En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Ett antal personer har hört av sig; personer som tagit del av det groteska spelet som pågår gällande afghanska – mestadels – män. Män som inte styrkt vare sig identitet, ålder eller nationalitet men som tagit sig till Sverige, sökt asyl/skydd och gått igenom dyra asylprocesser och under tiden försörjts, fått ett dyrare boende än någon annan överhuvudtaget i Sverige (utom interner på fångvårdsanstalter och mycket långvarigt psykiskt sjuka) har kallat Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets agerande “sinnessjukt”. Det här är alltså män, som i de flesta fall fått avslag på sina asylansökningar och som enligt gällande lag ska lämna landet. De här tre partiernas agerande är ytterst farligt för tilltron till dem som styr landet, till rättsstaten, till likhet inför lagen. Det är synnerligen oansvarigt.

Klicka på textrutan för att ta del av inslaget.

I Sveriges Radio meddelas:

Regeringen har i dag presenterat lagförslaget som ska ge ensamkommande rätt att stanna i Sverige under tiden de studerar på gymnasiet. Två ändringar görs jämfört med det första utkastet – de unga som berörs ska kunna få arbeta vid sidan av studierna, och kravet på att de ska kunna styrka sin identitet skrotas.

Läs de sista tio orden en gång till: “…kravet på att de ska kunna styrka sin identitet skrotas.”

Klicka på textrutan för att läsa texten.

En grundpelare i alla andra normala, civiliserade rättsstater i Europa (och en del i andra delar av världen) är att man – inte minst av säkerhetsskäl – ska veta vilka som befinner sig inom rikets gränser. Nyligen skrev jag om det utlänningsregister som förs i Finland, liknande förs med stor sannolikhet också i de flesta andra länder.

Klicka på textrutan för att ta del av inslaget.

Vidare i Sveriges Radios inslag:

Genom lagförslaget vill nu regeringen ge omkring 9.000 ensamkommande ungdomar en ny chans att få stanna i Sverige. För dem som har drabbats av långa handläggningstider ska det nu räcka med att de studerar eller har för avsikt att studera på gymnasiet.

Läs de sista 16 orden en gång till: “…ska det nu räcka med att de studerar eller har för avsikt att studera på gymnasiet.” Notera särskilt skrivningen “har för avsikt”.

I mina tidigare texter har jag fört fram vad de tyngsta remissinstanserna, med kunskaper som vida överstiger de här människornas som nu kör över svensk utlänningslag, haft att anmärka på hur politikerna vill skapa särskilda regler för afghanska män som kommit hit utan familj. Regler som går stick i stäv med allt vad lag och rätt och den allmänna rättskänslan säger. Dessutom har man ju inte ens kännedom om vilken nationalitet de faktiskt har. Och det bisarra är att kraven på att just och enbart dessa mäns identitet ska styrkas, av fullständigt outgrundlig anledning och på order av de tre gravt oansvariga partierna S, MP och C “ska skrotas”!

Ur tidigare texter, ur remisser från tunga instanser:

•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018. Rubriken säger det mesta, menlös gärna hela texten och resten ur Migrationsverkets remissvar!
•  Val 2018. I remissvar till regeringen: ”Advokatsamfundet ställer sig positivt till regeringens vilja att förbättra situationen för de ungdomar och unga .” – 20 februari 2018. Ur texten:

Förslaget är, liksom tidigare anknutna förslag, lagtekniskt mycket komplicerat och svåröverskådligt. Detta försvårar både för de rättsliga instanser som har att tillämpa lagen, men framför allt för de enskilda som ska ta till sig lagens innehåll.

•  Val 2018. Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! benämner ca 9.000 unga afghanska män ”ensamkommande före detta barn”. – 20 februari 2018. Ur texten:

Det handlar alltså om 9.000 män från Afghanistan, Iran och Pakistan – här med ett märkligt språkbruk kallade ”före detta barn” – som nätverket tycker att svenska skattebetalare i Sverige ska försörja och utbilda. Detta efter att de här ”före detta barnen” redan kostat otaliga skattemiljarder (man glömmer lätt bort att en miljard är 1000 miljoner…) under den tid de gått igenom minst två, ibland flera, asylprocesser och befunnits inte ha laglig rätt att stanna i Sverige! De har redan kostat så mycket att pratet om att de skulle bli en mycket lönsam investering för samhället nog får anses kraftigt överdrivet. Dessutom verkar Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! glömma att de föreslagna tillstånden för gymnasiestudier inte skulle bli några permanenta uppehållstillstånd…

•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: ”Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling.” – 21 februari 2018. Ur texten:

Förvaltningsrätten i Stockholm är så starkt kritisk att kritiken får en tia på en skala 1 – 10. Den skriver i sitt yttrande bland annat:

Förvaltningsrätten avstyrker förslagen då dessa genomgående är otillräckligt utredda och motiverade samt att de leder till en ytterligare komplexitet i ett redan mycket komplext regelverk. Förvaltningsrätten har också vissa invändningar i sak mot förslagen.

•  Val 2018. Polismyndigheten: ”Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.” – 24 februari 2018. Ur texten:

Polismyndigheten vill vidare framhålla att det inte är önskvärt ur polisiär synpunkt att det föreslås att det ska vara tillräckligt att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska beviljas. Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att den sökande ska styrka sin identitet för att kunna beviljas uppehållstillstånd på annan grund än asyl (MIG 2012:1). Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.

