Migri informerar:

Migris första utredningsresa 2018 gick till Mogadishu i Somalia

Två forskare vid landinformationen besökte i januari Mogadishu i Somalia. Syftet med resan var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala frivilligorganisationer. Resan var lyckad.

Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Somalia som stöd för beslut i asylärenden. Under resan samlades även in information om landets allmänna förhållanden. Den landinformation som används vid beslutsfattandet baserar sig inte enbart på utredningsresorna utan information samlas in från flera olika källor, och den uppdateras hela tiden. Källorna är bl.a. FN:s flyktingorgan UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra länders migrationsverk.

Uppgifterna skaffades genom att intervjua sakkunniga i Mogadishu och i Nairobi

Under utredningsresan försökte forskarna så mångsidigt som möjligt reda ut hur dagsläget ser ut i Somalia. Informationen samlades in genom att intervjua olika experter, såsom representanter för internationella organisationer och sakkunniga som arbetar vid aktiva frivilligorganisationer i Somalia. Forskarna besökte även Nairobi i Kenya för att intervjua sakkunniga där.

Målet är att skapa rutiner för besök i de asylsökandes ursprungsländer

Forskarna vid landinformationen kommer i år att göra utredningsresor även till Afghanistan och Syrien. Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Utredningsresan till Somalia var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller om riktlinjerna som gäller länderna.

Rapporten på 178 sidor finns här (endast på finska).