En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018

Sveriges Advokatsamfund har, genom sin generalsekreterare Anne Ramberg, inkommit med sitt remissvar på Justitiedepartementets förslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7 (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.). I det kan man läsa:

Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga vuxna som kommit att utsättas för betydande rättsosäkerhet som en följd av förändringarna i utlänningslagstiftningen och en inte enhetlig praxis.

Kommentar: Generalsekreterarens åsikt om “regeringens vilja att förbättra situationen” är knappast av intresse. Det är innehållet i lagförslaget som är viktigt och som ska kommenteras ur ett juridiskt, lagligt perspektiv. Dessutom har dessa ungdomar och unga vuxna inte alls “kommit att utsättas för betydande rättsosäkerhet som en följd av förändringarna i utlänningslagstiftningen och en inte enhetlig praxis”. De ska, som alla andra, hanteras och behandlas enligt för tillfället gällande lag och det finns ingen “betydande rättsosäkerhet” som gäller just den här avgränsade gruppen, nämligen huvudsakligen män från Afghanistan. Att regeringen ändrar i lagen, som det känns stup i kvarten, det ställer systemen och deras förutsägbarhet på ända, men eftersom lagändringarna gäller alla så har inte en viss grupp (afghaner, min anm.) lidit mer eller mindre av rättsosäkerhet än någon annan. Vidare ur remissvaret:

Förslaget är, liksom tidigare anknutna förslag, lagtekniskt mycket komplicerat och svåröverskådligt. Detta försvårar både för de rättsliga instanser som har att tillämpa lagen, men framför allt för de enskilda som ska ta till sig lagens innehåll.

Kommentar: Det stämmer. Migrationsverket har i sitt remissvar på 12 A4-sidor (läs texten som länkas till ovan, som börjar “Migrationsverket till regeringen:”), redogjort för problemen med regeringens förslag. Och eftersom Migrationsverket i princip har sågat hela lagförslaget så kommer det knappast att kunna genomföras och då blir det inte heller något för “rättsliga instanser” eller “enskilda” att behöva ta till sig. Och:

Advokatsamfundet anser att det är olämpligt att regeringen, vid prövning av rätt till uppehållstillstånd, vidhåller att det datum den sökande lämnat in sin ansökan ska tillmätas avgörande betydelse. Detta är en grund som från rättsstatliga utgångspunkter innebär en inte godtagbar särbehandling av människor.

Kommentar: Här är det lite svårt att förstå hur Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare tänker. Någon gräns någonstans måste ju anges och gränsen måste då dras vid ett visst datum. Och meningen om “inte godtagbar särbehandling av människor” känns tämligen malplacerad eftersom det här lagförslaget går ut på att just särbehandla människor, nämligen gruppen unga afghanska män.

Dessutom är formuleringen “…det är olämpligt att regeringen, vid prövning av rätt till uppehållstillstånd…” lite missvisande. Det är ju inte regeringen som prövar rätt till uppehållstillstånd, det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Just för att regeringen, politikerna inte ska lägga sig i asylprövningen. Det var ju därför en ny process-och instansordning infördes 2006 och Utlänninsgnämnden lades ner. Som det är skrivet här –“som vid prövning av rätt till uppehållstillstånd vidhåller…” så låter det som om det är regeringen som prövar rätt till uppehållstillstånd. Man kan förstås gissa vad generalsekreteraren egentligen menar, men det är bättre om det uttrycks tydligt så att man slipper gissa. Till exempel:

Advokatsamfundet anser att det är olämpligt att regeringen vidhåller att det datum då den sökande lämnat in sin ansökan ska tillmätas avgörande betydelse när prövning av rätt till uppehållstillstånd görs.

Vidare i remissvaret till regeringen från generalsekreterare Anne Ramberg vid Sveriges Advokatsamfund sägs en del som ter sig lite rörigt (läs gärna hela remissvaret. via länken ovan!) och i jämförelse med det klara och tydliga remissvar, vilande på juridisk grund, som Migrationsverket lämnat in så lämnar detta remissvar mycket (i princip allt) övrigt att önska. Slutklämmen i remissvaret lyder:

Advokatsamfundet vill avslutningsvis uttrycka kritik mot beredningen av förslaget, både vad avser kvaliteten på den remitterade produkten och den givna remisstiden. Det nuvarande förslaget uppfyller inte ens lågt ställda krav på tydlighet och förutsebarhet. Det måste enligt Advokatsamfundets uppfattning ytterligare genomarbetas inför en remiss till Lagrådet. Till detta kommer en mycket kort remisstid om tre veckor som ställts till förfogande för detta yttrande. Den skyndsamhet som remisstiden påkallar medför att eventuella brister i förslaget kan bli otillräckligt övervägda eller i värsta fall inte uppmärksammade alls.

Kommentar: Kritiken mot beredningen av förslaget, kvaliteten på den remitterade produkten och den ytterst korta remisstiden är i allra högsta grad befogad. Det stämmer också att “Det nuvarande förslaget uppfyller inte ens lågt ställda krav på tydlighet och förutsebarhet”. Det är också ett korrekt och viktigt påpekande som görs, att “…eventuella brister i förslaget kan bli otillräckligt övervägda eller i värsta fall inte uppmärksammade alls”. Och just så katastrofalt hade det blivit om inte Migrationsverket spottat i nävarna och satt ihop sitt klockrena remissvar. Tack och lov!

Om regeringen låter Miljöpartiets Fridolin och Ferm med flera driva igenom det undermåliga lagförslaget, och Centerpartiet stödjer det och det görs till lag så kommer Migrationsverket att ha ytterst svårt att hantera de ansökningar som kommer att inkomma. Kaoset kommer att växa. Och missnöjet bland andra asylsökande som inte får någon särbehandling kommer att öka. Man får be till högre makter att de skänker de kortnästa lite längre näsor. För regeringen måste ju ändå förmå att ta in den massiva och berättigade kritiken från den myndighet som ska hantera detta problem som skapats av personer som absolut vill införa särregler för en viss grupp! Ett rättsvidrigt påhitt redan från början, ett påhitt som står i bjärt kontrast till regeringens eget ständiga mantra om “alla människors lika värde”. Eller är det nu, år 2018, som vi måste acceptera att rättsstaten inte längre existerar och att vi måste förhålla oss till livet i en villervalla-stat utan rättsliga principer? Och tvingas acceptera att betala ytterligare ett antal miljarder skattekronor för att personer som redan kostat otaliga tiotal miljarder och som redan gått igenom flera asylprocesser och då fått besked om att de inte har rätt att befinna sig i Sverige, ändå ska få stanna här?

 

© denna sajt. Vid citat och användning av material ur inlägget, vänligen länka till detsamma.