Läs först
 Några miggor: “Här går det undan i migrations- och asylsvängarna!” – 28 november 2020.
•  Aktivisterna är inte nöjda – 29 november 2020.
•  Remissvar från 16 instanser på regeringens promemoria Ju2020/04275 om förslag på nya särregler för “ensamkommande” – 1 december 2020.

Klicka på bilden för att se webbsändningen av riksdagsdebatten.

Ur riksdagsdebatten “Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen”, betänkande 2020/21:SfU12 den 3 december 2020

Presentation av debatten:

Utskott motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen (SfU12)

Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. För att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade tillfälliga lagen krävs idag att personen ska ha en anställning som varar i minst två år.

Justitiedepartementets förslag till förordningsändring innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år räcker för ett permanent uppehållstillstånd.

Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen.

Den som är intresserad kan se webbsändningen eller läsa hela protokollet. Här följer utvalda, korta utdrag ur protokollet:

För att mildra konsekvenserna av pandemin för denna grupp är det enligt vår mening angeläget att kravet på tidsbegränsade anställningars varaktighet vid prövningen av rätten till permanent uppehållstillstånd ändras. Med hänsyn till att riksdagen har gett regeringen det aktuella bemyndigandet är det naturligt att detta görs på förordningsnivå.

Mot denna bakgrund anser vi att riksdagen inte bör göra ett tillkännagivande vad gäller föreskrifter om försörjningsförmåga för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen.

Kommentar: Ingen.

Som alla kriser slår pandemin hårdast mot dem som redan är utsatta, de med små eller inga marginaler. En av dessa grupper är de som är nyanlända till Sverige, och då även de barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Herr talman! Vi kommer kanske här i kammaren att höra riksdagsledamöter kalla barn och unga som har sökt asyl i Sverige utan föräldrar för “vuxna män utan asylskäl”. Att en lögn upprepas ofta gör den inte sann. Men tyvärr får den fäste. Vi hör detta allt oftare. Jag vill därför nu, en gång för alla, vända mig skarpt mot den beskrivningen.
———-
Genom denna Kafkalika situation har barn de facto fråntagits sin asylrätt.

Kommentarer: Ett land har skyldigheter gentemot sina medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd. Däremot inte lika långtgående skyldigheter mot personer med tillfälliga uppehållstillstånd. Och inga skyldigheter alls att agera för personer utan tillstånd att vistas i landet.

Att man i kammaren och annorstädes talar om “vuxna män utan asylskäl” är för att det  är många som är just det: “vuxna män utan asylskäl”. man kan inte trolla bort fakta.

Det finns ingen laglig “asylrätt” för barn. Det vet nog Christina Höj Larsen, ändå uttrycker hon sig som om det fanns en sådan. Det är alltid den sökan som har bevisbördan och behovet av asyl, av skydd bedöms lika för minderåriga som för vuxna.

År 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Många av dem hade sitt födelseursprung eller sina föräldrars ursprung i Afghanistan. Många hade dock vuxit upp i Iran. De sökte sig hit undan förtryck, undan risk att bli dödade, av rädsla för att bli förföljda.

Handläggningstiderna på Migrationsverket var olagligt långa. Åldersbedömningar gjordes rättsosäkert och godtyckligt.

De ungdomar som det gäller är en del av vårt samhälle. De har redan drabbats orimligt hårt av rättsosäkra åldersbedömningar, olagligt långa handläggningstider, ny praxis och nu coronapandemin. Miljöpartiet kommer att fortsätta kämpa för att de ska få bygga en framtid i vårt land och vara med och bygga det här samhället starkt.

Kommentarer: De här unga pojkarna och männen (en stor andel var över 18 år) hade inga som helst asylskäl mot Iran, som många kom ifrån. Därför fick de avslag i två instanser på sina asylansökningar. Detsamma gällde dem som kom från Afghanistan: ytterst få hade egna, faktiska asylskäl, vilket också slogs fast i två rättsliga instanser. Det är ju Migrationsverket och migrationsdomstolarna som gör utredningarna, tolkar lagar och situationen i länderna de asylsökande kommer ifrån samt fattar besluten. Det är inte Miljöpartiet som avgör vilka som ska beviljas asyl i Sverige.

