Klicka på textrutan för att läsa debattartikeln på Göteborgs-Postens sajt.

Rubriken borde, för att mer överensstämma med vad debattörerna vill, lyda:

Besluta genast om amnesti de afghanska männen som inte har asylskäl

Kommentar: För det är det dessa debattörer samt aktivister i olika Facebook-grupper vill. Att vuxna män – många vuxna redan när de kom och sade sig vara “barn” – som med hjälp av dessa aktivister bitit sig fast i Sverige under alltför lång tid och kostat samhället massor av skattepengar och lidande i andra former (och även männen själva), utan skäl som krävs av alla andra asylsökande, ändå ska få stanna här. Det är obegripligt att de 12 debattörerna ens kan tänka så felaktigt och orättvist och ändå anse sig vara “humanitära”.

Ur texten:

 Sedan flera år tillbaka utsätts dessa unga krigsflyktingar för en rad statliga övergrepp i ett av mottagarländerna. Det landet är Sverige.

Kommentar: När det passar agendan påstås de afghanska männen vara “krigsflyktingar” som har “flytt från kriget och en säker död i Afghanistan”. När det sedan visar sig att en stor del av dem inte alls flytt från krig och död i Afghanistan för att de bott hela, eller större delen av sina liv i Iran eller Pakistan, säger samma aktivister att männen absolut inte kan utvisas till Afghanistan för att “Afghanistan är ett främmande land för dem eftersom de aldrig varit i Afghanistan”. Och politiker och beslutsfattare på Migrationsverket och i migrationsdomstolarna har inte klarat av att följa svensk utlänningslag som stadgar att den som inte har asylskäl gentemot sitt medborgarland ska lämna Sverige.

Man kan undra på vilket sätt dessa män, varav många ljugit om både ålder och hemvist och annat, har “utsatts för en rad statliga övergrepp” i Sverige? Däremot har de facto många av dem som kommit hit i hopp om att kunna skaffa sig uppehållstillstånd, faktiskt själva begått övergrepp mot människor i Sverige… Brasklapp: Absolut och självklart inte alla. Men det borde inte vara en enda.

Vidare ur debattexten, undertecknad, som sagt, av 12 personer:

Riksdagsledamöter med medmänsklighet på sin agenda bör genast besluta om en amnesti för tusentals ensamkommande ungdomar i Sverige. Valet är ditt — vilken sorts riksdagsledamot vill du vara.

Kommentar: De 12 vill att ledamöter i Sveriges riksdag, som ska företräda hela det svenska folket och stifta landets lagar, ska gå på känslor och tyckanden och visa “vilken sorts riksdagsledamot du vill vara”, när de uppmanar dem att frångå den lag som gäller alla asylsökande och ännu en gång (som när Centerpartiet drev igenom den så kallade gymnasielagen) särlagstifta för en specifik grupp män främst från ett visst land, som inte befunnits ha skäl och rätt att stanna i Sverige. Det är ju helt oerhört, när man tänker efter.

Och:

Den ohållbara situationen för dessa unga, och de som står dem nära, är en följd av de svenska riksdagsledamöternas underlåtenhet att fatta ansvarsfulla, långsiktiga och medmänskliga beslut.

Kommentar: Medskyldiga i allra högsta grad är aktivisterna och alla andra som medvetet förhalat, överklagat, agerat för att män (och ett mindre antal kvinnor) utan asylskäl ska bli kvar i Sverige. Dessutom: att “de som står männen nära” bidragit till “den ohållbara situationen” berör de 12 överhuvudtaget inte alls.

Bland det märkligaste i texten är följande:

Låt inte tragedin fortgå. Låt inte högljudda, främlingsfientliga hatkörer påverka ditt sunda förnuft och din känsla för rättvisa. I strid mot vetenskapliga fakta och siffror från ansedda internationella källor svänger sig ängsliga personer, till och med från högsta politiska ort, med hemmagjorda och avhumaniserande begrepp kring de ensamkommande. Det kan handla om allt från det nötta och ogrundade “vuxna män utan asylskäl” till “bidragsturister”. Men vi pratar om människor. Om krigsdrabbade barn.

