En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Här finns läkar till hittills publicerade texter som rör yttranden gällande Justitiedepartementets lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7 och som publicerats här på sajten. Med korta utdrag ur texterna.

 Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018:

Migrationsverket:
Migrationsverket efterfrågar tydlig vägledning om vilket beviskrav för identiteten som ska användas för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå. I ärenden där det är fråga om uppehållstillstånd som inte har sin grund i ett skyddsbehov är utgångspunkten enligt praxis från Migrationsöverdomstolen att den sökande ska ha styrkt sin identitet (MIG 2011:11, MIG 2012:1).

För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.

•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018:

Asylkommittén i Gävleborg, Halmstads kommun och JO
Noteras bör att remissinstanserna fick mindre än tre veckor på sig att dels sätta sig in i det komplicerade lagförslaget; dels inkomma med sina remissvar… Men enligt den här regeringen kan vissa stora och kostnadskrävande och lagstridiga frågor tydligen slarvigt hastas igenom, medan andra får ta orimligt lång tid och utreds intill förbannelse, ibland rentav så lång tid att de blivit inaktuella när man äntligen är klar. I det här fallet är det helt orimligt att endast ge knappa tre veckor för de berörda remissinstanserna att besvara lagrådsremisserna. Nästintill en omöjlighet. Och det vet regeringen förstås….

•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018:

En aning uppseendeväckande ter det sig att regeringen lägger upp Ensamkommandes Förening Riksförbund som en remissinstans för det här lagförslaget. Vilken kompetens när det gäller svensk lagstiftning denna förening anses ha är höljt i dunkel. Likaså kan man undra varför Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) ombeds yttra sig gällande ett lagförslag om ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier” för afghanska män…

•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018:

Sveriges Advokatsamfund
Generalsekreterarens åsikt om ”regeringens vilja att förbättra situationen” är knappast av intresse. Det är innehållet i lagförslaget som är viktigt och som ska kommenteras ur ett juridiskt, lagligt perspektiv. Dessutom har dessa ungdomar och unga vuxna inte alls ”kommit att utsättas för betydande rättsosäkerhet som en följd av förändringarna i utlänningslagstiftningen och en inte enhetlig praxis”. De ska, som alla andra, hanteras och behandlas enligt för tillfället gällande lag och det finns ingen ”betydande rättsosäkerhet” som gäller just den här avgränsade gruppen, nämligen huvudsakligen män från Afghanistan. Att regeringen ändrar i lagen, som det känns stup i kvarten, det ställer systemen och deras förutsägbarhet på ända, men eftersom lagändringarna gäller alla så har inte en viss grupp (afghaner, min anm.) lidit mer eller mindre av rättsosäkerhet än någon annan.

•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Nätverket skriver att det vill att:

Kravet att ha ”gjort sin identitet sannolik” lättas upp, vilket innebär att ansökningarna hanteras snabbare, att nya utredningar undviks och att bördan på Migrationsverkets personal minskar.

Nätverket anser alltså att dessa afghanska män inte ens ska behöva göra sin identitet sannolik! Än mindre, givetvis, styrka den. Det är så hårresande att man undrar hur det är möjligt att någon ens kan komma på att föreslå något så skadligt för sitt eget land som att man medvetet ska ta in mängder av afghanska män (alla är inte ens afghaner…) utan att veta vilka de är! Alltså inte ens ”sannolikt” veta vilka de är.

•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling. – 21 februari 2018:

Förvaltningsrätten i Stockholm
Det hade varit önskvärt med ett resonemang om huruvida den nu föreslagna möjligheten att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd för gymnasiestudier står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden inom ramen för Schengensamarbetet. Att innan ett uppehållstillstånd beviljas göra en kontroll av om det finns en spärr rörande den sökande inom Schengen Information System, och därmed kontrollera om personen ifråga exempelvis kan utgöra en säkerhetsrisk, blir inte meningsfull om inte identiteten är klarlagd.

•  Val 2018. Rädda Barnen remissyttrar sig om lagförslaget som i huvudsak omfattar vuxna, före detta asylsökande afghanska män – 22 februari 2018:

Rädda Barnen
Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.

Det riskerar inte att strida mot mänskliga rättigheter att afghanska medborgare återvänder till Afghanistan där det redan bor ca 35 miljoner andra afghanska medborgare. Begreppet ”mänskliga rättigheter” är ett i Sverige allt oftare missbrukat begrepp. Det börjar bli så urholkat att det knappt har någon betydelse längre. Dessutom och återigen – är det obegripligt att Rädda Barnen inte känner till det, eller inte låtsas känna till, att: Det handlar inte om barn!

•  Val 2018. #vistårinteut: ”Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.” – 23 februari 2018:

Aktivistnätverket #vistårinteut
Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.

Kommentar: Bland det mest udda och orimliga krav man kan tänka sig. Retroaktiv lagstiftning. Vuxna, myndiga män ska alltså år 2018 behandlas som om de ”anlände som barn” 2015 för att de påstod sig vara (OBS: ”påstod sig vara”, styrkte inte) minderåriga det året!

•  Val 2018. Polismyndigheten: ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.” – 24 februari 2018:

Polismyndigheten
Den nuvarande formuleringen medför svårigheter för polisen i verkställighetsarbetet när personer som inte kan beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier ändå lämnar in en sådan ansökan. Polisen kan då inte verkställa utvisningsbesluten innan ansökningarna avgjorts genom lagakraftvunna beslut. Detta medför inte sällan att planerade resor måste ställas in och att samhälleliga resurser tas i anspråk i onödan.

Klicka på textrutan för att komma till länkar till samtliga till regeringen inkomna remissvar.
© denna sajt.Vid ev citat eller annan användning av material på den här sajten, vänligen länka alltid till originalinläggen.

Stort tack till alla er som swishar eller på annat sätt donerar en slant! Det går inte att tacka er personligen eftersom jag sällan ser vilken vänlig själ som ligger bakom ett bidrag. Så det blir ett djupt känt kollektivt tack!

Här finns information för den som vill
skänka en slant och för den som
vill ge ett stående månadsbidrag på
till exempel 50 kronor eller mer eller mindre.