Klicka på textrutan för att läsa hela debattartikeln på Expressens sajt.

Frågan som ställs i rubriken är mer än berättigad. Det är det som är meningen med den under parollen i deras protestmarscher: “Jalla, jalla, Sverige åt alla!”. Åt alla afghaner, vill säga. För det är dem det har handlat om hela tiden.

Redan iden 29 oktober 2018 ställdes kravet på “amnesti” (missbrukat ord i sammanhanget) av det som kallar sig “yrkes- och volontärnätverket vistårinteut. Under rubriken “Vi går in i fas 3.0” skrev de i ett pressmeddelande:

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

Ja, vi kräver det som i folkmun kallas för amnesti men som naturligtvis innebär hållbara politiska lösningar för att unga ska få stanna. Här är vi absolut inte klara ännu.

Och:

vistårinteut intensifierar sin kamp och går in i fas 3.0. Nätverket vill visa världen vad Sverige gör mot barn och unga på flykt.

Det är på afghanska pojkar och män som oerhört aktiva aktivister under de senaste fyra åren har byggt upp en oförtröttlig apparat. Det är aktivister som absolut ingenting biter på: inga lagar, inga regler, inte sunt förnuft – ingenting. Det enda de vill, ja rentav kräver – och det av fullständigt outgrundlig anledning – är att alla, alla, alla afghaner, numera inte längre bara “ensamkommande” utan också familjer, måste få stanna i Sverige. Utan att ha skäl som anges i den svenska utlänningslagen, vilket ofta i både första och andra instans har konstaterats inte existera. Men då har man försökt hjälpa till att skapa skäl för att dessa personer ändå ska få stanna och helt enkel bara invandra i Sverige utan att fylla de kriterier som gäller för vare sig asyl, skydd, arbete eller studier.

Aktivisterna har hävdat att de unga männen är “barn” (vilket en majoritet i de ålderstester som gjorts konstaterats inte ha varit..) som utan faktiska skäl ändå måste få vara just i Sverige. Man har hävdat att de har blivit kristna, ateister, homosexuella när avslagen kommit i både första och andra instans.

Aktivisterna har hävdat – och krävt! – att de unga och något äldre männen som i samband med att 163.000 asylsökande kom 2015 fick vänta på beslut på sina ansökningar om uppehållstillstånd, ska bedömas retroaktivt, något som är helt otroligt och inte existerar i den lagstiftning som gäller.

Med aktivistiska riksdagsledamöters hjälp – från främst Vänsterpartiet och Miljöpartiet och på ett avgörande sätt från Centerpartiet som gjorde det möjligt att införa lagen – har de här “nätverken” och den likaså, av outgrundlig anledning så hyllade afghanska flickan Fatemeh Khavari (från Iran?) drivit igenom den fullständigt groteska Nya gymnasielagen för den här specifika gruppen. Och nu inkluderas också alla afghanska familjer som har fått avslag på sina asylansökningar i kravet på att få stanna. Amnesti för alla, alltså. Också för alla dem kommer från Iran och som reser dit på långa “semestrar”, bekostade av svenska skattebetalare, när de lyckats få uppehållstillstånd här. Ingenting biter på dessa aktivister som genom sin stort uppbyggda aktivistverksamhet skadat inte bara tilltron till att alla asylsökande behandlas lika utan också dessa afghaner som de hållit dinglande i luften i fyra år nu.

Nu skriver Hans Eklind, Kristdemokraterna, och Maria Malmer Stenegard, Moderaterna- båda riksdagsledamöter och talespersoner i migrationsfrågor för sina respektive partier – i den ovannämnda debattartikeln:

De farhågor vi hade när gymnasielagen tvingades igenom har nu, med råge, blivit verklighet. Ansvaret för haveriet ligger på regeringen och Centerpartiet. Nu är det er skyldighet att svara på de många frågor som väckts.