Hirvonen vet mycket väl att det kom nästan 163.000 asylsökande 2015, en mycket stor andel  av dem samtidigt under hösten. Att handläggningstiderna blev långa är självklart. Under exceptionella omständigheter – som denna massinvandring nog får kallas – så kan allt inte fungera likadant som om läget varit som vanligt eller det hade kunnat förutses att det skulle komma historiskt många människor hit samtidigt. (Här finns alla texter på denna sajt där ordet åldersbedömning ingår).

Nej, de numera vuxna männen i varierande åldrar är inte en del av vårt samhälle. De har inte ansetts behöva skydd här, de har via kostsamma utredningar och ansökningsförfaranden hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna fått besked om att de inte har asylskäl, att de ska återvända till sitt medborgarskapsland, det är så lagen är skriven. Men Miljöpartiet har av helt outgrundlig anledning i sin förmenta godhet och humanitet, tillsammans med allehanda aktivistnätverk och Vänsterpartiet, föst dem framför sig. Och i stället för att förklara för dem klart och tydligt att lagligt fattade beslut i Sverige ska följas, har de lärt de här afghanerna att man kan strunta i svensk lag och rätt och klamra sig fast med näbbar och klor. Med löften från de goda, de humana att dessa – många av dem lagstiftare! – ska se till att männen får vara kvar här, kosta vad det vill och helt oavsett vad deras egna lagar stadgar.

Behovet runt om i världen är enormt. Sverige kan inte hjälpa alla. Men vi ska ta vårt delansvar för människor på flykt i en trasig värld. När vi gör det är det vår skyldighet att hjälpa dem med absolut störst behov, alltså de som behöver skydd för sina liv.

Men de som får ett nej, efter en prövning av Migrationsverket och ibland av domstol, ska också lämna landet. Ett nej ska vara ett nej.

I Sverige fungerar detta mycket illa. Ett ja är ofta inte ett ja på riktigt.
———-
Gymnasieregelverket är svensk invandringspolitik när den är som allra sämst. Den är djupt orättvis, och den är inhuman. Regelverket berör i huvudsak unga vuxna män som har fått en rättslig prövning där man bedömt att de saknar skyddsskäl. Det enda rätta vore då, om man tror på en reglerad och rättvis invandring, att de fick lämna landet.
———-
Lagrådet sa att gränsen var nådd för vad som kan accepteras i svensk lagstiftning.

Det vilar ett blytungt ansvar på de partier som röstade igenom gymnasielagen. Det är ni som bär ansvar för att så många ensamkommande gång på gång har kastats mellan hopp och förtvivlan. Det är ni som bär ansvar för att samhället lägger sina resurser på personer som inte har skyddsskäl samtidigt som behovet i världen är enormt.

Kommentarer: Man behöver inte blanda in hela världen och alla som migrerar. Bland dem som tar sig till EU beräknas allra minst, lågt räknat, 60 procent vara ekonomiska migranter. Det som Sverige ska fokusera på (lär av de nordiska grannländerna!) är att ha en stark och på riktigt hållbar utlänningslagstiftning och tydlig information till alla som kommer hit och inte har asylskäl, att alla bidrag dras in och att de ska lämna landet inom 30 dagar från avslag – så som det görs i andra länder. Och som det även alltid stod i varje avslagsbeslut till asylsökande för ett decennium sedan. Sverige måste se till att de som tagit sig hit av ekonomiska skäl, för att få sjukvård och operationer, för att deras barn ska få gratis utbildning och de själva försörjas av svenska skattebetalare, för att samla pengar genom allehanda mer eller mindre bedrägligt tillskansade bidrag i flera identiteter etc för att sedan vistas i sina hemländer i månader och inte sällan bygga hus och starta företag där, inte kan bita sig fast och stanna kvar i landet.

Det ska vara som Maria Malmer Stenergard skriver – och som förra migrationsministern Heléne Fritzon och flera av de andra S-ministrarna tydligt och med emfas uttalat offentligt:

De som får ett nej, efter en prövning av Migrationsverket och ibland av domstol, ska också lämna landet. Ett nej ska vara ett nej.

Läs intervjun med dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon i Agenda den 1 oktober i inlägget Afghaner utan rätt att vistas i Sverige: “Vi har bara börjat! Vi ska fortsätta utmana makten och bygga landet – nu med ny strategi!” – 2 oktober 2017!

Den så kallade gymnasielagen kommer, som redan har nämnts, för alltid att vara ökänd som en av de största farserna i svensk lagstiftning. Lagrådets bevingade ord löd: “Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.”

