Sommartextkavalkad 2005 – 2021

Texter som publicerats i juli månad på den här sajten under 17 år.

•  Vickys Livs – valda citat ur protokoll – 1 juli 2005. Ur texten:

Här följer, i ingen särskild ordning alls, ett antal citat ur politikerprotokoll som rör Bröderna Olssons, men också många andra småföretagares, liv och utkomst. Man blir matt av att ta del av alla skriverier. Det är en ström av ord och meningar som är svår att orka och hinna tränga igenom när man har ont om tid och måste göra helt andra saker för att det ska komma in några pengar så man kan betala sina räkningar, äta och bo. Småföretagare har inte, som politiker, all tid i världen att sitta och tröska med formuleringar och leta efter paragrafer. De måste arbeta, försörja sig, betala (helst rimlig) skatt. De vill slippa onödiga och klåfingriga ingripanden som inte underlättar för dem, bara försvårar.

•  Deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna – 29 juli  2006. Ur texten:

Ur kapitlet om De åtta medborgerliga skyldigheterna:

“En fri, självförverkligande människa är samtidigt en social varelse. För varje enskild människa är andra människor den viktigaste omvärldsfaktorn. Var och en av oss är en del av vår nästas miljö och har ett ansvar för att bete oss så att vi själva blir en så god utvecklingsmiljö för vår nästa som möjligt. Varje människa som i frihet ska förverkliga sina möjligheter har därför intresse av att de övriga axlar vissa skyldigheter. Dessa kallar vi de medborgerliga skyldigheterna.”

•  Ska samhället verkligen betala folks pass? – 28 juli 2007. Ur texten:

Varför i hela fridens dar ska Sundbybergs stad (skattebetalarna) betala för någons pass? Om kammarrätten dömer lika märkligt som länsrätten så torde domen bli prejudicerande. Då kan ju väldigt många människor kräva att “det allmänna” betalar när de ansöker om pass. Tanken svindlar…

•  En migga om att “Migrationsverket är ett ämbetsverk utan rättslig tradition” – 31 juli 2008. Ur texten:

B har varit anknytningsperson i ett skenförhållande (som parallell: rekryterar Tullverket dömda smugglare till att vara chefer? Finns det inte något som heter trovärdighetsproblem?) och vid den enhet där hon varit chef har vietnameser i landets största människosmugglingshärva passerat igenom som om där var svängdörrar.

•  En migga: Ett litet rötmånadskåseri – 29 juli  2009. Ur texten:

Det är svårt det här med identitetshandlingar. Asylprövningen på Migrationsverket – som nästan aldrig får se några sådana! – har hamnat i internt bryderi om vad som styrker en människa identitet.

Så nu har asylprövningens experter lagt pannorna i tunga veck och kommit fram till att en del bristfälliga id-handlingar ska godtas, och då hängt upp det på ett beslut som Utlänningsnämnden tog 1998 (!).

•  Om att integrera mindre och att inte särbehandla – 31 juli  2010. Ur texten i min kolumn i Svenska Dagbladet, som länkas till i inlägget:

Helt andra tankar och tongångar (än i Masud Kamalis utredning 2006, min anm.) står att finna i en skrift författad av skribenten Sakine Madon åt Ohlininstitutet. Den har rubriken Sluta särbehandla! och inleds med orden:

Förorter med omfattande sociala problem. Bränder och gängbråk. Bidragsberoende, segregation och arbetslöshet. Det är vad svensk integrationspolitik förknippas med.

(Detta skrevs av alltså för elva år sedan … Min anm.)

•  Be my guest # 93: Pentti Salmenranta – 30 juli 2011. I inlägget:

Orden till Demokratiblues samt sång och musik i Vals om Fas3. (länk till inspelningen på YouTube)

•  Så här borde alla gamla få ha det! – 29 juli  2012.

Om ett ålderdomshem (jag gillar ordet!!) där man helt fokuserar på de boendes bästa och alla får vård på och omges av sitt eget modersmål, finska. Länkar till berättelser hur de gamla har det på Suomikoti (=Finlandshemmet).

•  Hur är det tänkt att fungera när det helt enkelt inte finns bostäder åt vare sig svenska ungdomar eller asylinvandrare? – 26 juli  2013. Ur texten:

Hur många nya människor utan någonstans att bo och utan jobb, kan tas emot i Sverige? Alltså människor som ska försörjas, ha skolgång, sjukvård och – inte minst viktigt – bostad här? Och helst också arbete, givetvis.

