det är fråga om uppehållstillstånd som inte har sin grund i ett skyddsbehov är utgångspunkten enligt praxis från Migrationsöverdomstolen att den sökande ska ha styrkt sin identitet (MIG 2011:11, MIG 2012:1).

För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.

Kommentar: Läs ovanstående noga! I en rättsstat har folket rätt (lagen om reglerad invandring kräver det också) att veta vilka som vistas i deras land. Jag har under åratal skrivit om det orimliga i att Sverige hyser mängder av människor vilkas identitet, nationalitet och bakgrund (eventuella brott som begåtts, medlemskap i terroristorganisation etc). Lika länge har det varit chockerande att se den lättsamma inställningen i Sverige till vilka som kommer hit och varför. Vidare ur remissvaret från Migrationsverket:

Oavsett om det är beviskravet styrkt eller sannolikt som ska gälla för identiteten avser lagförslaget en grupp personer som i de flesta fall inte har kunnat göra sin uppgivna ålder sannolik. Av Migrationsöverdomstolens avgöranden framgår att åldern är en del av identiteten (MIG 2011:11 och MIG 2014:1). Den som inte har kunnat göra sin ålder sannolik har därmed inte heller kunnat göra sin identitet sannolik. Eftersom identiteten utreds noga under asylprocessen bedömer Migrationsverket att det finns små möjligheter att bevisa identiteten sent i asylprocessen eller efter att ett beslut om av- eller utvisning har fått laga kraft.

Utifrån hur identitetsbegreppet har definierats i gällande rätt kommer det därmed att saknas förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd i en övervägande del av ärendena som omfattas av lagförslaget. Om lagstiftaren anser att ett annat beviskrav för identiteten och en annan innebörd av identitetsbegreppet ska tillämpas än vad som framgår av Migrationsöverdomstolens praxis krävs en reglering i lag.

Kommentar: Man kan i nästan alla stycken i remissvaret ana irritation hos Migrationsverket. I andra stycket i citatet ovan kan man utläsa både irritation och frustration över att okunniga, slarviga och hafsiga politiker verkar tro att de har rätt att slå sönder den allra högsta rättsliga instansens, Migrationsöverdomstolens, praxis. Den rättsliga instans som besitter kunskaper och juridisk tyngd som vida överstiger de kunskaper och den juridiska lättvikt som de aktivistiska miljöpartisterna och en del dito socialdemokrater äger.

Sverige införde ett tydligt myndighets- och domstolsförfarande på asylområdet år 2006 när Utlänningsnämnden lades ner, just för att regeringen inte skulle kunna/behöva lägga sig i asylfrågor. Det är oerhört att man nu är beredd att från regeringshåll köra över den lagstiftning, det system som skapades för 12 år sedan och som ska vara fritt från politiska inhopp! Regeringen och en del politiska partier signalerar med all önskvärd tydlighet till medborgarna att dessa inte ska lita på stiftade lagar. Att medborgarna ska ha klart för sig att megalomana regeringsmedlemmar plötsligt kan få för sig att föreslå långtgående ändringar av regler utifrån eget “tyckande” och “kännande”. Oavsett kostnader i pengar och samhällsförvandling och helt utan att medborgarna tillfrågas. Stick i stäv med hur det ska fungera i en rättsstat.

Ni som ska rösta: Betänk också detta viktiga som sägs i Migrationsverkets remissvar till regeringen, och på vad det får för konsekvenser när betydligt äldre (överåriga) afghanska män blandas med gymnasieungdomar:

För dem som omfattas av förslaget och som inte har gjort sin ålder sannolik har åldern justerats så att 18-årsdagen infaller samma dag som Migrationsverket fattar beslut i ärendet om uppehållstillstånd. Migrationsverket registrerar födelsedatumet på detta sätt eftersom det har bedömts som det mest gynnsamma datumet för den enskilde. Födelsedatumet har därmed inte baserats på någon bedömning av den sökandes faktiska ålder.

Förslaget innebär därför att personer som kan vara flera år äldre än vad som framgår av födelseuppgifterna i beslutet om uppehållstillstånd kommer att beviljas uppehållstillstånd och därmed studera på gymnasiet.

Migrationsverket, som torde vara den instans som har de mest gedigna kunskaperna på området, påpekar också i sitt remissvar:

Lagförslaget är svårt att överblicka vad avser frågan om mottagande och statlig ersättning och kan förväntas bli svårt att tillämpa i mottagnings- verksamheten. Om det inte är fråga om ett åberopat skyddsbehov då ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs kommer dessa sökande inte ha rätt till bistånd i form av logi från Migrationsverket. Motsvarande kommer gälla för de som har fått ett beslut om av- eller utvisning som har fått laga kraft och som enbart åberopar gymnasiestudier som grund för ett uppehållstillstånd.