Den så kallade gymnasielagen kommer, som redan har nämnts, för alltid att vara ökänd som en av de största farserna i svensk lagstiftning. Lagrådets bevingade ord löd: “Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.”

Herr talman! Den här farsen måste få ett slut. Att fortsätta med det här lappandet och lagandet leder bara till förlorare. Låt mig här nämna inte bara sprickorna i samhällsbygget och det enorma berg av integrationsproblem som har byggts upp under hela 2010-talet. Utan låt mig även nämna dem som kanske har farit mest illa av allt hattande fram och tillbaka som de förnuftsfientliga partierna har ägnat sig åt, nämligen de unga män som i dag lever kvar i limbo i Sverige.

Kommentar: Att betydligt mindre kunniga och till stor del oansvariga politiker inte ens lyssnade på Lagrådet är oerhört. Direkt oförskämt och ytterst respektlöst.

År 2018 ställde sig Centerpartiet bakom gymnasielagen för att ge de unga som drabbats av den föränderliga migrationspolitiken en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi är stolta över att vi gav de ensamkommande unga en andra chans. Men vi var kritiska mot lagens utformning, inte minst för att personer med samma förutsättningar hade olika möjlighet att omfattas av den.

Samma sak skulle ske nu om vi släppte igenom regeringens förslag om förändringar i gymnasielagen. Det skulle dessutom bli ännu mer orättvist. Vi kan inte ställa oss bakom det. Det innebär att de ungdomar vars tillstånd löper ut nu, som drabbats allra hårdast av pandemin och som varit snabbast med att göra klart sina studier kommer att kunna ha utvisats innan ändringarna är på plats. Det är inte rimligt att göra en från början dåligt utformad lagstiftning ännu mer orättvis för dem som har klarat studierna allra snabbast.

Kommentarer: Det här vingelpartiets uttalanden går knappt att kommentera. Ingen vet var man har Centerpartiet. Ibland kan man undra om Centerpartiet ens självt var det har sig.

Här väljer sedan månader av inlägg, meningsutbyten mellan de olika partiernas migrationspolitiska talespersoner. Att ta upp något ur alla anföranden och svar här går inte, men varje person som är det minsta intresserad  – inte minst för att veta hur han eller hon ska rösta resp. inte rösta i nästa val, bör gå in och ta del av vad alla de olika partirepresentanterna säger. Det är inte svårt att lyssna på debatten eller, om man hellre vill det: läsa ur protokollet som ovanstående och nedanstående utdrag ör hämtade. Klicka på bilden högst upp till vänster för att komma till riksdagens sida där både webbsändning och protokoll finns.

Vidare ur protokollet. Utdrag ur vad representanterna för de återstående två riksdagspartierna hade att anföra:

Ansvaret för denna bristfälliga lag vilar helt och hållet på de partier som trots alla varningar och påpekanden valde att införa den. Det finns ingen annan lag, i alla fall ingen som jag känner till, som har fått så graverande kritik före beslutet men som ändå införts.

Att orda om humanism samtidigt som man varit med och genomfört denna lag skorrar faktiskt lite illa i mina öron. Vilka är det egentligen som har svikit dessa personer? Hos vilka ligger ansvaret exempelvis för att lärare i princip tvingats agera domstol med vetskap om att deras betyg kan vara avgörande för en människas öde? Det är och förblir de partier som röstat igenom lagen.
———-
Miljöpartiet har om och om igen gett dessa människor ett falskt hopp som ni därefter inte har infriat. Dessa unga vuxna som nu omfattas av gymnasielagen, trots att de saknar asylskäl, har ändå fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Men med några få undantag leder denna lag bara till en utdragen utvisning. Att det kostar svenska skattebetalare en massa pengar behöver vi inte orda om. Men huruvida det är humant tycker jag att vi ska fundera över.

Vi kristdemokrater röstade nej till denna lag om att ge cirka 9.000 ensamkommande möjlighet att få uppehållstillstånd trots att de saknade skyddsskäl. Det är nämligen skyddsbehovet som är det absolut mest centrala. Det är inte handläggningstider eller för den delen gymnasietider som ska prövas utan skyddsbehovet.

Kommentar: Klart som korvspad och så sant som det är sagt.

