När det här inslaget från Sveriges Radio lades upp för snart ett år sedan, hade miggor och andra här på bloggen redan larmat i nio år. Nio år. Och inte mycket hände, annat än att en ytterst högljudd rörelse uppstod och fick fäste. De kräver, osannolikt nog, att “ensamkommande inte alltid så unga” asylsökande, främst hazarer – till stor del unga män som de kallar “våra barn” och som de vägrar inse varken är “deras barn” eller ens barn överhuvudtaget – ska få stanna i Sverige utan asyl- eller skyddsskäl! Bara för att rörelsens medlemmar vill det och tycker det.  Läs bland annat: Snedvriden syn på rätten till skydd och asyl – 29 maj 2017, det är viktigt.

Och det här är definitivt ingen nyhet:  Tre av fyra undersökta ensamkommande över 18 (Aftonbladet 30 maj 2017)! Hade medierna gjort sitt jobb och rapporterat och belyst åldersbedrägerierna redan när miggor och dra och jag själv började göra det för tio år sedan, så hade politikerna och Migrationsverket och andra myndigheter och domstolar kunnat se till att vuxna inte kunnat passera som “barn”. Mediernas envisa benämning av ungdomar i 17-årsåldern och vuxna män som “ensamkommande flyktingbarn” när de varken varit flyktingar eller barn, har kraftfullt bidragit till att vi har den situation vi har i Sverige idag.

Politikerna har varit kraftlösa och/eller blåögt naiva och Migrationsverket och domstolarna har inte tagit sitt uppdrag på allvar utan sagt att det är den ålder som “barnet” uppger som ska gälla. Hur omfattande skada Svenska Barnläkarföreningen har ställt till med genom sin uppmaning till medlemmarna att vägra göra åldersbedömningar, kan man knappt förstå. Alla dessa “aktörer” har gjort läget i Sverige ohållbart och bär personlig skuld för att de vägrat acceptera sanningar och fakta och rapportera och agera därefter. Pinsam, barnslig och rent löjlig är statsministerns inställning och det han säger i Aftonbladets artikel idag. Det visar att han fortfarande inte förstår vidden av problemet – eller av någon anledning låtsas inte förstå:

Statsminister Stefan Löfven (S) anser att det är bra att möjligheten med åldersbedömning finns. Resultatet av de första bedömningarna ser han inte som ett belägg för att de haft rätt som kritiserat myndigheter och regering för att vara naiva när det gäller godtagande av ålder.

– Nej, men däremot är det bra att kunna bestämma mer precist med den här möjligheten. Det var därför vi ville det. Det finns en osäkerhet och det har vi varit fullt införstådda med, men frågan är på vilka grunder man ska avgöra det. Nu har vi en grund för myndigheterna att fatta säkrare beslut, det är bra, säger statsministern.

Här en ytterst liten bråkdel av de texter som skrivits under tio år i form av  information, varningar och larm här på bloggen under tiden 2008 – 2017 (Notera att en del texter finns på en äldre bloggplattform, innan sajten fick ny layout):

•  Om “ensamkommande flyktingbarn” – 22 juni 2007. Ur texten:

Men t.o.m. generaldirektören fortsätter att spä på den felaktiga bilden av små ensamma barn i stället för att tala klarspråk! Och vad hände förresten med de bestämmelser som åtminstone gällde för bara några år sedan: att man ska leta efter dessa barns och ungdomars föräldrar och återförena barnen med dem i hemlandet, om dessa barn och ungdomar inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige? Nu verkar det ha blivit så, i den allmänna debatten, att det ses som självklart (vilket det alltså inte var tidigare) att alla ungdomar som kommer hit ensamma automatiskt ska få uppehållstillstånd! Mig veterligen har lagen inte ändrats så varför har då praxis ändrats? Ska inte alla ärenden hanteras enligt lagen? I så fall ska det inte talas om ”ensamkommande barn” som om de alltid hade en absolut rätt att få stanna här.