Man kan bara ana hur det kan ha känts för Migrationsverkets generaldirektör att behöva skriva till landets regering och påpeka allt som citerats ovan… Men också detta, som låter som om han undervisar små barn som ställt till oreda utan att förstå konsekvenserna av sitt handlande:

Det uttalade syftet med lagförslaget är att så många som möjligt av den grupp unga vuxna som kom till Sverige och registrerades som ensam- kommande barn senast den 24 november 2015, som väntat mycket länge på Migrationsverkets beslut i asylärendet och som har studerat, ska kunna beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier (s. 27). Det bör dock beaktas att lagförslaget likaså omfattar dem som, även om de hade varit barn vid tidpunkten för beslutet i fråga om uppehållstillstånd, inte hade beviljats uppehållstillstånd bland annat därför att de hade bedömts ha ett nätverk i hemlandet och ett ordnat mottagande vid ett återvändande. På motsvarande sätt kommer de som var barn vid tidpunkten för beslutet, som trots det har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som fortfarande vistas i Sverige inte att omfattas av förslaget.

Kommentar: Det enda rätta och rakryggade är att Socialdemokraterna i regeringen och riksdagen står upp och erkänner sitt stora misstag: att de lyssnat på Miljöpartiet och allehanda aktivistgrupper.

Samma utlänningslag ska gälla för alla, svenska folket – och de som kommer hit – måste kunna lita på det.

Det måste vara ett absolut krav. Pinsamheten i att Migrationsverket måste undervisa landets styrande, som likt oansvariga barn har hittat på en ny “grej” som de bara vill ha, är monumental.

Migrationsverket ska, i enlighet med utlänningslagen och sina direktiv, också arbeta med självmant återvändande för dem som har fått negativa beslut, vilket uttrycks både på och mellan Migrationsverkets rader. Också här är regeringens svek mot sin myndighet stort:

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att arbeta för ett självmant återvändande. Lagförslaget kan leda till ett sämre resultat av detta uppdrag då motivationen att återvända kan påverkas av att en ny möjlighet för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå införs. Ett eventuellt uppehållstillstånd kan då väga tyngre än ett stödprogram för personer som felaktigt har fått uppfattningen att de omfattas av lagförslaget eller personer som förväntar sig ytterligare möjligheter till uppehållstillstånd. Detta kan i sin tur leda till att fler personer med utvisningsbeslut avviker och att andelen ärenden som överlämnas till Polismyndigheten för utvisning med tvång ökar. Konsekvenserna för den enskilde blir uteblivet återetableringsstöd, ett mindre reintegreringsstöd och utvisning genom polisens försorg.

Kommentar: Varje stycke i remissvaret ångar, i all sin återhållna frustration och sitt korrekta språk, av hur dåligt underbyggt regeringens förslag är och och hur förnedrande regeringens agerande mot myndigheten är. Det är en stor skam att Migrationsverket ska behöva informera den mer än lovligt hafsiga regeringen om de lagar och regler som finns och som ska gälla oavsett hur mycket afghanska män, deras “extra mammor” och andra påhejare hojtar “Jalla, jalla, Sverige åt alla”. Ur Migrationsverket remissvar igen:

Utifrån uttalandet i lagrådsremissen ska följaktligen asylrättsliga beviskrav tillämpas för att bedöma rätten till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Migrationsverket vill dock understryka att det asylrättsliga beviskravet för identiteten är att den ska vara sannolik. Det är endast i undantagsfall – t.ex. vid mycket svår ohälsa – som det kan komma i fråga att bevilja ett uppehållstillstånd till någon som inte har gjort sin identitet sannolik.
——————-
Mot bakgrund av gällande rätt, så som den utvecklats av Migrationsöverdomstolen, är det ett markant avsteg från praxis att tillämpa beviskravet sannolikt för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå till en vuxen person. Om en sådan bevislättnad ska användas behöver Migrationsverket få ledning i hur detta går att förena med syftet med kravet på klarlagd identitet samt vägledning om den intresseavvägning som ska göras i fråga om statens behov av att ur ett säkerhetsperspektiv ha kontroll över vilka som vistas i landet.

De personer som omfattas av förslaget har i de flesta fall inte kunnat göra sin uppgivna ålder sannolik. Om lagstiftaren har för avsikt att använda beviskravet sannolik identitet uppstår därför följdfrågan hur den grupp som avses med förslaget ska kunna uppfylla sin bevisbörda.