Kommentar: Vilka “vetenskapliga fakta och siffror” är det som debattörerna hänvisar till och som enligt dem bevisar att “ängsliga personer” svänger sig med “hemmagjorda och avhumaniserande begrepp kring de ensamkommande”? Och på vilket sätt är det “avhumaniserande” att kalla män över 18 år för “vuxna män”? Och hur kan någon påstå att det inte handlar om “vuxna män utan asylskäl”? Det är väl snarare just det som bevisats genom att ett stort antal av dem befunnits ha uppgett för låga åldrar när de kom hit och att många – en majoritet – saknat asylskäl enligt svensk lag? Dessutom är minderårighet inte ett asylskäl i sig, det borde debattörerna veta. Åldern har ingen betydelse för själva asylprövningen, exakt samma regler och krav på asyl- eller skyddsskäl, gäller för minderåriga som för vuxna. Den enda skillnaden är att om någon bevisligen är – eller efter åldersbedömning visar sig vara – under 18 år så kan den inte skickas tillbaka utan ett ordnat mottagande. Om personen då närmar sig myndighetsåldern (Migrationsverket gör individuella bedömningar) får personen ett tillstånd som gäller tills den blir myndig/vuxen enligt lag, varvid den ska återvända om den alltså inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl.

Dessutom påminns återigen om följande, som tycks vara så svårt för så många att förstå trots att Migrationsöverdomstolen är föredömligt tydlig i sin dom och det inte borde kunna finnas någon som helst risk för missförstånd:

I stället för det debattörerna skriver i stycket som citeras högre upp i texten som börjar “Låt inte tragedin fortgå”, kan man formulera det så här:

Låt inte tragedin fortgå. Låt inte högljudda, verklighetsfrånvända aktivistgrupper och andra påverka ditt uppdrag som riksdagsledamot och lagstiftare. I enlighet med fakta i samband med åldersbedömningar och asylprocesser handlar det till stor del om vuxna män utan asylskäl, och bevisligen inte om “krigsdrabbade barn”, särskilt som många av männen kommer från Iran och Pakistan. Samtliga har fått minst två, ofta flera asylprövningar i Sverige och varje gång fått avslag. De har inte rätt att stanna i Sverige och ska, enligt lag, självmant resa eller tvångsutvisas till det land de är medborgare i.

Slutkommentar: Inga beslut om “amnesti” ska fattas för män utan asylskäl. Oavsett vilket land de kommer ifrån. Har man fått avslag efter två prövningar (alla överklagar negativa beslut…) så ska man lämna landet och alla möjligheter att stanna kvar illegalt ska motarbetas kraftfullt. Utlänningslagen ska följas som alla andra lagar.

Några lästips

•  Ett “ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016. Ur texten:

Hooman har inga hemska historier att berätta om sin resa och han upplevde inga ohyggliga omständigheter på asylboendet som han kom till i Sverige. Allt var “cool”, åtminstone till en början.

– Jag såg att boendena för minderåriga var bättre”, säger han med ett flin. De fick bättre mat, det fanns läkare för barnen, man kunde sporta. De gav oss bussbiljetter och skickade oss till skolan.

Så den här företagsamme 23-åringen med universitetsexamen sa till Migrationsverket att han var 17 år gammal och att han inte hade gått ut grundskolan. När han hade lärt sig lite svenska placerades han i årskurs 9.

– Jag lärde mig massor, skrattar han.

Men snart sjönk verkligheten in. När Hooman firat sin “18-årsdag”, flyttades han till ett vuxenboende där det inte alls var lika bekvämt och bra.
———-
Hooman ringde sina föräldrar och bad om råd.

– De sa att om jag kan finna ett sätt att stanna och få en högre examen så gör det. Men om jag bara skulle gå i skola för att repetera vad jag redan kunde, då skulle jag komma hem.

•  Finland. “Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem konstaterades vara vuxna.” – 31 januari 2017. Ur texten:

– Förra året (2016) gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande, berättar överinspektör Roosa Simola. I slutet av året gjorde vi en uppskattning enligt vilken cirka 65 procent konstaterades vara vuxna.

En slutlig siffra för hela året 2016 finns ännu inte. Enligt en preliminär beräkning är ca 400 av de testade vuxna.