•  En migga om en 17-åring som kan vara 35…– 21 juli 2008. Ur texten:

Det blir bara värre och värre (och sämre och sämre med respekten för asylprocessen) om det är så att miggorna tvingas svälja idiothistorier som de som beskrivs ovan, och bevilja sådana personer uppehållstillstånd. Men vem är det som har sagt åt miggorna att de ska ge permanenta uppehållstillstånd åt 16- och 17-åriga unga män i snabba processer utan att på något sätt utreda deras ålder och utan att leta efter föräldrar eller andra nära släktingar; unga män varav många kan vara långt över 18 år gamla?

•  En migga: ”Apropå 17-åringen som man trodde var 35…”– 22 juli 2008. Ur texten:

En migga: Det var så uppenbart att han var vuxen att han till slut erkände det själv. Han lämnade till och med in sitt pass. Han var dock inte 35 år utan ”bara” 28…

Nu ansöker han på nytt om att få uppehållstillstånd här, denna gång på grund av att han har fått barn i Sverige. Men han har flera barn i hemlandet också. Så, han var inte en skolpojke som i hemmet överraskades av en gerillaattack eller dylikt, utan han var en gift flerbarnsfar som sökte en framtid i Sverige. Han sa själv att han körde med att han var ett barn för att vi västerlänningar är så korkade. Vi ser inte ens om man är barn eller vuxen.

•  En migga om asylsökande ”ensamkommande barn” – 4 mars 2009. Ur texten:

En migga: I ett fall togs ett beslut tagits i samråd med enhetschefen om att den sökande inte var ett barn. Fast han påstod det. Han hade grå stänk i håret, saknade en hel del tänder och han hade ett beteende som inget barn eller ungdom har. Han var uppskattningsvis cirka 35 år. Men lik förbannat protesterade han och hävdade att han måste bedömas som varande ett barn tills verket bevisat motsatsen. I hans land grånar håret snabbt, man tappar tänderna och man bli vuxen i förtid. Enligt honom.

•  I Norge: 66 procent färre ensamkommande minderåriga asylsökande – 17 februari 2011. Ur texten:

Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt.  I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler.

•  Migrationsministern: ”Det kan också vara att vi i Sverige har tagit emot många och att detta blir känt för fler och fler som därför söker sig hit.” – 17 november 2011. Ur texten:

I Finland görs åldersbestämningar vid misstanke om att felaktig ålder uppgetts. Finlands migrationsverk:

Sökandens ålder utreds i första hand med hjälp av dokument och register samt genom att sökanden hörs. Om tillförlitliga bevis om åldern inte finns tillgängliga, utgår man från den ålder sökanden uppgett. Åldern kan vid behov bestämmas genom en rättsmedicinsk undersökning, om myndigheten har uppenbara orsaker att betvivla tillförlitligheten av de uppgifter som lämnats.

Dessutom söker man aktivt (som man gjorde i Sverige också, för många år sedan..) efter ensamkommande minderårigas anhöriga:

Man försöker genom spårning att på nytt skapa kontakt mellan den minderåriga asylsökanden och hans eller hennes vårdnadshavare som befinner sig utanför Finland. Syftet med spårningen är också att bidra till att Migrationsverkets beslut baserar sig på fakta.

Det ligger i barnets intresse att barnet vet var hans eller hennes vårdnadshavare befinner sig. Utlänningslagen förutsätter att vistelseorten för föräldrarna eller andra vårdnadshavare till en minderårig asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare utreds i mån av möjlighet.

Det är viktigt att hitta de anhöriga när/om den asylsökande minderåriga inte beviljas uppehållstillstånd i Finland. Då kan han/hon lättare återförenas med sin familj.

 I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012. Ur texten:

Enligt utredningsledaren vid Helsingfors utlänningspolis, Arvo Mäntykenttä, visade sig 42 av 63 testade, alltså 65 procent, vara äldre än 18 år. Han säger:

Vanligtvis är de som uppträder som minderåriga 19-20 år gamla. En del är dock betydligt äldre. En av dem som vi utredde, som sade sig vara 16 år, kunde vi till slut avslöja var 29 år gammal. – 23 juli 2012. 