Det här borde ha sagts för länge sedan, men de här två personerna är relativt nya som migrationspolitiska talespersoner och de har valt att ta upp den här frågan nu. De ställer klart och tydligt de frågor som en stor del av svenska folket har undrat över i flera år:

En rad avgörande frågor är fortfarande obesvarade:

1. Vilka krav ställs för förlängning av uppehållstillstånd? Under den närmaste tiden ska en rad ärenden omprövas. Det är dock fortfarande oklart vilka utbildningar som godtas och det är inte heller klarlagt hur kravet på ”aktivt deltagande” ska bedömas. Risken är stor att bedömningen lämpas över på lärarna.

2. Innebär gymnasielagen i realiteten en amnesti? Normalt får någon som varit bosatt i Sverige i fem år permanent uppehållstillstånd som så kallat ”varaktigt bosatt”. När Migrationsverket besökte Socialförsäkringsutskottet kunde de inte besvara våra frågor om denna bestämmelse ska tillämpas på dem som omfattas av gymnasielagen. Normalt undantas nämligen de som har uppehållstillstånd för studier. Om bestämmelsen om varaktigt bosatt gäller för den här gruppen framstår det snarare som att regeringen, under falska förespeglingar, har lagt ett förslag som mer liknar en amnesti på riksdagens bord.

3. Undantas eleverna från kravet på styrkt identitet för medborgarskap? För att få svenskt medborgarskap krävs det att man har styrkt sin identitet. Undantag från detta krav finns för dem som i åtta år bott i Sverige och som har en trovärdig identitet. Har man använt sig av samma identitet under minst åtta år anses man ha en trovärdig identitet. En del av de som har fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen har inte kunnat styrka eller göra sin identitet sannolik. Det vore anmärkningsvärt om en person som inte har gjort sin identitet åtminstone sannolik i asylprocessen sedan kan anses ha en trovärdig identitet vid en ansökan om medborgarskap.

4. Har kommunerna eller staten ansvar?Migrationsverket har genom ett nytt rättsligt ställningstagande bedömt att myndigheten inte längre ska ordna bostad eller utge dagersättning för den här gruppen. I februari skrivs därmed 750 ensamkommande ut från olika boenden. Om de inte på egen hand kan ordna boende hänvisar Migrationsverket dem till kommunerna. Men SKR menar att rättsläget är oklart; det är inte säkert att Socialtjänstlagen gäller denna grupp. ”Här borde lagstiftaren ta sitt ansvar och peka på vad som faktiskt ska gälla”, säger SKR.

Bra, raka, tydliga frågor av Hans Eklind och Maria Malmer Stenegard. Frågor som ska bemötas på samma sätt: bra, rakt och tydligt. Vem/vilka av dem som kallas “ansvariga” som kommer att svara och vilka svar dessa frågor kommer att få ska bli intressant att se. En av de viktigaste personerna som måste förklara sig är den som slutgiltigt avgjorde det hela och på grund av vars agerande NGL-cirkusen drevs igenom, är Annie Lööf, Centerpartiet. Se till att hon tar ansvar och inte flosklar bort svaret på de viktiga frågorna!

Till ovanstående lägger jag en del av vad som varit känt i flera år, som berättats av miggor och andra och som skrivits i frågan tidigare, främst på denna sajt. Läs gärna texterna i sin helhet, utdragen är just bara utdrag.

•  En migga: ”Anledningen till det är mycket enkel – Migrationsverket har rekryterat dessa aktivister!” – 21 augusti 2015. Ur texten:

För några år sedan var Migrationsverket ofta utsatt för hård kritik från olika vänstergrupperingar som ville ”skydda” de asylsökande som inte befunnits ha skyddsskäl och skulle utvisas. Ibland förekom stora demonstrationer och inte sällan vandaliserades Migrationsverkets byggnader. Idag har dessa aktioner i princip helt upphört. Anledningen till det är mycket enkel – Migrationsverket har rekryterat dessa aktivister! De sitter nu som tjänstemän i myndigheten!

