Har någon lag i Sverige varit så ogenomtänkt, dyr och så skadlig för så många som den Nya Gymnasielagen, genomdriven av Centerpartiet?

Migrationsverket påminner idag, den 28 januari, om det som tidigare i god tid aviserats, nämligen att efter den 31 januari måste personer med uppehållstillstånd enligt den mest kritiserade lagen i mannaminne – Nya gymnasielagen, NGL, flytta från Migrationsverkets tillfälliga bostäder:

Från och med den 31 januari kommer du som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, få ett beslut om att du behöver flytta. Du måste i stället ordna ett nytt boende åt dig själv inom tre dagar. Du kommer inte heller att få dagersättning från Migrationsverket.

Som sagt: Detta har varit känt redan i flera månader, så det är alltså inte så att någon nu med endast tre dagars varsel måste flytta. Bara för att vara tydlig och för att förekomma att sådant påstås av aktivister eller andra. Men Migrationsverket uttrycker sig oklart när det meddelar att:

Från och med den 31 januari kommer du som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, få ett beslut om att du behöver flytta.

Alla har ju redan för flera månader sedan fått det beskedet. Troligen menar Migrationsverket – här gäller det att tolka vad myndigheten som uttrycker sig oklart menar – att 31 januari är sista dagen och att den 1 februari ska de berörda personerna ha lämnat Migrationsverkets boenden. Det där med “inom tre dagar” betyder gissningsvis (återigen otydligt uttryckt av Migrationsverket) att man idag, den 28 januari då meddelande lagts ut på verkets hemsida, räknar dagarna 29, 30, 31 januari som just “tre dagar” och att det alltså är den 1 februari personerna ska ha lämnat boendena.

De som omfattas av kravet att lämna Migrationsverkets boenden är:

  • har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (nya gymnasielagen)
  • söker förlängning av uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • har ett uppehållstillstånd på grund praktiskt verkställighetshinder.

Även den som har sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och fortfarande väntar på besked från domstolen kan behöva flytta, om domstolen beslutar att personen får uppehållstillstånd.

Du som berörs ska sedan tidigare ha fått information om detta från Migrationsverket.

Migrationsverket förklarar direkt till d em det berör varför han/hon inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket:

Orsaken till att du inte kan bo kvar hos Migrationsverket och inte heller kommer att få dagersättning är att Migrationsverket gör en ny tolkning av en dom från Kammarrätten. Den handlar om vem som har rätt till boende och dagersättning. Migrationsverkets tolkning är att personer som har fått uppehållstillstånd inte ska bo kvar på Migrationsverkets tillfälliga bostad, utan måste ordna boende på egen hand.

Kommentar: Den cirkus som riksdagsledamöterna på den här listan (klicka på bilden för att läsa vilka de är) skapade genom att rösta för NGL och där utgången till 100 % avgjordes av Centerpartiet som därmed bär den avgörande skulden för den, saknar motstycke. den torde vara ett av de mest tydliga exemplen på oförmåga att tänka längre än näsorna räcker, en syn på lagstiftning som något som kan styras av “känslor” och “tyckanden” och påverkas av mycket högljudda aktivister

Ett litet urval ur ett mycket stort antal texter om den osedvanligt starkt kritiserade och av Lagrådet klassad som i det närmaste icke möjlig att stifta, NGL:

•  Val 2018. Lagrådet smular sönder det osannolika ”utomrättsliga” förslag som okunniga politiker lagt fram om uppehållstillstånd för 9000 afghaner utan asyl- eller skyddsskäl – 28 mars 2018. Ur texten

Ur Lagrådets yttrande om Förslaget till lag om ändring i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige: 

Vid remissbehandlingen av det utkast till remiss som föregått lagrådsremissen har också många invändningar rests mot reglernas komplexitet. Från t.ex. domstolarna har framförts att komplexiteten gör det svårt att överhuvudtaget få en överblick av konsekvenserna av förslaget, och att detta måste komma att medföra svårigheter inte minst för enskilda. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

•  Val 2018. God man om den så kallade gymnasielagen: En hemsk följetong, detta. Går den igenom så blir det ännu rörigare.” – 24 maj 2018. Ur texten:

Lärarna ska inte ta på sig rollen som någon sorts asylhjälpare eller nya ”gode män” åt de vuxna männen från Afghanistan!  Det måste självklart rektor i varje skola där sådant förekommer, stoppa. En lärares uppdrag har inget att göra med asylaktivism, läraren ska vara neutral i skolan och förmedla kunskap.

Ja, regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet spottar på alla de tunga expertinstanser som å det skarpaste fördömt lagförslaget ur många olika aspekter och rent av uttryckt, som Lagrådet, att:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Och kanske den skarpaste kritik Lagrådet någonsin uttryckt (ytterst pinsamt för politikerna, som dock inte ens har vett att skämmas…):

Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Visst, det är precis som den gode mannen skriver: politikerna i sina företagsliknande partier har trampat på både Migrationsverket och migrationsdomstolarna och på alla dem som tagit sitt uppdrag seriöst och också gjort sitt bästa på att förbereda de unga som de varit gode män för, på att svaret på asylansökan kan bli negativt och då måste man återvända.