En reglerad invandring innebär att vi prövar att människor har tillräckligt starkt behov av skydd; då får man stanna i Sverige. Om man inte anses ha det enligt våra myndigheter kan man överklaga, ofta i två instanser. Om man därefter får en lagakraftvunnen dom som slår fast att man inte har tillräckligt starka skäl att få stanna i Sverige måste man vara beredd att lämna landet. Detta är den mest rimliga ordning en nationalstat kan ha för invandring till sitt land.

Det som hände efter 2015, när vi hade haft ett väldigt stort söktryck på Sverige och tiotusentals människor kommit under hösten, var att vi fick väldigt långa handläggningstider och annat. Men Migrationsverket har att pröva skyddsbehovet framåt i tiden, och när man då gjorde bedömningen att många av dem som sökte asyl inte hade tillräckligt starka asylskäl valde vänstersidan tillsammans med Centerpartiet att driva igenom den nya gymnasielagen. Den kom 2018.

Vi röstade nej till den från Liberalernas sida därför att vi menar att det inte är rimligt att en stor grupp personer, i det här fallet ungefär 9 000, som alla har fått avslag på sina asylansökningar ska få stanna kvar i Sverige i alla fall. Man gjorde ett mycket stort undantag för den gruppen.

Man gjorde först ett undantag vad gäller skyddsgrunden och sa att just dessa 9 000 personer inte behöver ha asylskäl – de får stanna kvar i alla fall. Därefter gjorde man också ett undantag vad gäller identitetskravet. Detta har att göra med att en majoritet av dessa 9 000 uppgivit en ålder som våra myndigheter inte anser är korrekt.

Först gjordes alltså ett undantag gällande skyddsgrunden och sedan ett gällande identitetskraven. Det skrevs uttryckligen i lagstiftningen att man inte behöver visa för svenska myndigheter vem man är. Det är en något udda ordning i en rättsstat att ge uppehållstillstånd till personer som man inte vet vilka de är.

Kommentar: Den här gruppen (benämnd “ensamkommande”, ett ord som blivit ett nytt substantiv i svenska språket), som Miljöpartiet slagit knut på sig själva för att driva igenom sanslösa lagar och bestämmelser för, och som Socialdemokraterna av outgrundlig anledning valt att acceptera (liksom Vänsterpartiet och Centerpartiet) har det inte ställts några som helst krav på. Inga krav på asyl- eller skyddsskäl (en majoritet ansågs inte ha någotdera), inte ens krav på fastställd identitet! Låtsaskrav som i själva verket varit en för skattebetalarna kostsam historia som gick ut att de fick stanna och gå på gymnasiet. Eller, faktiskt: de behövde inte ens göra det utan bara uttrycka att de hade för avsikt att studera! Inga krav på godkända resultat. Inga krav på någonting som ens liknar vad man kan anse ska vara uppfyllt för att man ska kunna tala om en “reglerad invandring” i Sverige. Ett totalt haveristiskt agerande av en ytterst oansvarig regering tillsammans med de små kringpartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet som alla likt dansmöss piruetterar efter minipartiet Miljöpartiets pipa.

Och inget av allt detta hade skett – glöm aldrig det! – om inte Centerpartiet valt att rösta på idiotierna! Den helt avgörande skulden för hela det här haveriet bär Centerpartiet, det kan varken kom över eller förbi. Utan deras röst för den kravlösa, men dyra och rent mänskligt förödande lagen, hade den inte blivit till och inte kunnat göra den enorma skada den gjort. Socialdemokraterna – vars valspråk torde lyda “Makten framför allt” – lät Miljöpartiet utpressa sig och beredde därmed vägen för haveriet med afghanerna utan asyl- eller skyddsskäl. Centerpartiet uttryckte genom sin juristutbildade partiledare att lagen var usel, men röstade ändå igenom den. Ett lika märkligt som förkastligt beteende.

Till slut: Ovanstående utdrag är som sagt bara en del av vad som sades i den här debatten. Varje svensk som värnar om sitt land, om att lagar ska följas (vilket de ska i en demokrati) och om att de utomeuropeiska personer som tar sig ända till Sverige ska hanteras korrekt och rättssäkert vare sig de får rätt att stanna eller inte, bör absolut ta del av denna debatt och av annat som sägs och görs av de politiska företrädarna för folket. Det är de här människorna som skapar det Sverige som kommande generationer ska leva i.

© Denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.