•  Val 2018. Centerpartiet uppvisar viss likhet med prästens lilla kråka. – 25 februari 2018. Ur texten:

Ta därefter del av vad prästens lilla kråka*, Centerpartiets partiledare Annie Lööf har att säga i saken under rubriken som är ett citat av vad hon har sagt:

Vi måste hitta en lösning på det här problemet som håller över tid. Och därför vill jag ha en lagstiftning på plats som är så förutsägbar och rättssäker som möjligt.

Kommentar: Lösningen finns i utlänningslagen, den som ska gälla lika för alla. Den lagstiftningen är sedan länge på plats och sedan 2006 gäller också att myndigheten Migrationsverket och migrationsdomstolarna hanterar asyl och migration, inte politiker i riksdag och regering genom allehanda lapptäcksvarianter. Utlänningslagen har den efterfrågade ”lösningen på problemet”och den ”håller över tid”. Vad är det i utlänningslagen som Centerpartiet inte förstår?

Vidare i Sveriges Radios inslag med Centerpartiets partiledare:

Hon pekar på två brister i regeringens förslag för ensamkommande. Dels att bara de som kom hit före den 24 november 2015 ska få ny möjlighet att stanna i Sverige. Dels att lagen inte omfattar dem som skaffat ett jobb i Sverige, utan bara dem som vill stanna för att studera.

Kommentar: Inte ett ord om att det är oacceptabelt att försöka stifta en orättvis, ojämlik, slarvig, bristfällig lag som alla seriösa och kunniga parter som yttrat sig har så oerhört stark kritik mot.

•  Val 2018. Centerpartiets hållning gällande afghanska män som fått avslag på sina asylansökningar samt dess yrvakenhet gällande sina nämndemän som vill implementera sharialagar i svenska domstolar – 7 mars 2018. Ur texten:

Centerpartiet får, med all rätt, kritik för att de inte sett till att människor med islamistisk agenda inte får politiska positioner där de kan avgöra viktiga frågor utifrån en annan syn och på andra grunder än dem som gäller i Sverige. Längre ner finns länkar till vad som skrivits på den här sajten ända sedan 2006 om Centerpartiets eftergivenhet på området.

Här finns transkriberingen av Ekots lördagsintervju den 24 februari 2018 där centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuas. Klicka på bilden för att ladda ner den, det är bitvis skrämmande läsning och lyssning. Det finns en länk till intervjun i dokumentet, man kan alltså både höra och läsa den. Ur rapporten:

Monica Saarinen: Så att du ger inget besked idag och det har du ju inte heller gjort den senaste tiden utan du förväntar dig att regeringen ändrar sitt förslag så att det ska bli mer aptitligt för er, helt enkelt?

Annie Lööf: Nej men vi har ju ett problem och problem är till för  att lösas. Och det problem vi ser är ju att väldigt många ensamkommande ungdomar mår psykiskt dåligt över att få vänta i flera år i Sverige och vet inte om man ska få stanna eller inte. Vi ser också att många av dem har etablerat sig, en del försörjer sig själva och jobbar, en del har pluggat. Vi måste ju hitta en lösning på det här problemet som håller över tid. Därför så vill jag ha en lagstiftning på plats som är så förutsägbar och rättssäker som möjligt. Och det finns ett antal luckor i det förslag som nu finns och som också remissinstanserna pekar på. Som jag hoppas att Socialdemokraterna och regeringen nu lyssnar på.

Kommentar: Det verkar inte heller som om Centerpartiet tänkt på att Sverige inte är ensamt i EU utan att andra länder också kan ha åsikter om att Sverige vill låta 9000 afghaner utan asylskäl som inte styrkt vilka de är och varför de är i Europa och som ingen med säkerhet vet något alls om, stanna med allt vad det innebär också för andra länder inom EU och Schengenområdet? Och för de regler som gäller inom Schengen, som att den som söker uppehållstillstånd i ett Schengenland ska styrka sin identitet.

Centerpartiets (och givetvis regeringens) agerande på det här området är under all kritik.

Läs gärna hela rapporten, den är på sina ställen förbluffande. Men den är transkriberad ord för ord och intervjun finns dessutom att lyssna på för den som vill kontrollera att texten korrekt återger vad som sagts.

Man bör vara väl informerad innan man går till val och Centerpartiet är ett minst lika opålitligt och svajigt parti som främst Miljöpartiet men också Socialdemokraterna. Centerpartiet vill, precis som de två andra partierna, på icke existerande rättsliga grunder tvinga skattebetalarna – bland dem fattigpensionärer och funktionsnedsatta – att avstå ett okänt antal miljarder kronor för att bekosta upp till 9.000 afghanska mäns försörjning, boende och utbildning – eller “avsikt att gå på gymnasiet”! Okända män från Afghanistan, Pakistan och Iran som, hur man än vänder och vrider på det, inte har någon som helst anledning och rätt att befinna sig här.

Röstar Centerpartiet för detta förslag som landets viktigaste rättsinstanser och verk sågat totalt så är Centerpartiet inte ett parti att rösta på i valet i september! Och inte de andra två partierna som driver igenom det heller.

© denna sajt. OBS! Utdrag ur texten får inte citeras utan att länkning till originalinlägget sker. Texten ska kunna läsas i sin helhet, inte bara i valda delar.