Andelen är högre än tidigare år. 2014 ålderstestades 70 asylsökande och 39 av dem, det vill säga 56 procent, konstaterades vara vuxna. 2015 testades 149 och av dem var 92 vuxna, alltså 62 procent.

•  Centerpartist vill att utlänningslagen ska förbigås och att afghanska asylsökande pojkar och män ska få stanna i Sverige för att de “förtjänar det”.  – 1 oktober 2017. Ur texten:

En centerpartist, Mats Klockljung, med, som det verkar, tämligen diffus kunskap om svensk utlänningslag och den asylpolitik och -hantering som gäller i landet, uttalar sig i ett inslag i TV4 Nyheterna den 30 september. Han hoppas att hans motion till stämman ska gå igenom och säger:

Ja, det förslaget skulle innebära att de skulle få stanna och känna trygghet och kunna fortsätta ett liv här i Sverige. Och se fram emot att de får det liv som de förtjänar.

Man baxnar. En centerpartist menar på fullt allvar att pojkar och män från Afghanistan, Iran, Pakistan, som lyckats ta sig hit till Sverige ska få stanna här trots att de inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl av Migrationsverket eller i migrationsdomstolar! Vad han menar med att de ska ”få det liv de förtjänar” är en gåta. På vilket sätt har dessa pojkar och män ”förtjänat” någonting alls i Sverige? De har tagit sig hit, ofta ljugit om ålder, bakgrund och haft påhittade asylskäl, ofta tillhandahållna av smugglarna som de/deras familjer har betalat stor summor till. De har kostat det svenska samhället (skattebetalarna) miljardbelopp. På vilket sätt “förtjänar” de att bli försörjda, utbildade och omhändertagna här? Borde de inte befinna sig i sina hemländer och bygga dem starka?

•  Finland. Regeringen presenterade åtgärder för bland annat bekämpning av sexual- och andra brott bland personer med invandrarbakgrund. – 21 februari 2019. Ur texten:

Inrikesminister Kai Mykkänen inledde regeringens presskonferens:

Vi måste vidta åtgärder för att den stora gruppen invandrare som beter sig väl inte blir stämplad på grund av brott som en liten grupp begår.

Regeringen vill bland annat i större utsträckning beakta tidigare brott när personer söker uppehållstillstånd i Finland med hänvisning till internationellt skydd, och skärpa övervakningen av personer som kan utgöra ett hot och som väntar på att bli avvisade. Den vill också att asylansökningar ska behandlas inom sex månader, eftersom en långsam asylprocess innebär risker.
———-
Brottsligheten bland invandrare ska åtgärdas bland annat genom att man fäster större vikt vid brottslig bakgrund när uppehållstillstånd beviljas på grund av internationellt skydd.

Därtill utökas övervakningen av personer som väntar på tillbakasändning och personer som utgör ett hot. Anmälningsskyldighet för personer som fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänster kommer att tillämpas i större utsträckning än för närvarande.

Regeringen kommer dessutom att bereda de lagändringar som behövs för att återkalla den internationella skyddsstatusen för personer som gjort sig skyldiga till grova brott i Finland och personer som vistas utomlands och som hotar den nationella säkerheten eller äventyrar den allmänna ordningen.

•  År 2015 tog Sverige emot 36 procent av alla så kallade ensamkommande minderåriga asylsökande i hela världen….  – 5 september 2019. Ur texten:

2015
Totalt sökte 45.675 ensamkommande barn och unga asyl i Norden år 2015. I hela EU var antalet 88.250, vilket innebär att mer än hälften (52 procent) av dem kom till Norden. I hela världen var antalet 98.400. Och av dessa 45.675 asylsökande personer som sade sig vara under 18 år sökte 35.369 asyl i Sverige.

36 procent av alla i hela världen som sade sig vara minderåriga och som sökte asyl under 2015, gjorde det i Sverige!

Alltså: av 45.675 asylsökande påstått och faktiskt minderåriga som sökte asyl i Norden 2015, var det 35.369 som valde att göra det i Sverige = 78 procent.

Texter på denna sajt om den så kallade gymnasielagen kan läsas här.
Texter på denna sajt som innehåller ordet “ensamkommande” kan läsas här.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.