•  En anställd vid ett HVB för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m. – 25 jul 2012. Ur texten:

Jag läste också om en miggas frustration över att personalen på ett boende skrattade åt Migrationsverket (En migga: “Jag tycker att detta är minst sagt märkligt, särskilt att boendets hela personal skrattar åt oss.”) då många var äldre än de påstod till handläggaren och att en syster och bror i själv verket var mor och son. Miggan kan vara lugn, det är inte hånfulla skratt utan troligtvis nervösa/frustrerande skratt och ett tydligt tecken på ett HVB utan distans till det de gör. Väldigt troligt att personalen på det hemmet har gått över en gräns och blivit kompis med de boende, vilket enbart handlar om felrekryteringer och noll ledarskap av föreståndaren.

Konstaterande: I Finland visade sig 65 % av alla asylsökande som sa sig vara minderåriga, inte vara under 18 år. Överfört på Sverige – vilket inte på något sätt är orimligt, tvärtom – skulle det innebära att av dem som kommit hittills i år, 1467 (en ökning med 52 % jämfört med samma period förra året), skulle ca 515 bedömas faktiskt vara minderåriga; 952 skulle inte bedömas vara minderåriga.

•  Antalet asylsökande ensamkommande ”barn” skulle troligen (!) minska också i Sverige om man gjorde fler ålderstester – 19 maj 2013. Ur texten:

Genom tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det. Det har resulterat i betydligt mindre antal ”ensamkommande barn” i dessa länder – mer än 65 procent färre eftersom man i deras hemländer nu vet att det inte lönar sig att ta sig till dessa länder och påstå att man är minderårig.

•   En anställd vid ett boende för ensamkommande ”barn”: ”Ett antal killar som på pappret är 16 år, har kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall.” – 1 december 2013Ur texten:

När jag började jobba med detta i mitten på 2000-talet var det högst en fjärdedel som man verkligen tyckte sig kunna ifrågasätta åldern på, bara med en snabb blick. Idag däremot är det en klar majoritet av ”barnen” som uppenbart är över 18 år. Det man talar om i min bransch och på de boenden jag har kontakt med i tjänsten, är att de som är under 18 år hör till undantagen.

•  En migga: ”Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien. ” – 4 februari 2014. Ur texten:

Om man kommer från Eritrea så får man PUT. Men om man först har ansökt om asyl  i Italien, då ska ansökan enligt reglerna prövas där, om man är vuxen. Är man ett barn, dvs under 18 år, så ska ansökan numera prövas av Sverige.

Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien. Migrationsverket förser dessa vuxna människor med en god man och de får plats i dyra ungdomsboenden.

 En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” – 9 februari 2015. Ur texten:

Av alla EU-länder är Sverige det enda landet vars läkarkår, politiker, journalister med flera anser att det är fult eller olämpligt att ge en papperslös ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderårig en möjlighet att göra detta sannolikt  genom en medicinsk åldersutredning, om det finns tveksamheter om att den sökande faktiskt är minderårig.

Det här innebär att vi nu är i samma läge som vi var i för fem, sex år sedan och ännu tidigare.  Nämligen att vi ska tro att varenda ensamkommande som inte är uppenbart vuxen – det vill säga kanske är över  30-35 år – är ett barn. Det är svårt att veta vad som menas med ”uppenbart vuxen” – annat än att det ska vara uppenbart för vem som helst att personen är vuxen.

 Ett exempel på hur Public Service rapporterar om vad de kallar ”ensamkommande flyktingbarn” – 17 juni 2015. Ur texten:

Varför tror folk att det kom 7049 män och pojkar som var, eller sade sig vara, minderåriga till Sverige år 2014, men inte ens en bråkdel av det till övriga Norden? Fundera på det, det är inte svårt att komma på svaret. Och till detta haveri på asylområdet bidrar okritiska och okunniga medier, däribland Public Service som de flesta av oss tvingas betala licenspengar till. Men huvudansvaret har givetvis statliga Migrationsverket som ska följa lagar och konventioner men inte gör det.