Som ett förslag till lösning föreslås att det ska genomföras kompletterande id-utredningar för att utreda åldern muntligt. De som kommer ifråga för dessa tillstånd har dock redan genomgått ansökningssamtal, fördjupat ansökningssamtal med åldersutredning, asylutredning, möte med det offentliga biträdet och mottagningen samt i många fall även en muntlig förhandling i domstol. Erfarenheterna från arbetet med verkställighetshinder visar att det är ovanligt att ytterligare bevisning kring identiteten uppkommer efter en avslutad asylprocess och att den bevisning som inkommer ofta är mycket enkel. Migrationsverket bedömer därför att den enskilde kommer att ha små möjligheter att bevisa den uppgivna identiteten genom en sådan utredning.

Migrationsverket går igenom alla aspekter, sida upp och sida ner. Den som är intresserad – och det borde väldigt många vara! – bör läsa de 12 A4-sidorna själv. Vad som här citeras är viktiga delar ur det gedigna remissvaret och det ger gott om information, kanske rentav tillräckligt för många. Men, som sagt: vill man ta del av hela Migrationsverkets skrivelse så finns inga genvägar, då måste man läsa det i sin helhet. Det som sägs i nästa stycke är också viktigt och förtjänar att citeras här:

I förslaget anges att, liksom vad gäller övriga tillstånd för gymnasiestudier, uppehållstillstånd ska kunna vägras med hänsyn till allmän ordning och säkerhet liksom om den sökande har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. I detta avseende är det nödvändigt med vägledning ifråga om vilken typ av brottslighet och misskötsamhet som skulle kunna ligga till grund för att vägra uppehållstillstånd i dessa fall. Om även en mildare nivå av brottslighet ska beaktas är det önskvärt om det uttryckligen anges.

Krånglet och problemen vad gäller vem som ska bekosta boenden och vem som ska betala ut (och hur mycket) ersättningar och “studiestöd”, ibland av regeringen förvirrande kallat “studiehjälp”. Ju mer man läser, desto mer uppgiven blir man över hur det är möjligt för politiker i ett så kallat i-land att röra till det hela så till den grad. Att koka den här totalt oätliga rödgröna soppan har tagit massor av högavlönade men slarviga och icke kunniga människors tid i anspråk. Och har man hög lön och sysslar med saker som inte blir till något vettigt så handlar det också om att allas våra skattepengar kastas i en bottenlös brunn. Ur remissvaret:

För de personer som inte har rätt till bistånd i form av logi enligt LMA uppkommer frågor om vistelsekommunens socialtjänstansvar i fråga om boende. Otydlighet i fördelningen av biståndsansvaret mellan Migrationsverket och kommunerna riskerar att medföra osäkerhet för de enskilda och ett ökat antal processer i förvaltningsdomstol.

Ensamkommande barn som inte är kvotflyktingar omfattas inte av bosättningslagen, vilket leder till frågan hur regeringen ser på denna grupp av unga vuxna. För att dessa unga vuxna ska kunna omfattas av bosättnings- lagen krävs att personkretsen för lagen ändras samt att även bosättningsförordningen ses över.

Socialdemokraterna har, av outgrundlig anledning, låtit sig påverkas av ett av riksdagens minsta partier, Miljöpartiet, samt av högljudda, krävande aktiviströrelser bestående av främst extremt engagerade svenska kvinnor och vuxna afghanska män som kallats “asylsökande ensamkommande barn”. Detta trots att en majoritet inte ens borde ha sökt asyl i Sverige utan har kommit som ekonomiska och bättreliv-invandrare och många – en majoritet – inte var och inte är barn. Och ofta inte ens kommer från Afghanistan. Vuxna “barn” som påståtts komma att dö omedelbart om de sänds till sitt medborgarskapsland Afghanistan. Åtminstone “dö psykiskt”, enligt deras galjonsfigur som lett sina skaror, nästintill extatiskt uppbackad av främst kvinnor, både enskilda och ur allehanda organisationer och föreningar. Kvinnor som tycker att utlänningslagen är en lag man bör strunta i när det gäller deras “afghanpojkar”, som många kallar dem.

Hela den här cirkusen är så vansinnig så man önskar att den bara lades ner omedelbart och att det som tidigare gällt i Sverige återinfördes, nämligen att

alla är lika inför lagen, lagen gäller lika för alla.

