Migri – Migrationsverket i Finland – har publicerat mängder av serier med videor riktade till asylsökande. I en del ges information på nio språk om asylprocessens olika skeden, som en del av den juridiska rådgivningen, till asylsökande. I produktionen av materialet har man också uppmärksammat analfabeter samt andra grupper som har särskilda behov.

Allmän juridisk rådgivning ges vid samtliga förläggningar, men i praktiken förekommer det en del skillnader. Migrationsverkets mål är att de sökande ska få samma information oberoende av vilken förläggning de bor på.

– De flesta asylsökande deltar i info som ordnas på förläggningarna, men av olika skäl kan det vara svårt att ta in informationen. Därför är det viktigt att informationen är lättillgänglig när som helst, berättar projektchefen Nada Al Omair.

I andra videoserier ges allmän samhällsinformation, information om mänskliga rättigheter, med mera.

Informationsbroschyrer finns också, bland mycket annat om ämnen som:

–  Vetskap i hemlandet om konvertering till kristendomen utgör inte automatiskt en grund för internationellt skydd
–   Säkerhetskontroller införs vid Migrationsverket
–  Rapport om de utmaningar med parförhållandet och föräldraskap som asylsökande upplever samt om hjälpmöjligheterna vid förläggningar
–  DNA-analys i anslutning till ansökan om uppehållstillstånd
–  Mer information om din familjemedlems möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd i Finland
–  Information till asylsökande, ensamkommande minderåriga

För att bara nämna några få.

Utdrag ur en del av den information som ges en asylsökande ensamkommande person som anger att den är under 18 år:

Du har kommit till Finland utan dina vårdnadshavare. Du är ändå inte ensam utan du får hjälp av många vuxna. Personalen vid förläggningen tar hand om ditt välbefinnande och din uppfostran. Dessutom får du en företrädare (i Sverige “god man”. Min anm.) som hjälper dig i kontakt med myndigheterna.
* * *
Observera att det är ett brott att lämna oriktiga personuppgifter till myndigheterna i Finland. I Finland ställs alla som fyllt 15 år till svars för sina brott.
* * *
Du måste följa förläggningens regler och göra det som ni har kommit överens om. Om du har problem med andra barn, tala om det för personalen. Berätta också för förläggningens anställda var du är, och svara om någon ringer från förläggningen
* * *
Migrationsverket utreder om din ansökan ska prövas i Finland. Även om du har sökt asyl i Finland, kan det hända att din ansökan behandlas i ett annat land.

Medlemsländerna i Europeiska unionen samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein kallas för Dublinländer eftersom de iakttar Dublinförordningen. Enligt den prövas asylansökan i endast ett av dessa länder. Berätta för myndigheterna om:
• du har familjemedlemmar eller släktingar i ett Dublinland
• du har uppehållstillstånd eller visum i ett annat Dublinland
• du har tidigare vistats i ett annat Dublinland
• du har lämnat dina fingeravtryck i ett annat Dublinland
• du redan har sökt asyl i ett annat Dublinland.

Om du har familjemedlemmar eller släktingar i ett annat Dublinland, försöker man förena dig med dem i det land där de vistas. Din asylansökan prövas därefter i det landet. Om du inte har familjemedlemmar eller släktingar i ett annat Dublinland, behandlas din ansökan i Finland.

Din ansökan kan avvisas utan prövning också om:
• du redan har fått skydd i ett säkert land
• du har kommit till Finland från ett säkert land där du skulle ha kunnat få skydd.
* * *
• Behandlingen av din asylansökan tar högst 6 månader. Vänta på beslut i lugn och ro.
• Om din ansökan inte kan avgöras inom denna tid, får du ett meddelande från Migrationsverket och en uppskattning av när du ska få beslutet.
* * *
POSITIVT BESLUT
Du beviljas uppehållstillstånd. Du får alltså stanna i Finland. Dina uppgifter registreras automatiskt i Finlands befolkningsdatasystem och du får en personbeteckning.
* * *
NEGATIVT BESLUT
Du beviljas inte uppehållstillstånd. Du får alltså inte stanna Finland.

I samband med ett negativt beslut fattar Migrationsverket ett beslut om att du ska lämna landet.

Du kan även meddelas inreseförbud. Det betyder att du inte får komma tillbaka till Finland eller till Schengenområdet. Förbudet kan gälla tills vidare eller för en bestämd tid.

Om ditt hemland är säkert och du kan återvända dit, anses din ansökan vara uppenbart ogrundad. Ett negativt beslut fattas fort, och du avlägsnas från landet snabbare än i andra fall, vanligtvis inom 7 dagar från det att du har fått beslutet.
* * *
ÅLDERSUNDERSÖKNING
Det är viktigt att myndigheterna vet din riktiga ålder. Det kan hända att du saknar pass eller någon annan officiell identitetshandling som skulle styrka din ålder. I sådana fall brukar man utreda åldern mer noggrant, till exempel med hjälp av åldersundersökning.

Åldersundersökning görs endast om Migrationsverket anser det vara nödvändigt. Migrationsverket frågar om du och din företrädare ger ert samtycke till undersökningen. Om du utan godtagbar orsak vägrar genomgå undersökningen, betraktas du som vuxen.

Undersökningen tar inte lång tid och gör inte ont. Läkaren intervjuar dig och tar röntgenbilder på tänderna och handleden.

Sedan ger sakkunniga ett utlåtande om din ålder. Om du enligt undersökningen är minderårig, kommer ingenting att förändras. Om du enligt undersökningen är yngre eller äldre än vad du har uppgett, får du och din företrädare berätta er åsikt om saken. Om du efter detta konstateras vara myndig, anses du i fortsättningen vara en vuxen asylsökande. Du flyttar till en förläggning som är avsedd för vuxna. Då upphör även din företrädares uppdrag.

Så här ser den basinformation om asylprocessen ut på engelska. den finns på de vanligaste “asylsökarspråken”.

 

Och så här ser första en av en nyanländs guide till Finland ut:

OBS! Informationen och videorna ovan är bara en bråkdel av den allmänna information och samhällsinformation som ges till asylsökande i Finland. Läs mer på migri.fi.

Läs också
•  Finland. Rak och tydlig information om rättigheter och skyldigheter och absoluta krav på att följa Finlands lagar. 24 januari 2019. Ur texten Finska Migrationsverket satsar på tydlighet i Dagens Samhälle, som länkas till i inlägget:

I klippet om sexuella trakasserier får de asylsökande veta att:

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp, såväl kvinnor som män och barn. Också sovande, berusade och sjuka personer har rätt att bestämma över sin kropp.

De asylsökande får vidare veta att:

I Finland är alla former av sexuella trakasserier brottsliga och därmed också straffbara. Det är inte heller tillåtet att tvinga någon till en sexuell handling.

Migri benämner sina filmer ”samhällskampanj”. Samtliga klipp har lagts ut på YouTube. De ska användas på asylboenden som en del av utbildningen om det finländska samhället som alla asylsökande ska delta i.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinläggen.