En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först:
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018

Klicka på textrutan för att läsa yttrandet.

 

Ett remissyttrande från Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! (jag vet inte riktigt om det är samma personer bakom det som bakom #vistårinteut) har lämnats in gällande Justitiedepartementets förslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7” (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.). Nätverket står inte på remisslistan utan har inkommit med yttrande utan att vara remissinstans. Och skriver:

Det handlar alltså om 9.000 män från Afghanistan, Iran och Pakistan – här med ett märkligt språkbruk kallade “före detta barn” – som nätverket tycker att svenska skattebetalare i Sverige ska försörja och utbilda. Detta efter att de här “före detta barnen” redan kostat otaliga skattemiljarder (man glömmer lätt bort att en miljard är 1000 miljoner…) under den tid de gått igenom minst två, ibland flera, asylprocesser och befunnits inte ha laglig rätt att stanna i Sverige! De har redan kostat så mycket att pratet om att de skulle bli en mycket lönsam investering för samhället nog får anses kraftigt överdrivet. Dessutom verkar Nätverket glömma att de föreslagna tillstånden för gymnasiestudier inte skulle bli några permanenta uppehållstillstånd…

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har förstått en del av problematiken med detta lapptäcksförslag och skriver att “det finns faktorer som medför att även denna lagändring ger begränsade effekter” och anger dessa som de viktigaste:

Skollagen ger kommunerna möjlighet att slippa ta in asylsökande över 18 år i gymnasiet.

Ett kännetecken för målgruppen är att de inte har kunnat göra sin identitet sannolik, i vilket fall lagen inte kommer att gälla.

Nätverket skriver också att det vill att:

Kravet att ha ”gjort sin identitet sannolik” lättas upp, vilket innebär att ansökningarna hanteras snabbare, att nya utredningar undviks och att bördan på Migrationsverkets personal minskar.

Nätverket anser alltså att dessa afghanska män inte ens ska behöva göra sin identitet sannolik! Än mindre, givetvis, styrka den. Det är så hårresande att man undrar hur det är möjligt att någon ens kan komma på att föreslå något så skadligt för sitt eget land som att man medvetet ska ta in mängder av afghanska män (alla är inte ens afghaner…) utan att veta vilka de är! Alltså inte ens “sannolikt” veta vilka de är. Migrationsverket uttrycker sig återhållet frustrerat så här i sitt remissvar:

För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.

Det finns inget land i världen som stiftar lagar som ger personer som inte styrkt sin identitet, eller ens gjort den sannolik, och som fått avslag på sina ansökningar att stanna i landet, rätt att vistas i landet!!! Hur är det ens möjligt att seriöst framföra sådana krav? Är det ens någon som har tänkt på att efterhöra vad resten av Schengenländerna tycker om att Sverige skapar möjligheter för okända människor från Iran, Pakistan och Afghanistan att fritt röra sig i alla dessa länder? Sverige kan knappast agera så oansvarigt. Sverige är en del av Schengen och EU och kräver ständigt att andra länder ska “ta sitt ansvar”.

Läser man Migrationsverkets remissvar så ser man att identiteten ska vara styrkt för den som söker uppehållstillstånd för studier och inte en enda av dessa unga män har kunnat styrka sin identitet. Migrationsverket:

Migrationsverket efterfrågar tydlig vägledning om vilket beviskrav för identiteten som ska användas för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå. I ärenden där det är fråga om uppehållstillstånd som inte har sin grund i ett skyddsbehov är utgångspunkten enligt praxis från Migrationsöverdomstolen att den sökande ska ha styrkt sin identitet (MIG 2011:11, MIG 2012:1).

Därefter blandar Nätverket in helt andra, i sammanhanget irrelevanta frågor som att:

Syftet uppfylls bättre om ”övriga skyddsbehövande” och asylskälen ”synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter” återinförs i den tillfälliga lagen från 2016 och tillämpas på målgruppen.

Det här har ju ingenting att göra med Miljöpartiets och Socialdemokraternas försök att knåpa ihop en särlagstiftning gällande studier för gruppen afghanska “före detta barn”. Nätverket fortsätter i sitt icke efterfrågade remissvar till regeringen att framföra sina synpunkter:

Utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla. Inga utvisningar sker innan lagen har prövats i verkligheten.

För att så många som möjligt av ansökningarna ska hinna behandlas före höstterminens början 2018 bör lagen gälla från och med 1 maj 2018.

Hur de tänker här är lite svårt att förstå eftersom en lag ju är. giltig och ska följas till dess den ersätts av en ny lag eller upphör att gälla. Att skapa någon sorts vakuum fram till att det eventuellt stiftas en ny lag är en hittills okänd ordning. Och att skynda på en för svenskt rättsväsende så främmande sorts särlag är ju inte heller så värst klokt tänkt. Särskilt som dessutom Nätverket självt anser den vara “komplicerad och svåröverskådlig”… 

Resten av texten i yttrandet från Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som lämnats in utanför remisslistan är en enda lång kravlista för den här gruppen, som nu i de allra flesta fallen inte bara är “före detta barn” utan också före detta asylsökande. Man baxnar när man läser den. OBS! Det är sjävklart tillåtet för vem/vilka som helst att skriva till regeringen och ha synpunkter på vad som helst, öven oombedda.

Måtte nu regeringen – åtminstone Socialdemokraterna – inse och erkänna att det här var ett synnerligen ogenomtänkt lagförslag och meddela att det kommer att förpassas till papperskorgen för UULF (UrUslaLagFörslag). Att fortsätta på den här vägen är inte rätt. Inte på något sätt.

© denna sajt. Vid eventuella citat, länka alltid till originalinlägget. Tack!