•  Hazaren och presidenten – 13 juli 2017. Ur texten:

Det verkar vara hazarernas strategi, att anklaga andra och framhålla sig själva som grymt och omänskligt behandlade för att i världens ögon framstå som offer och för att bland annat genom offerstatusen lättare kunna tillskansa sig uppehållstillstånd i länder i väst – inte minst i Sverige. Här har de lyckats med sin strategi så till den grad att svenska kvinnor gråter i direktsänd TV över att deras ”älskade barn” (!), det vill säga unga (och inte så unga) hazariska pojkar och män, inte får stanna i Sverige för att åtnjuta svensk utbildning och svenska ekonomiska förmåner, så som det framkommit bland annat i UNHCR:s egen rapport att dessa personer sökt sig just till Sverige för att erhålla:

“The interviewed UASC*  chose to apply for asylum in Sweden, as they percieved that Sweden offers good education opportunities, respects human rights, has a fair and efficient asylum procedure and provides opportunities for economic development.”

*  Unaccompanied AsylumSeeking Children

Och, ur samma text:

Dessutom har en majoritet av dem som befinner sig i Sverige ju inte ens bott i Afghanistan och kan därmed omöjligt framhålla att de har individuella skyddsskäl gentemot det landet. Och det är alltid mot just medborgarskapslandet en asylansökan prövas.

•  Inte ska en kommun låta sig påverkas till skattehöjningar för att aktiviströrelser skriver en massa protestbrev och kräver att vuxna afghanska medborgare ska särbehandlas – 5 november 2017. Ur texten:

 Men snälla kommunalråd, det är inga barn som du vill låta stanna i din kommun!!! Det är män som med ca 95 procents säkerhet inte kommer att få rätt att stanna i Sverige och som fram till dess att de får sina beslut ska bo på boenden som Migrationsverket tillhandahåller. Vad är det som är så svårt att förstå? Inte ska en kommun låta sig påverkas till skattehöjningar för att aktiviströrelser skriver en massa protestbrev och kräver att den här gruppen – vuxna afghanska medborgare – ska särbehandlas.

•  Enskilda människor och aktiviströrelser ska inte överpröva Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i asylfrågor – 10 november 2017. Ur texten:

Aktivisterna måste ta ansvaret fullt ut och hjälpa och stödja dem som ska återvända till sitt medborgarskapsland, i stället för att bidra till deras oro och psykiska ohälsa genom att ge dem falska förhoppningar. De har en mycket viktig uppgift i Afghanistan: att bygga landet. Det är inte naturligt och normalt att unga män överger sitt land och lämnar kvar kvinnor, barn och gamlingar att klara sig bäst de kan. Männen ska vara kvar och de ska, som sagt, bygga sitt land, inte Sverige som ju redan är byggt.

•  Aktivistgrupper agerar kraftfullt för att sätta det svenska asylsystemet ur spel – och alltför många okunniga politiker låter sig dras med – 11 februari 2018. Ur texten:

De oerhört aktiva och välregisserade nätverken som med näbbar och klor och med alla medel jobbar för att afghanska män utan skäl att vara här ändå ska få stanna och försörjas av svenska folket, förnekar sig inte. Nu ska det hållas ”Don’t send the Afghans back”-protester på minst sex platser i Sverige den 18 februari! Det verkar finnas många olika nätverk nu, #vistårinteut har varit mycket högljudda under drygt ett år liksom också pensionerade läkaren Ingrid Eckerman som verkar hantera något som kallas Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Dessutom finns en grupp som kallar sig #ungisverige, en annan som heter Låt oss leva och nu alltså också Don’t send the Afghans back.

Det är således många grupper med, som det verkar, mycket starka och omfattande resurser bakom sig, som kämpar allt vad de orkar för att sätta det svenska asylsystemet ur spel. Och de når resultat med sitt lobbyarbete: de svaga svenska politikerna låter sig påverkas och struntar i den utlänningslag de själva stiftat som ju ska gälla alla och inte ge gruppen afghanska män som utgett sig för att vara ”ensamkommande barn” särskilda privilegier. På skattebetalarnas bekostnad, dessutom.

•  Statsministern: ”De som har fått nej måste lämna landet”. Aktivistnätverket #vistårinteut: ”Stoppa deportationen!” – 9 april 2018. Ur texten:

De (aktivisterna) envisas att kalla vuxna män för ”ensamkommande”, som vore det ett nytt substantiv i svenska språket. Meningen är förstås att det ska få människor att tänka på ”barn”. Dessutom skriver de ”riskerar att bli utvisade”, när det handlar om ”ska bli utvisade”. Eller menar de verkligen att de ska försöka stoppa lagakraftvunna utvisningsbeslut för att… ja, varför? För att de inte tycker att dessa män ska lämna landet trots att de inte befunnit ha asyl- eller skyddsskäl?