Hoppet att Centerpartiet skulle förstå vad detta handlar om och vart det leder har inte varit stort. Med Johanna Jönsson som migrationspolitisk talesperson lär chansen att en tillnyktring sker i det partiet vara minimal. Hon är lika engagerad i “barnen” som kvinnorna i aktivistnätverken och gråter vid tanken på att de 20-, 24-, 28- och 34-åriga barnen ska tvingas lämna Sverige och skattebetalarförsörjningen här. Partiledaren själv verkar tyvärr vara inne på samma linje, annars hade hon talat sin migrationspolitiska talesperson tillrätta och Centerpartiet hade sällat sig till de partier som med emfas säger nej och stoppat det här rättsvidriga förslaget. Om inte Socialdemokraterna inser vidden av vad de låtit sig dras in i av Miljöpartiet och lägger ner det hela, vilket inte minst Migrationsverkets svidande kritik visar att de borde göra, så står alltså det sista, mycket svaga hoppet till att kanske någon centerpartist läser och förstår vad som sägs i Migrationsverkets remissvar och förklarar för partiledningen – den som tycker att “Sverige behöver ett nytt ledarskap” – vilka enorma problem hela den här ensamkommandehistorien innebär. Och vilka enorma kostnader. Och utnyttjande av Migrationsverkets och domstolarnas tid och resurser på nytt för den här gruppen; tid och resurser som borde användas för andra i asylsystemet än för män som redan fått sin sak prövad flera gånger om. Och hur orättvis och fel den är.

Alla som ska rösta i valet i september: Håll ögonen på vad som händer på det här området! Se vem/vilka som driver på för att alla dessa vuxna män från Iran, Afghanistan och Pakistan som har fått avslag på sina ofta ogrundade asylansökningar och vägrat efterfölja svensk lag och lämna landet, ska få stanna här utan att deras identitet och ålder är klarlagda och utan lagliga skäl. Håll ett extra öga på Centerpartiet som visat sig vara ett svajigt parti. Å ena sidan tas det bilder och skrattas ihop med de övriga borgerliga partiledarna och man talar om sig som “ett av de fyra partierna i Alliansen“. Å andra sidan är detta ju en fråga som helt avgör om Centerpartiet alls ska ingå i Alliansen eller om partiet bara spelar ett spel medan det i själva verket rör sig mot S & MP-sidan. Svajigt. Opålitligt. Inte bra.

Socialdemokraterna låter sig domderas av ett Miljöparti som knappt ens skulle komma in i riksdagen om det var val idag. Socialdemokraterna har låtit sig pressas till att börja väva in helt irrelevanta element i utlänningslagen, element som uppenbart strider både mot utlänningslagens intentioner och principen om likabehandling inför lagen. Det är lika galet som det skadliga och oerhört kostsamma påhittet som samma extremparti pressade på Moderaterna 2013 när man fick det partiet att gå med på att å ena sidan påpeka för personer som fått avslag på sina asylansökningar att de nu måste lämna landet samtidigt som man å andra sidan informerade att “om ni struntar i våra lagar och stannar ändå så får ni både sjukvård och skolgång åt era barn. Och i vissa fall också socialbidrag, beroende på vilken kommun ni är i och hur kommunen beslutar”. 

Man kan inte tycka annat än att det är märkligt att det minimala partiet, som vill tvinga oss alla att försörja uppåt 9.000 män från Afghanistan, Iran och en del från Pakistan på en icke laglenlig eller ens vettig grund, ges så stor makt. Och märkligt är det också att det stora partiet svansar för det lilla. Och dessa människor sitter tillsammans och fattar just sådana här och andra livsavgörande beslut som får konsekvenser för alla i Sverige för all framtid. Och hanterar våra skattepengar som om de var deras egna. Det är lätt att bli mörkrädd när man tänker på hur mycket annat de kan ha missat och gjort fel.

Att läsa:
•  Om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker sin ålder och det finns misstankar om att de kan vara över 18 år”. – 26 maj 2016. Ur texten:

Under två år sökte i Sverige 42.148 unga pojkar och män asyl och uppgav att de var både ensamkommande och minderåriga. 40 procent av alla påstått och faktiskt minderåriga som sökte asyl i hela EU 2015 tog sig till Sverige. Det finns alltså numera, när det helt enkelt inte längre går att hålla tyst om det, otaliga vittnesmål om problem med vuxna asylsökande män på boenden och i skolor. Inte bara problem utan konkreta berättelser om utnyttjande, trakasserier, översitteri och sexuella övergrepp mot yngre.

