En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Länkar till tidigare remissvar, texter och kommentarer gällande Justitiedepartementets förslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd Ju2018/00750/L7 (uppehållstillstånd för gymnasiestudier för afghaner, min anm.)  finns efter texten.

Remissvar från aktivistnätverket #vistårinteut

Aktivistnätverket #vistårinteut finns inte med på regeringens lista över remissinstanser men yttrar sig ändå. Yttrandet inleds med orden:

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut ser positivt på att regeringen presenterar ett lagförslag med avsikt att ett stort antal unga kommer att ges möjlighet att på laglig väg uppehålla sig i Sverige.

Kommentar: Det handlar om det stora antal unga som nu uppehåller sig illegalt i Sverige. Och varför uppehåller de sig här illegalt? Jo, delvis på grund av att det här aktivistnätverket och det andra som kallar sig Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! invaggat dem i tron att de kommer att få uppehållstillstånd här och att de kan vistas i Sverige trots att de fått lagakraftvunna beslut om att de inte har det. Vidare sägs i yttrandet:

Lagförslaget bör inkludera varje ensamkommande som anlände som barn och vars totala handläggningstid varit längre än ett år.

Kommentar: Bland det mest udda och orimliga krav man kan tänka sig. Retroaktiv lagstiftning. Vuxna, myndiga män ska alltså år 2018 behandlas som om de “anlände som barn” 2015 för att de påstod sig vara (OBS: “påstod sig vara”, styrkte inte) minderåriga det året! Hur kan man ens hitta på något sådant? Att tre år senare behandla människor som man fortfarande inte ens vet vilka de är, hur gamla de är eller varifrån de kommer som om de var “barn” och fatta beslut som om det var 2015! Hur tänker man här? Inte särskilt mycket längre än näsan räcker, knappt till nästippen. Den som tänker efter det allra minsta lilla förstår att det här osannolika kravet är långt ifrån västerländsk rättstradition.

Vår tolkning är att regeringens intention med utkastet till lagrådsremissen är att läka de orimliga konsekvenserna av systemfelen som uppstått i de ensamkommandes asylprocess. Det handlar främst om de långa handläggningstiderna, men också de rättsliga skador som uppstått som en konsekvens av rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande. Systemfelen är resultat av förändringar inom Migrationsverket, både organisatoriskt och i praxis; omständigheter som ligger långt bortom det asylsökande barnets kontroll.

Kommentar: Det här nätverkets medlemmar är duktiga på att vrida och vända på orden och använda språket på ett glidande sätt för att ge sken av att verkligheten är en annan än den faktiskt är. Fundera på vad de egentligen säger: “…läka de orimliga konsekvenserna av systemfelen som uppstått i de ensamkommandes asylprocess”. Varje ord är märkligt när man tittar på det. “Läka”? Vad menas? “Orimliga konsekvenserna” – vilka då? Att personer som varken styrkt vilka de är, varifrån de kommit, var de är medborgare eller hur gamla de är fick avslag på sina asylansökningar? Var det det som var orimligt? Eller var det att de, bland de sammanlagt nästan en kvarts miljon (244.178) asylsökande varav 42.418 påstått och faktiskt minderåriga (knappt någon styrkte sin ålder) som anlände 2014 + 2015 och skulle processas, fick vänta länge på beslut? När jag var ombud för asylsökande – bland dem barnfamiljer och en del som sagt sig vara minderåriga – fick många vänta både tre, fyra och sex år på beslut. Man får självklart lov att vänta när det kommer massor av människor samtidigt och det inte finns personal som kan hantera anstormningen. Inget konstigt med det.

Nu har ju faktiskt dessa män fått två års försörjning, boende och skolgång i Sverige “gratis”, för så många miljarder skattekronor att det svartnar för ögonen när man tänker på det. De bör ha lärt sig en hel del som de kan ha nytta av i sina hemländer, utan att det kostat dem själva en enda krona i Sverige. När en asylsökande får avslag och inte har rätt att stanna är det dags att resa hem. Till Afghanistan, till Pakistan, till Iran – varhelst man kommer från. Ett lands lagar ska följas och det borde nätverket #vistårinte ut ha lärt sina skyddslingar i stället för att hjälpa dem att agitera och arrogant kräva att de ska få stanna här utan tillstymmelse till laglig rätt till det. Tvärtom.

Att man hos #vistårinteut-näverket har mage att fortsätta att kalla dessa män för “barn” övergår varje tänkande människas förstånd: “…som ligger långt bortom det asylsökande barnets kontroll”. De borde verkligen sluta med det. Om de prompt måste kalla vuxna män för “barn” så kan de ta till sig det nyspråkliga begreppet, myntat av ett annat aktivistnätverk, Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!, som kallar dem “före detta barn”. Det är ju också urbota dumt, men mer korrekt än att kalla dem “barn” när de inte är det. Mest korrekt är att kalla dem “vuxna”…

Yttrandet är långt och kan inte ens med massor av god vilja ses som ett seriöst yttrande gällande regeringens lagförslag. Det är orealistiskt och bygger till stor del på nätverkets medlemmars fast cementerade känslor och tyckanden och inte på verklighet och vad som lagligt är rätt och/eller möjligt. Var och en kan själv läsa resten av yttrandet. Det faller platt i och med att det inte är objektivt. Och ännu plattare faller det när man har tagit del av vad remissinstanserna Migrationsverket, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har att säga. Dessa instanserna smulat sönder, rentav pulveriserat lagförslaget, ingenting finns kvar.

I listan nedan finns länkar till remissvar från Migrationsverket, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm med flera. Med kommentarer. Remissyttranden från Sveriges Advokatsamfund, Rädda Barnen, Ensamkommandes Riksförbund (!?), Halmstads kommun och JO har också länkats till och kommenterats. Dessutom finns länkar och kommentarer till yttrandet från Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska unga! som inte  är remissinstans.

Flera remissyttranden kommer att kommenteras i kommande inlägg.

Läs också:
 Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018
•  Val 2018. 77 remissinstanser, fyra remissvar… – 19 februari 2018
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga – 20 februari 2018
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling. – 21 februari 2018
•  Val 2018. Rädda Barnen remissyttrar sig om lagförslaget som i huvudsak omfattar vuxna, före detta asylsökande afghanska män – 22 februari 2018

© Vid citat, vänligen lika till detta inlägg.

Tack för bidrag!