•  Val 2018. Några kommentarer och uttalanden om migrationsdomstolens i Malmö dom gällande ett ärende som prövats enligt ”gymnasielagen”. – 6 juli 2018. Ur texten:

SVT Nyheter:
Att en svensk domstol vägrar att följa en lag stiftad av Sveriges riksdag är sensationellt. Migrationsdomstolens sågning av gymnasielagen är ett tungt bakslag för regeringen. Det innebär också att frågan om ensamkommande unga åter blir politiskt sprängstoff i debatten.

Migrationsdomstolen i Malmö anser att lagen håller så låg kvalitet att den inte kan tillämpas. Lagtexten om sänkta krav vad gäller att kunna styrka sin identitet är inte möjlig att tillämpa, menar domstolen som alltså underkänner lagen.

Att en svensk domstol underkänner en lag stiftad av Sveriges riksdag är extremt ovanligt och jag kan inte på rak arm minnas om och i så fall när det tidigare har skett.

Samtidigt är det förstås ett grovt underkännande av regeringens lagstiftningsarbete. Trots Lagrådets avrådan valde ju regeringen att gå vidare till riksdagen med förslaget.

•  Val 2018. Vilka ”ensamkommande barn” talar Migrationsverket om? Det finns inga ”ensamkommande barn”, inte ett enda, som är tänkt att omfattas av den här så kallade gymnasielagen! Den handlar ju uttryckligen enbart om dem som har fyllt 18 år. – 5 september 2018. Ur texten:

Vilka är det egentligen som styr lagstiftningen? Finns det ingen ansvarig person i regeringen som kan sätta stopp för den här ”afghanska ensamkommande barn”-farsen? Är det ingen som undrar över afghanernas kontakter med sina parlamentariker och Khavaris direktkontakt med Afghanistans migrationsminister? Texter om detta finns här på sajten, det är bara att använda sök-funktionen. Någon borde väl ändå ta sig en funderare… Och någon borde väl ha förmågan att se till att lagarna i Sverige fortsättningsvis ska gälla lika för alla; att det inte ska skapas speciallagar för oidentifierade afghanska män som har fått avslag på sina asylansökningar!

•  Gymnasielagen. Lärare: ”Märkligt att före detta asylsökande som faktiskt knappt är i skolan ska kunna få uppehållstillstånd på grund av studier.” – 16 september 2018. Ur texten:

En lärare: “Elever med 40 – 60 procents frånvaro är inte alls ovanligt. Har eleven inte uppehållstillstånd kan skolan egentligen inte göra någonting, de eleverna får ju inte studiebidrag från CSN. När de får studiebidrag tar det eviga förhandlandet över, varje sen ankomst, icke godkänd frånvaro, tröga datasystem ska förhandlas – till elevens fördel och efter varje lektion.
*  **
Kravet på betyg i engelska kan undantas, men då ska läraren anse att eleven ”har en chans att klara kraven för engelska årskurs 9 inom 1-2 år”; eleven ansöker om dispens.

När det gäller behörighet för att söka till gymnasiet är det betyg från årskurs 9 som gäller, och till de nationella programmen är det krav på betyg i svenska, engelska och matematik.

Skollagen talar om vad som gäller, men kommunerna har rätt (eller tar sig rätt) att göra som de vill. En djungel, med andra ord.

•  Vidare om vandelsprövning i samband med ansökan enligt ”nya gymnasielagen”, i detta fall sexuella ofredanden av två flickor under 15 år gamla. – 1 mars 2019. Ur texten:

Jag skriver på Svenska Dagbladets ledarsida (“Bedöms vandel lika i alla migrationsdomstolar?“) om hur Migrationsverket och migrationsdomstolen tolkar och beslutar i ärenden som gäller främst afghanska män som har begått brott men söker tillstånd att stanna i Sverige och studera på gymnasiet enligt den så kallade Nya gymnasielagen, NGL.

•  ”Kortslutit sig självt” är en bra beskrivning av cirkusen kring den så kallade Nya gymnasielagen. – 18 oktober 2019. Ur texten:

Hade den här sanslösa tilläggs- alt. påbyggnadslagen inte tillkommit och hade den inte röstats igenom mot alla vettiga expertinstansers uttryckliga varningar, så hade hela det här röriga härket aldrig uppstått. Afghanerna borde inte ha särbehandlats utan den utlänningslag som reglerar invandringen borde ha gällt dem precis som alla andra. Många är skyldiga till den här härdsmältan och den som avgjorde saken och faktiskt såg till att lagen blev verklighet var Annie Lööf, Centerpartiet. Utan hennes och Centerpartiets röster hade den inte antagits.

Använd sök-funktionen för fler exempel på hur odemokratisk och ur alla synpunkter vanvettig NGL är, och hur politikerna i Sverige skapat en ogenomtänkt, för skattebetalarna dyr och på alla sätt djupt orättvis speciallag för tiotusentals, till absolut största delen afghanska män. Notera att speciallagen även skapat psykiskt och annat lidande för dem den berör. De hade – och har – inga asylskäl och borde ha lämnat landet för flera år sedan i stället för att driva omkring här i ovisshet och under orimliga förhållanden. För alla andra utan asylskäl gäller ju att ett avslag betyder att man inte får stanna i Sverige.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.