Migri informerar:

Migrationsverket gjorde en utredningsresa till Afghanistan i mars

Två av forskarna vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Kabul i Afghanistan i mars för att skaffa uppgifter. Syftet med resan var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala frivilligorganisationer. Resan var lyckad. Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Afghanistan som stöd för beslut i asylärenden. Under resan samlades även in information om landets allmänna förhållanden. Finlands ambassad i Kabul hjälpte till med arrangemangen.

Den landinformation som används vid beslutsfattandet baserar sig inte enbart på utredningsresorna utan information samlas in från flera olika källor, och den uppdateras hela tiden. Källorna är bl.a. FN:s flyktingorgan UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra länders migrationsverk. Också Finlands ambassad i Kabul ger information om situationen i Afghanistan.

Uppgifterna skaffades genom att intervjua sakkunniga i Kabul och Herat

Under utredningsresan försökte forskarna så mångsidigt som möjligt reda ut hur dagsläget ser ut i Afghanistan. Informationen samlades in genom att intervjua olika experter, såsom representanter för internationella organisationer och sakkunniga som arbetar vid aktiva frivilligorganisationer i Afghanistan. Forskarna besökte Kabul och Herat.

Rapporten om utredningsresan publiceras (på finska) på Migrationsverkets webbsidor efter att den färdigställts.

Målet är att skapa rutiner för besök i de asylsökandes ursprungsländer

Forskarna vid landinformationen har i år gjort en utredningsresa till Somalia och kommer även att besöka Syrien. Verkets mål är att göra utredningsresorna till rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Utredningsresan till Afghanistan var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller om riktlinjerna som gäller länderna.