En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Så här vill Centerpartiet, i strid mot gällande utlänningslag, särbehandla ca 9000 afghanska män och utan att fråga svenska folket, tvinga skattebetalarna bekosta deras försörjning, boende och  studier – eller bara “avsikt att studera” – på gymnasiet för ett oredovisat och mycket oklart antal miljarder skattekronor. Det framkommer i partiets svar till aktivistnätverket #vistårinteut:

Från Centerpartiets sida har vi varit tydliga med att de som var minderåriga när de kom till Sverige men som drabbats av långa handläggningstider och blivit 18 år under asylprocessen bör ges en ny chans. En tidsgräns kommer att behöva sättas så att det blir tydligt vad som gäller. Men vi har varit kritiska mot, att som regeringen föreslagit, utgå från den dag då regeringen höll en presskonferens i frågan. Tidpunkten för riksdagsbeslutet eller ikraftträdandet förefaller exempelvis mindre godtyckliga.

Då har Centerpartiet ändå tagit del av vad Lagrådet i sitt, i sin helhet, synnerligen skarpa remissvar har skrivit om saken, men valt att strunta i det:

En annan aspekt på detta med handläggningstidens betydelse är att det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra det i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Centerpartiet blandar i sitt svar sedan in ett långt stycke arbetsmarknadspolitisk retorik, vilket knappast har med den aktuella frågan om att låta tusentals afghanska män stanna i Sverige utan några som helst lagliga skäl. Men partiet tar sin chans till politisk propaganda i andra frågor trots att det handlar om en helt annan fråga av mycket stor betydelse för Sverige och dess invånare och folkets tilltro till lagar och förordningar. Vidare i Centerpartiets svar till nätverket #vistårinteut i den aktuella frågan:

I samband med att regeringens förslag var ute på remiss i februari såg vi att väldigt många remissinstanser delade vår uppfattning om hur lagförslaget kan förbättras.

Inte ett ord om att samtliga viktiga, tunga instanser där kunskap om lagtolkning och lagstiftning finns, mer eller mindre sågar hela idén med en sådan här ytterst märklig specialbehandling av män som – många av dem – de facto vistats här illegalt i olika långa perioder efter att de redan fått gå igenom minst två asylprocesser och i dessa fått avslag och uppmanats lämna landet. Migrationsverket, Förvaltningsrätten i Stockholm, Lagrådet med flera har ju på de flesta punkter visat på det orimliga och rent rättsvidriga i det här påhittet. Men det nämner alltså Centerpartiet inte med ett ord.

Också detta skriver Centerpartiet i sitt långa svar till aktivistnätverket:

Regeringen har nyligen (19 mars) kommit med ett uppdaterat förslag i form av en lagrådsremiss. Från Centerpartiets sida behöver vi naturligtvis sätta oss in i de nya detaljerna, men redan nu kan vi konstatera att det här förslaget är bättre än det som regeringen tidigare presenterat. Det innehåller bland annat kortare yrkesutbildningar och möjligheten att kombinera arbete med deltidsstudier. Det är bra att regeringen har lyssnat på Centerpartiet och de remissinstanser som påpekade att det måste bli lättare för unga människor som arbetar att få stanna i Sverige.

Det kan inte finnas en Allians när ett av de partier som ska ingå i den är ute och cyklar så här långt ifrån de andra!

…det måste bli lättare för unga människor som arbetar att få stanna i Sverige

Det är en helt ny sorts invandring som Centerpartiet nu vill ha. Nämligen en ordning där unga män som vi inte ens vet vilka de är, från ofta våldsamma länder utanför Europa ska kunna vandra in och få sina liv bekostade av svenska skattebetalare som redan dignar under skattebördan. Och i allt mindre utsträckning får del av det som staten ska tillhandahålla och garantera i enlighet med det samhällskontrakt som ingåtts när man betalar bland världens högsta skatter. Är svenska folket medvetet om det? Särskilt de personer som i september kanske hade tänkt rösta på ett parti med en så apart agenda? Ett parti vars slogan “närodlad politik” också är en slogan om “kravlös hitkommande-politik”? Ett parti som megalomant struntar i de viktigaste samhällsorganens mycket allvarliga och skarpa kritik mot påhittet att ta in afghanska män i Sverige enligt den socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringens förslag?

Läsning:
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018
•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling.” – 21 februari 2018
•  Val 2018. Polismyndigheten: ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.” – 24 februari 2018
•  Val 2018. Om remissvaren på Justitiedepartementets lagrådsförslag Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7. – 25 februari 2018
•   Val 2018. Centerpartiet uppvisar viss likhet med prästens lilla kråka. – 25 februari 2018
•  Val 2018. Centerpartiets hållning gällande afghanska män som fått avslag på sina asylansökningar samt dess yrvakenhet gällande sina nämndemän som vill implementera sharialagar i svenska domstolar – 7 mars 2018
•  Val 2018. Sverige – landet där personer som sökt asyl, inte styrkt sin identitet och ålder och fått avslag, ändå ska få stanna! – 20 mars 2018
•  Val 2018. ”Regeringen visar att den betraktar Migrationsverkets arbete som skräp. Något man kan kasta i papperskorgen.” – 21 mars 2018
•  En migga undrar: ”Borde inte pengarna satsas på att korta handläggningstiderna?” – 24 mars 2018
•  Val 2018. Till partiledare och statsråd och andra politiker som vill att vi ska berätta. – 25 mars 2018
•  Val 2018. Lagrådet smular sönder det osannolika ”utomrättsliga” förslag som okunniga politiker lagt fram om uppehållstillstånd för 9000 afghaner utan asyl- eller skyddsskäl – 28 mars 2018
•  Val 2018. Varför pratar politiker falskeligen om ordning och reda på migrationsområdet när de låter lagbrott på området fortsätta begås i decennier? – 2 april 2018

 

 

© denna sajt. Vid citat eller användande av texten, vänligen länka till originalinlägget.