•  Val 2018. Vad är det som gör att politiker i fyra riksdagspartier ger aktivister makt att styra delar av asyl- och migrationspolitiken? – 9 juni 2018. Ur texten:

Den retorik dessa aktivister ”kämpat för” är ofta helt åt skogen. De försöker få ord och begrepp att få en annan betydelse än de faktiskt har och talar bland annat om ”före detta barn” och påstår att männen har ”flytt från krig” när en mycket stor andel av dem kommer från helt normala förhållanden, ofta från Iran. Det vet man om man tittar på hur snabbt många reser hem till Iran och hälsar på sina familjer när de fått uppehållstillstånd. Och det visar otaliga artiklar i internationella medier, berättelser av afghanska medborgare födda och uppvuxna i Iran etc. Läs Expressens reportage den 4 juni – Ljög om sin ålder – fick lägre straff för knivattacken – om den ensamkommande afghanen” (som enligt familjen är 25 år gammal men här var ”barn”) som försökte mörda polisen Ted Eriksson på Medborgarplatsen förra sommaren. Ur texten:

– Till en början sade han sanningen om sin ålder men sedan fick han höra att han inte skulle ha någon chans om han inte sade att han var minderårig, säger lillasystern Mohadeseh, 23.

•  En läsare skriver: ”En av aktivisterna tjänar pengar på deras frivilligarbete och får status av att han omvänder dem.”  – 29 september 2018. Ur texten:

En hazar fick PUT (som konvertit) och åkte därefter direkt till sitt hemlands grannland för att gifta sig i moskén med en ny brud, då hans första fästmö vägrade att utvandra. Nu sitter han här i Sverige och väntar på henne. Han är inte särskilt ung, han har ingen utbildning och inga ambitioner, men hör till medelklassen i sitt land. Han betalade inte ett öre för sig hos dem han fick bo hos, och han fick mycket service av aktivistgruppen. 

En annan hazar, som ingår i gymnasieamnestigruppen, är också konvertit. Det finns flera konvertiter i gruppen. Men det finns en del som tyder på att flera av dem av olika skäl knappast kan ha fattat självständiga beslut.  

En av aktivisterna tjänar pengar på dessa mäns frivilligarbete och får status av att han omvänder dem. Han tycks också påverka en del att säga osanna saker till Migrationsverket. En förståndshandikappad person ska nu utvisas för att hans historia inte stämmer.  

•  Politikerna har agerat som aktivister och har ångvältat ner både Lagrådet och andra experter som kraftfullt avrått dem från att ständigt ändra och lägga till och dra ifrån i utlänningslagen – 19 juni 2019. Ur texten:

Politikerna har inte lämnat Migrationsverket ifred att hantera asyleriet enligt utlänningslagen enligt vilken allehanda mer eller mindre påhittade eller självskapade skäl att försöka stanna inte gett rätt till invandring i Sverige. Men nej. Icke. Politikerna har agerat som aktivister och har ångvältat ner både Lagrådet och andra experter som kraftfullt avrått dem från att ständigt ändra och lägga till och dra ifrån i utlänningslagen så att hela asyleriverksamheten blivit som ett riktigt dåligt hoptråcklat lapptäcke som inte håller ihop utan rämnar i nästan alla sömmar.

•  Aktivister stjälper mer än de hjälper när de agerar mot lagligt fattade beslut – 1 augusti 2019. Ur texten:

Det är obegripligt att aktivisterna så lite respekterar svensk lag och svenska myndighets- och domstolsbeslut och så ihärdigt och envist agerar för att personer utan lagliga skäl till det ändå ska bli kvar här. De borde i stället stötta dessa människor och hjälpa dem att resa till det land där de är medborgare. Som det är nu bidrar aktivisterna stort till att både barn och vuxna mår allt sämre och till att deras situation blir allt värre när de varken har bostäder eller försörjning för att de vistas här illegalt.

Ansvariga myndigheter (oftast polisen) måste med kraft se till att det som statsministrar, justitieministrar och migrationsministrar genom åren sagt ska gälla, också gäller:

Ett nej är ett nej. Den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet.