Att Sverige – och Socialstyrelsen med sitt fagra tal om ”etik” och ”beaktande av barnperspektivet” – låter detta fortgå år efter år efter år är en skam och dessutom följs inte utlänningslagen som det också slås fast i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM 2437/13, 2014-02-11):

Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.

•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016. Ur texten:

Under rubriken A returning migrant tells his tale of struggle and desillusion berättar 23-årige Hayatullah Hooman från Afghanistan om hur han kom till Sverige och sökte asyl som 17-årigt  ”ensamkommande barn”. I Sverige envisas man med att kalla de faktiskt och påstått minderåriga, oftast unga män och även äldre män allt mellan 18 och 35,  och pojkar som närmar sig 18-årsåldern för ”barn”. I över ett decennium har jag kallat dem ”minderåriga asylsökande”, som man gör i de övriga nordiska och andra länderna dit asylsökande kommer, men det har inte gått hem i Sverige, här är de alla ”barn” om de säger att de är under 18 år.

•  Med åldersbedömning av ”ensamkommande minderåriga asylsökande” hade massor av problem kunnat undvikas – 20 oktober 2016. Ur texten:

Ja, det är verkligen ett slöseri med tid, pengar, mänskliga resurser och det är också att i någon mening inge falska förhoppningar åt dem som sökt sig hit, ofta i hopp om ett bättre liv, när så oerhört mycket satsas på dem och asylprocessen tar så lång tid. Åldersbedömningar borde, som jag har upprepat till leda i ett decennium, göras direkt i samband med att en person söker asyl och anger att han är under 18 år om det råder allra minsta tvivel om att så inte är fallet.

Att vara minderårig när man kommer hit är inte på något sätt ett ”asylskäl”. Exakt samma kriterier gäller för personer under som över 18 år: man ska visa att man har asyl- eller skyddsskäl så som det anges i utlänningslagen.

•  ”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga” kräver att tusentals asylsökande som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har skyddsskäl, ska ges uppehållstillstånd – 2 mars 2017. Ur texten:

Ett stort antal asylsökande ”barn” har varken styrkt sin identitet, sin nationalitet eller sin ålder. Eller sin asylhistoria. Migrationsverkets mångåriga vägran att låta göra åldersbedömningar har gjort att mängder av människor som påstått sig vara ”barn” har fått sina asylprövningar gjorda som sådana, inte som de vuxna som många av dem med stor sannolikhet varit/är (jmfr med andra länder som gör åldersbedömningar). Hur många asylsökande unga män som var – och är – minderåriga har man ju ingen aning om eftersom de inte styrkt sin ålder och åldersbedömningar inte gjorts.

•   ”De allra flesta utvisade afghaner möts av sina familjer, vårt mottagningscenter i Kabul står tomt.” – 31 augusti 2017. Ur texten:

Terje Torvik, Migrationsverkets utsände i Afghanistan, befinner sig sedan länge i Kabul. När han intervjuas säger han så här:

De som möter på flygplatsen och som hanterar de här olika stödprogrammen säger att de flesta som anländer från Europa till Afghanistan, hämtas av sina familjer. En indikation på det är att mottagningscentret i Kabul, där man har möjlighet att vistas i två veckor, står tomt.  Det finns hundra bäddar och det är väldigt, väldigt få som behöver det. De afghaner som jobbar där säger själva att i princip alla som anländer från Europa hämtas av sina familjer. Det måste inte vara mamma eller pappa, det kan vara kusiner eller morbröder, farbröder.

•  Det lever och bor 35 miljoner människor i Afghanistan. Det är inte ett land som alla hitkomna automatiskt har skyddsbehov gentemot. – 27 december 2017. Ur texten:

Enligt utlänningslagen ska eventuella individuellt skyddsbehov bedömas vid tidpunkten för beslut. Afghanistan är inte ett land som alla hitkomna afghanska medborgare automatiskt anses ha skyddsbehov gentemot. De som kommer från Iran och Pakistan kan givetvis inte under några omständigheter ha individuella behov av skydd, det säger ju sig självt eftersom de inte ens varit där. Dock ska asyl- och skyddsbehov alltid prövas gentemot det land man är medborgare i, varför afghanska medborgare oavsett var de bott tidigare, prövas mot sitt medborgarskapsland.

Vill man läsa mer kan man söka på ord som till exempel ensamkommande, Afghanistan, minderåriga.

Det här är en viktig text och tycker man att fler ska ta del av det som här informeras om och förklaras så dela gärna inlägget i sociala mediekanaler.

 

© denna sajt. Länka alltid till originalinlägget vid citat eller