16 instanser har inom angiven tid – senast 27 november – inkommit med remissyttranden gällande regeringens promemoria “Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen, Ju2020/04275”.

Först: Ett yttrande har av regeringen tagits med trots att det inte uppfyllt lagens krav: sista datum 27 november. Det är ett yttrande från FARR – Flyktinggruppernas riksråd. Deras yttrande är daterat den 30 november, tre dagar efter sista datum för remissvar.

Korta och längre utdrag ur varje remissyttrande, klicka på varje logo för att läsa hela yttrandet.

Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget.

Asylrättscentrum välkomnar förslaget till förordningsändring. Vi delar bilden av att det inneburit stora utmaningar för många sökande att få en anställning som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen). Inte minst under förevarande period med anledning av covid-19. Vi ser därför positivt på detta förslag som skapar bättre förutsättningar för sökande att uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen. DO vill dock framföra att den typ av korta remisstider som den som tillämpats i detta fall inte är gynnsam för myndighetens förutsättningar att analysera ett författningsförslag och dess konsekvenser. 

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt.
———-
Domstolsverket har, utifrån ovannämnda utgångspunkter, inget att erinra mot det remitterade förslaget.

Kommentar: Är det verkligen så att förslaget inte “kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt”?

Förvaltningsrätten vill framhålla vikten av att det då tydligt anges att det endast är just den angivna subventionerade anställningsformen som kan beaktas. I annat fall, dvs. om även liknande subventionerade anställningar ska kunna beaktas, bör det explicit anges vilka av dessa som åsyftas. Allt i syfte att undvika tillämpningssvårigheter.

Förvaltningsrätten i Luleå har utifrån de aspekter domstolen har att beakta inga synpunkter att framföra med anledning av det remitterade materialet.

 

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i författningstexten föreslagna lydelsen, dvs. tidsbegränsade anställningar som är avsedda att vara under minst ett år från beslutstillfället.

Förvaltningsrätten anser att förslaget saknar en tillräcklig analys av risken för missbruk av regler som rör tillstånd på grund av arbete och av regler på arbetsmarknaden samt om det kan komma att drabba en redan utsatt grupp människor. Förvaltningsrätten noterar i detta sammanhang att möjligheterna att kontrollera om erbjudna anställningsvillkor verkligen kommer att uppfyllas är begränsade, bland annat eftersom den kontroll som sker i samband med ansökningar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av arbete inte blir aktuell efter beviljande av permanenta uppehållstillstånd. 

Kammarrätten noterar att SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik för närvarande remissbehandlas med sista svarsdatum den 7 december 2020.
———-
Nu aktuellt förslag är således tänkt att tillämpas den 3 december 2020 och den 19 juli 2021 då den tillfälliga lagen, om den inte förlängs, upphör. Det avser vidare att tillämpas avseende samtliga som erhållit tidsbegränsade tillstånd enligt den tillfälliga lagen.
———-
Vad som kan noteras är att möjligheten att erhålla permanent uppehållstillstånd kan påverka möjligheten att vara referensperson avseende anhöriginvandring (jfr MIG 208:19). Den nu föreslagna ändringen kan därmed även komma att påverka anknytningsärenden, såväl hos Migrationsverket som hos migrationsdomstolarna.

Kommentar: Detta tänkte regeringen förmodligen på i stressen med att få till något som snabbt ska ge “ensamkommande” ännu fler särbestämmelser…

LO avstyrker förslaget till förordningsändring. LO anser inte att en tidsbegränsad anställning som “är avsedd att vara under minst ett år” på något sätt utgör en garant för att försörjningskravet ska anses uppfyllt. 

LO anser att det ska krävas ett regelrätt, undertecknat anställningsavtal för att säkerställa att försörjningskravet uppfylls. För att försörjningskravet ska fungera som avsett anser LO dessutom att ett års avtalad försörjning är för kort. 

Kommentar: Ord och inga visor från LO!

Länsstyrelsen Kalmar län ställer sig positiv till förslaget.

 

Migrationsverket har inga synpunkter på den föreslagna ändringen i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Den föreslagna ändringen kan förväntas leda till ett visst ökat antal ansökningar om permanent uppehållstillstånd. Det är dock svårt att uppskatta hur många det kan röra sig om. Ansökningar om permanent uppehållstillstånd för försörjning är mer resurskrävande att pröva än andra ansökningar om förlängt uppehållstillstånd.

Polismyndigheten har inte några synpunkter på det som föreslås i promemorian. 

Riksdagens ombudsmän avstår från att yttra sig över promemorian.

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss.

Två av våra förbund, Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund, har svaret på remissen och deras svar biläggs härmed.

TCO har tidigare tillstyrkt lagrådsremiss, dess brister till trots, Ny möjlighet till uppehållstillstånd som nuvarande förslag syftar till att ändra. TCO instämmer i promorians bedömning att det mot bakgrund av covid-19 kan antas ha blivit väsentligt svårare än tidigare för utlänningar att få en anställning som kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. TCO tillstyrker därför promemorians föreslagna ändring.

Till slut: Remissvaret från FARR, Flyktinggruppernas riksråd inkom alltså inte senast angivet datum och deras yttrande finns därmed inte med i den här redovisningen.

 

© denna sajt.