Under lång tid har kommunalråd – och andra – klart och tydligt fört fram att det helt enkelt inte finns bostäder åt alla som kommer till Sverige – det existerar rent fysiskt alltså inte hus och lägenheter som kan hysa dem. Vad är det regering och riksdag, som stiftar lagar och reglerar invandringen, inte förstår när det gäller detta? Förstår de inte irritationen och frustrationen hos såväl alla de svenskar som också behöver bostäder som inte finns, som hos de människor som beviljats uppehållstillstånd här utan att det finns vare sig bostäder eller jobb?

•  Utmönstring av begreppet ras – 31 juli  2014. Ur texten:

Sverige har grava, framtidsavgörande problem på skolans område och på asylinvandringens likaså. Sverige har islamister och islamistsympatisörer i sitt parlament. Sverige har ingen egen kultur, inga egna traditioner. Sverige har inget försvar. Och Sverige har enorma problem med misslyckad integration och utanförskap och annat som splittrar Sverige. Det går med andra ord utför med ganska god fart för gamla Moder Svea. Och då, mitt i allt kaos och mitt i allt som går åt skogen, då kommer integrations- och HBTQ-ministern på att: “Nu ska vi nog ta och utmönstra begreppet ras”! Han har nu, som enda minister i världen såvitt känt, kommit på och bestämt att:

Begreppet ras är förlegat och bygger på idén att det finns olika människoraser.

•  Migrationsverket: “Vecka 30 utgjorde ensamkommande barn 21,5 % av totala antalet asylsökande i Sverige.” – 29 juli  2015. Notera: Texten är skriven strax månad innan den enorma inströmningen av asylsökande år 2015 började. Ur texten:

Är jag verkligen den enda som i åratal tyckt – och fortfarande givetvis tycker – att man i Sverige ska lära sig av övriga Norden när det gäller att hantera asylsökande “ensamkommande barn”, som i de andra nordiska länderna kallade “minderåriga asylsökande”? I övriga Norden görs ju åldersbedömningar vid tveksamhet kring den asylsökandes uppgivna ålder och i Finland, t.ill exempel gäller att:

Om sökande eller anknytningspersonen vägrar genomgå undersökning utan godtagbar orsak, behandlas han eller hon som myndig.

•  Jag skriver i Svenska Dagbladet om ett förslag till hur det starkt ökade antalet migrationsmål skulle kunna hanteras – 28 juli  2016. Ur texten i Svenska Dagbladet (alltså för fem år sedan …):

Migrationsdomstolarna meddelar att de, som en konsekvens såväl av den stora inströmningen av asylsökande hösten/vintern 2015 och innehållet i den nya asyllagen som trädde i kraft den 20 juli, kommer att kraftigt behöva utöka sin personal de kommande två åren. Detta enligt Domstolsverket, som räknar med att målen till migrationsdomstolarna kommer att bli betydligt fler än det dubbla: från att de under 2015 var 21000, kommer det troligen att röra sig om över 50000 mål under 2017.

Att antalet överklaganden ökar så kraftigt har förstås samband med att så många människor sökte asyl i Sverige i slutet av förra året. De som får avslag på sina asylansökningar överklagar så gott som regelmässigt negativa beslut. Det nya nu blir att förutom överklaganden gällande avslag kommer med stor sannolikhet också många att försöka få sin asylstatus ändrad.

•  Allianserier. De kan inte uttrycka sig så man förstår vad de vill, troligen för att de inte heller själva vet det – 27 juli 2017. Ur texten:

Bästa Allians-företrädare!

Vad är det för nytt som skulle kunna ge skäl till förändrad bedömning? Ni har ju just bedömt att det föreligger skäl att begära misstroendeförklaring och ni påpekar själva också i ert pressmeddelande att “dessa sakförhållanden har inte förändrats”, alltså bland annat sakförhållandet att Peter Hultqvist avstod från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Då kan ni ju inte gå ut nu, nästa dag, och delvis dra tillbaka ert kraftfulla krav 24 timmar tidigare och tramsa om att “om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning”.