 Danmark: 72 procent av åldersbedömda asylsökande som sade sig vara minderåriga, var vuxna – 23 juni 2015. Ur texten:

Om det råder tvivel om huruvida en sökande som har sagt sig vara minderårig, rent faktiskt också är det, ska en åldersundersökning genomföras. År 2014 har Udlændingestyrelsen (det danska Migrationsverket) fattat 282 beslut om ålder, i 72 procent av fallen uppskattades personerna vara 18 år eller äldre. (Udlændingeservice årsrapport).

 Enhetschef inom socialtjänsten: ”Mitt i allt detta känner jag ännu starkare att Sverige måste ta tag i det här och göra bättre kontroller av dem som påstår sig vara minderåriga!” – 19 augusti 2015. Ur texten:

Mitt i allt detta känner jag ännu starkare att Sverige måste ta tag i det här och göra bättre kontroller av dem som påstår sig vara minderåriga!

Hela vår barnavård sätts ju ur spel på grund av mängden som anvisas till kommunen. Tänk om det är samma andel vuxna som du refererat om i Danmark – Danmark: 72 procent av åldersbedömda asylsökande som sade sig vara minderåriga, var vuxna. Då hade vi bara behövt placera kanske 13 barn i år och vi hade kunnat göra ett bra jobb med dem som verkligen behöver det.

•  Enhetschef inom socialtjänsten: ”Varför ska vi som myndighet behöva lägga massor av resurser på att behandla vuxna män som omyndiga barn?” – 24 september 2015. Ur texten:

Varför ska vi som myndighet behöva lägga massor av resurser på att behandla vuxna män som omyndiga barn? Finns det någon annan myndighet i Sverige accepterar det (förutom Migrationsverket då)?

•  Finland. ”70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna.” – 14 april 2016. Ur texten:

En majoritet av de asylsökande som  man trott var minderåriga, är inte det.

I Finland görs rättsodontologiska undersökningar av asylsökande som myndigheterna av olika anledningar misstänker inte är minderåriga.

Åldersbestämning görs också till exempel när det förekommer olika åldersuppgifter om en asylsökande och när han inte har några id-handlingar.

Enligt rättstandläkaren Vivian Visnapuu var 70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna. Hon säger också att andelen som visar sig vara vuxna har ökat.

Antalet åldersbestämningar av asylsökande har ökat markant.

 Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga? – 22 maj 2016. Ur texten:

Carl-Erik Flodmark (MP), medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen säger på Socialstyrelsens hemsida den 20 april 2016:

Det vi hittills sett är att undersökning av knäled med magnetkamera är bäst lämpad att hitta barn. Om man kompletterar med avbildningar av fler tillväxtzoner bör möjligheten öka att närmare ringa in 18-årsgränsen

”Hitta barn”? ”18-årsgränsen”? Det här är mycket märkligt uttryckt. Det handlar ju inte alls om att ”hitta barn”, det handlar om att ”hitta vuxna”, vuxna som utger sig för att vara barn. Det handlar inte om att ”ringa in 18-årsgränsen”, det handlar om att skilja personer under 18 år (minderåriga) från personer över 18 år (vuxna). Att den medicinskt sakkunnige på Socialstyrelsen inte förstått det är lite skrämmande.

•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016. Ur texten:

Hooman har inga hemska historier att berätta om sin resa och han upplevde inga ohyggliga omständigheter på asylboendet som han kom till i Sverige. Allt var ”cool”, åtminstone till en början.

– Jag såg att boendena för minderåriga var bättre”, säger han med ett flin. De fick bättre mat, det fanns läkare för barnen, man kunde sporta. De gav oss bussbiljetter och skickade oss till skolan.

Så den här företagsamme 23-åringen med universitetsexamen sa till Migrationsverket att han var 17 år gammal och att han inte hade gått ut grundskolan. När han hade lärt sig lite svenska placerades han i årskurs 9.

– Jag lärde mig massor, skrattar han.

