En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först inlägget där länkar till remissvaren på Justitiedepartementets lagförslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7 samt kommentarer är publicerade.

Klicka på textrutan för att lyssna på det korta inslaget på Sveriges Radios webbsida.

Ta därefter del av vad prästens lilla kråka*, Centerpartiets partiledare Annie Lööf har att säga i saken under rubriken som är ett citat av vad hon har sagt:

Vi måste hitta en lösning på det här problemet som håller över tid. Och därför vill jag ha en lagstiftning på plats som är så förutsägbar och rättssäker som möjligt.

Kommentar: Lösningen finns i utlänningslagen, den som ska gälla lika för alla. Den lagstiftningen är sedan länge på plats och sedan 2006 gäller också att myndigheten Migrationsverket och migrationsdomstolarna hanterar asyl och migration, inte politiker i riksdag och regering genom allehanda lapptäcksvarianter. Utlänningslagen har den efterfrågade “lösningen på problemet”och den “håller över tid”. Vad är det i utlänningslagen som Centerpartiet inte förstår?

Vidare i Sveriges Radios inslag med Centerpartiets partiledare:

Hon pekar på två brister i regeringens förslag för ensamkommande. Dels att bara de som kom hit före den 24 november 2015 ska få ny möjlighet att stanna i Sverige. Dels att lagen inte omfattar dem som skaffat ett jobb i Sverige, utan bara dem som vill stanna för att studera.

Kommentar: Inte ett ord om att det är oacceptabelt att försöka stifta en orättvis, ojämlik, slarvig, bristfällig lag som alla seriösa och kunniga parter som yttrat sig har så oerhört stark kritik mot. Till exempel detta som påpekas av bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten, Kammarrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Stockholm, här citerat ur Polisyndighetens remissyttrande:

Polismyndigheten vill vidare framhålla att det inte är önskvärt ur polisiär synpunkt att det föreslås att det ska vara tillräckligt att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska beviljas. Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att den sökande ska styrka sin identitet för att kunna beviljas uppehållstillstånd på annan grund än asyl (MIG 2012:1). Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.

Kommentar: Alltså ingen oro hos Centerpartiet över att Sverige medvetet – och i strid med sin egen utlänningslag – ska ge uppehållstillstånd åt huvudsakligen afghanska män som inte styrkt sin identitet så som lagen kräver. Jag påpekade följande i ett inlägg den 21 februari:

Är det ens någon som har tänkt på att efterhöra vad resten av Schengenländerna tycker om att Sverige skapar möjligheter för okända människor från Iran, Pakistan och Afghanistan att fritt röra sig i alla dessa länder? Sverige kan knappast agera så oansvarigt. Sverige är en del av Schengen och EU och kräver ständigt att andra länder ska ”ta sitt ansvar”.

Kommentar: De här tankarna har inte ens ha nuddat de flesta av de aktivistiska politikernas tankebanor; de politiker som lägger sig i hur utlänningslagen talas och ur Migrationsverket hanterar det som är deras uppgift och ansvar att hantera: allt som har med asyl och migration att göra.

I inslaget i Sveriges Radio säger Centerpartiledaren också:

Det jag är rädd för är att stödja en lagstiftning som väcker förhoppningar hos dessa ungdomar om att få stanna. Och sedan träder lagstiftningen i kraft, så hjälper inte den här lagstiftningen dessa ungdomar att stanna kvar och studera

Kommentar: Fanns det inga vettiga medarbetare som hade kunnat råda henne att inte ge sig in i detta överhuvudtaget utan låta lagen ha sin gång för afghaner som för alla andra som sökt asl eller skydd i Sverige men inte befunnits ha rätt till det. Något som redan slagits fast i minst två dyra asylprocesser per sökande… Det är sådana som hon som bidragit till att det väckts förhoppningar om att de ska få stanna trots avsaknad av dokument som styrker vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är och varför de sökt sig till Sverige, till exempel vilka asylskäl en afghan från Iran har gentemot sitt medborgarskapsland Afghanistan. Bland det vanligaste man kan läsa i Migrationsverkets asylutredningar och -beslut är meningen:

Migrationsverket noterar att du inte lämnat in någon skriftlig bevisning som stöd för din asylberättelse. Migrationsverket har därför endast din muntliga berättelse att utgå ifrån vid bedömningen av tillförlitlighet och trovärdighet.

Kommentar: Det är alltid den som säker uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov som ska styrka/göra sin identitet sannolik. När det gäller uppehållstillstånd för studier ska identiteten inte bara göras sannolik, den ska styrkas. Enligt lagen. Och det har inte en enda av dessa afghaner gjort. Ingen. Migrationsverket påpekar i sitt remissvar, som man i Centerpartiet säkert har läst, det inkom till regeringen redan den 16 februari:

Migrationsverket efterfrågar tydlig vägledning om vilket beviskrav för identiteten som ska användas för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå. I ärenden där det är fråga om uppehållstillstånd som inte har sin grund i ett skyddsbehov är utgångspunkten enligt praxis från Migrationsöverdomstolen att den sökande ska ha styrkt sin identitet (MIG 2011:11, MIG 2012:1).

Kommentar: Lagen är så klar och tydlig den kan vara: den sökande ska ha styrkt sin identitet. Det finns inga undantag för 9000 afghanska män, hur mycket Centerpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna än krumbuktar sig.

Slutklämmen i inslaget i Sveriges Radio lyder:

Annie Lööf hoppas nu att regeringen ändrar sitt lagförslag så att partiet kan ge det sitt stöd i Riksdagen.

– Jag utgår ifrån att regeringen lyssnar. Inte för Centerpartiets skull, utan för dom ensamkommande barnens skull.

Kommentar: Det framgår inte vilka “barn” som åsyftas. Men nämnas kan att om det gäller afghanerna så kallar inte ens aktivisterna i nätverket #vistårinteut längre afghanerna för “barn”. De har döpt om gruppen, som till stor del bestod av vuxna män redan hösten 2015, till “före detta barn”. Det blir direkt osmakligt att en politisk ledare kallar 9000, med kanske något enstaka, sällsynt undantag, vuxna män  för “barn”. De är vuxna asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar för att de inte befunnits ha skäl att ges skydd i Sverige.

Det är förvånande att man i det som blivit ett kråkligt vingelparti – eller ett vingligt kråkparti – så till den grad låter sig dras med i nätverkens och afghanernas egna kampanjer för att dessa personer ska få stanna här och “bygga Sverige”. Det är en sak att vara aktivist och kämpa för hur vilka idéer som helst men en helt annan sak att ta ansvar för landet och folket – inte minst skattebetalarna som ska bekosta välfärden och försörjningen för människor som politiker tycker och känner ska få ta del av den utan att det finns vare sig skäl eller rätt till det. Det är inte att ta ansvar. Det ärinte att visa prov på det som man mässande likt ett mantra ständigt upprepar att “Sverige behöver ett nytt ledarskap”. Sverige behöver inte ett ledarskap som bara är retorik och inte stadigt bottnar i verkligheten.

 * De flesta som vuxit upp med vad som förr ingick i den svenska kulturen, nämligen barnramsor och -lekar, vet att en av ramsorna handlade om att:
Prästens lilla kråka
skulle ut och åka
ingen hade han som körde.
Och än slank han dit
och än slank han dit
och än slank han ner i diket
Lite som med den kråkan är det med Centerpartiet som slinker lite hit och dit och med den taktiken mycket väl kan komma att hamna i diket.