Ni aspirerar på att styra Sverige men verkar inte veta vad ni vill. Ni kan inte stå fast vid vad ni för bara ett dygn sedan så kaxigt stått och sagt utan halvbackar redan. Och ni förstår inte ens vad det är ni själva säger

•  Val 2018. Av 954 åldersbedömningar av påstått minderåriga, manliga asylsökande befanns noll med säkerhet vara minderårig. – 29 juli 2018 (för tre år sedan). Ur texten:

Alltså: I 709 fall av 954 (ca 75 procent) ansågs resultatet av åldersbedömningen tala för att personen är 18 år eller äldre och i 237 fall talade det för att personen möjligen är under 18 år. I åtta fall var det av någon anledning inte möjligt att bedöma personernas ålder.

Således: Av 954 gjorda åldersbedömningar av manliga asylsökande visade sig noll person bedömas vara minderårig.

•  Sverige är ett självdestruerande land och svenskarna är faktaresistenta och saknar självbevarelsedrift.* – 27 juli  2019. Ur texten:

För ungefär sex år sedan började jag allt oftare varna för kommande “inbördeskrigsliknande situationer i Sverige”. Långt ifrån alla gillade det. Att förutse vad som komma skall har aldrig varit en gren där svenskar utmärkt sig. Inte heller grenen “se verkligheten och beskriv den med verkliga ord” är någon gren där svenskarna utmärker sig. Tvärtom. Det vill säga att kalla en spade för en spade och inte blanda in konstruerade “värdegrunder” och “grupperingar” när det som i grunden (verkligen i grunden) har förändrat hela samhället till det sämre och farligare är det okontrollerade mottagandet och försörjandet av okända människor (icke styrkta identiteter) med en helt annan världsåskådning, ofta med ingen eller låg utbildning och från våldsamma länder. Och ofta inte skyddsskäl i den mening som utlänningslagen från början var ämnad att omfatta. Innan alla populistiska politikers lapptäckespåhitt tillkom och alla rättsliga ställningstaganden gjordes av Migrationsverket, som rörde till det hela och allt mer avvek från lagens mening.

•  En migga: “Det var ju inte många barn bland de här männen…” – 28 juli  2020. Ur texten:

En migga konstaterar:

Jag har sett så många LMA-kort tagna redan 2015 i gymnasieärendena – vuxna män. På fotografierna som togs av dem då, 2015, syns det att de redan  var så gamla som de är nu, så att säga. Minst.

De – främst afghaner – sökte asyl som 15-17 år gamla, men på korten ser de mer åldersadekvat ut som 22-23… DÅ. I vissa fall, åtminstone på deras mer nytagna kort inför Nya gymnasielagen, NGL så kan de nog snarare vara i 35-40-årsåldern. Inte alla, men många.

Det rådde något av en ”det tar vi senare”-attityd kring ansökningarna 2015. Typ:

”Asyl (de som hanterade asylärenden, min anm.) får skriva upp dem vid beslut”.

Hade man gjort rätt då, så hade de här personerna aldrig tilldelats en massa gode män som nu strider med näbbar och klor för dem.

Det var ju inte många barn bland de här männen…

Sjutton texter från 17 års skrivande på denna sajt. En salig blandning, svårt att välja vilka som skulle ingå i kavalkaden. Sammanlagt finns här idag 9954 publicerade texter.

Till slut en text till, från juli månad i år. En text som visar hur olika man tänker och agerar i ett nordiskt grannland, jämfört med i Sverige.

•  Somalisk man född i Finland, utvisas till Somalia. Den kriminellt belastade mannen utgör enligt Högsta förvaltningsdomstolen ett hot mot Finland. – 9 juli  2021. Ur texten:

En somalisk man som är född i Finland och har bott i landet hela sitt liv utvisas till Somalia. Enligt högsta förvaltningsdomstolen väger mannens fortsatta brottsliga verksamhet tyngre än hans familjeband till Finland.

Mannen föddes i Finland 1993 och vid fyra års ålder fick han permanent uppehållstillstånd.
———-
Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFV. Han hävdade att han var född och hade bott hela sitt liv i Finland. Han har aldrig besökt Somalia och har inga stödnätverk eller bekanta i landet.
———-
HFV hänvisade till rättspraxis från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (EIT). En balans måste uppnås mellan individens och samhällets intressen.

Den här sajten har alltså 9954 texter. Man kan om man vill, genom att använda den nästan som en infobank via sökfunktionen.

 

© denna sajt. © gäller samtliga texter. Korta citat får göras, men vänligen länka då alltid till originalinlägget.