•  ”17-årigt ensamkommande barn” åtalat för våldtäkt mot barn blev 23,6 år gammalt vid åldersbedömning 3 november 2016. Ur texten:

Jag pratade efter rättegången med den ene av de två erfarna läkarna som gjort åldersbedömningen (hand, tand, nyckelben), nämligen den som vittnade i domstolen onsdagen den 2 november. Han sa – och hade även i rätten sagt:

Detta är den första vetenskapliga, internationella och fullständiga åldersbedömningen i ett svenskt rättsmål!

•  Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem konstaterades vara vuxna.” – 31 januari 2017. Ur texten:

Migrationsverket uppskattar att ca två tredjedelar av dem som ålderstestades under förra året är vuxna.

Om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat inte är tillförlitliga, kan det bli nödvändigt att genomföra en rättsmedicinsk undersökning för bedömning av ålder. Såväl personens yttre habitus som alla de uppgifter som lämnats kan ge anledning till misstankar.

•  Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig ha skyddsskäl har inte det – 18 februari 2017. Ur texten:

Hade Migrationsverket i Sverige, som migrationsmyndigheter i andra länder, sett till att åldersbestämma dessa unga män och ungdomar direkt vid ankomsten och processa de minderåriga i ett särskilt ”snabbspår” så att de snabbt fått avslag eller tillstånd att stanna. Då hade de som inte beviljas uppehållstillstånd hunnit rota sig här och kunnat återsändas efter kort tid i landet, medan de som getts tillstånd att stanna mycket fortare hade kunnat komma in i samhället under ordnade former.

Men nu har man i Sverige (som enda EU-land, såvitt jag känner till) valt att under lång tid inte åldersbedöma personer som inte kunnat styrka sin ålder och som sagt sig vara 17 år gamla. På deras egen utsaga har man därför i åratal placerat män betydligt äldre än 17 år som ”barn” i familjer, på HVB-hem och i skolor. Det har på olika sätt varit förödande för väldigt många och dessutom oerhört dyrt för svenska skattebetalare eftersom minderåriga asylsökande under ett år kostar upp till 1,3 miljoner kronor. Per person…

 ”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga” kräver att tusentals asylsökande som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har skyddsskäl, ska ges uppehållstillstånd – 2 mars 2017. Ur texten:

Migrationsverket har fryst beslutsfattandet gällande de cirka 19.000 påstått minderåriga som nu väntar på beslut, tills åldersbedömningarna kanske, möjligen, äntligen ska börja göras i i början av april. Då kan, enligt verket, ända upp till 14.000 personer bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. Det säger ju något om omfattningen av befarade åldersbedrägerier. Givetvis säger det inte att 14.000 personer har ljugit om sin ålder, är bäst att påpeka så att ingen missförstår. Erfarenheter från andra länder där åldersbedömningar görs, har dock visat att cirka 65 – 70 % av dem som åldersbedömts de facto med råge har varit över 18 år gamla (se texter i slutet av detta inlägg). I Sverige kan det mycket väl röra sig om en ännu högre andel, Sverige har ju varit ett ”säkert land” för dem som velat utge sig för att vara ”barn” eftersom den ålder personen själv valt att uppge har godtagits rakt av.

•  Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017. Ur texten:

Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i Sverige som ett ”barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen. Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för dem som återvänder frivilligt.

•  Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver?  – 3 april 2017. Ur texten:

När börjar de mångårigt omtalade medicinska åldersbedömningarna göras? Hur många tusen människor som var långt över 18 år när de fick UT som påstådda ”barn” har Sverige tagit på sig ansvaret att försörja? Som alltså fått UT på falska grunder? ur många ytterligare för att an inte ser till att utlänningslagen efterlevs?

Jag kan inte för mitt liv förstå mig på svenska politiker och enskilda och grupper som obstruerar mot lagen. Det är helt ofattbart, obegripligt och rent sinnessvagt hur det tillåts gå till i Sverige.

OBS! Alla texter är © denna sajt. Vid korta citat ur någon text, länka alltid till originalinlägget.