•  Nej, afghaner dör inte när de återvänder till Afghanistan efter att ha fått asylavslag i Sverige! – 4 oktober 2019. Ur texten:

Vänsterpartiet, som själva är lagstiftare och ska respektera landets lagar vilket de är valda att göra, lierade sig här med aktivisterna och lovade att ”kampen fortsätter”. Detta i syfte att se till att inte ”bara” 9.000 utan tiotusentals afghaner som tagit sig hit från Afghanistan, Iran och Pakistan och inte av myndighet och domstolar ansetts ha laglig rätt att vistas här, trots det skulle få stanna, ges bostäder, försörjas och utbildas i Sverige.

•  ”Kortslutit sig självt” är en bra beskrivning av cirkusen kring den så kallade Nya gymnasielagen. – 18 oktober 2019. Ur texten:

Öppningstalaren, Ove Ledin, handläggare på SKL:

Det är på ett sätt beklagligt alltså att den här oredan är så stor, regelverket så komplicerat och situationen så osäker att vi faktiskt behöver den här dagen.

Det är sällan vi har haft så många frågor om någon enskild sak som just den här, den så kallade gymnasielagen. Vår förhoppning är ju att kunna svara på så mycket det går. Men jag måste också säga att vissa saker kommer att fortsatt inte gå att ge ett tydligt och rimligt svar på.

•  Zulmay Afzali skriver i Dagens Samhälle om den så kallade Nya gymnasielagen – 28 oktober 2019. Ur texten:

På sin sajt länkar Zulmay Afzali till en text som han har skrivit i Dagens Samhälle om den förödande Nya Gymnasielagen, NGL. Den är väl värd att läsa.

•  Det handlar varken om ”mass” eller om ”deportation” utan om utvisning av ett antal personer som inte fått rätt att bosätta sig i Sverige – 24 november 2019. Ur texten:

Aktivisterna, som inte anser att den svenska utlänningslagen ska gälla lika för alla, håller krampaktigt fast vid att de afghanska män de tagit sig an ska hanteras annorlunda än alla andra. Trots otaliga avslagsbeslut för att männen inte anses ha skyddsbehov och därmed inte anses ha sådana skäl som krävs för att beviljas uppehållstillstånd och rätt att leva i Sverige. Nu har aktivistnätverken dessutom utvidgat sin krets av personer som de kräver ska få bli kvar i Sverige i strid mot utlänningslagen och de konventioner som reglerar asyl- och flyktingfrågor rill att omfatta också alla afghanska familjer.

I praktiken anser de här aktivisterna alltså nu att alla afghaner som, efter upprepade dyra processer hos Migrationsverket och i migrationsdomstolar fått besked om att de inte har rätt att visats i Sverige och ska lämna landet, ändå ska få stanna här och ges bostäder, försörjning, utbildning vård etc . Allt bekostat av skattebetalarna i landet som själva måste följa lagar och bestämmelser och inte kan skapa kaos och anarki för att de inte vill det.

•  Kom aldrig och påstå att ni inte visste. Aldrig! – 18 december 2019. Ur texten:

Miggor, lärare, socialtjänstemän, gode män, familjehemsföräldrar har i minst tio år rapporterat på min sajt om åldersbedrägerierna. Lärare som påpekat att de inte kan ha män över 30 år gamla som låtsas vara 16 eller 17 i sina klasser, har tystats av rektorerna:

Det är inte vår sak att göra något, Migrationsverket har angett deras ålder och då får vi förhålla oss till det.

Här finns alla texter på den här sajten som innehåller orden gymnasielagen, ensamkommande, Afghanistan, hazar. Sök-funktionen kan användas för att söka på mängder av ord och begrepp, det finns sammanlagt 9632 texter här, skrivna under drygt 15,5 år, så arkivet är stort

© denna sajt. Vid citat eller användande av fakta och material från sajten, vänligen länka alltid till originalinlägget.
En penningdonation är  självklart helt frivillig. En donation innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas oerhört mycket, det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Men en donation är, som sagt, absolut inget krav för att få läsa och ta del av de drygt 9600 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.