Det kom ett mejl med uppgift om att nedan citerade brev ska ha sänts från någon på Afghanistans Ministry of Refugees and Repatriation till Sveriges ambassad i Kabul, adresserat  “Anders Schogsted, sambandsman”.

På svenska ambassadens hemsida – för övrigt med en amatörmässig layout och märkligt färgval – står att Anders Schogster är “sambandsman, ambassadråd”. Alltså “Schogster”, inte “Schogsted”. På ambassaden i Kabul arbetar för övrigt hela 50 personer.

Det ter sig en aning märkligt att ett officiellt brev från en person på ett ministerium i ett land, till en diplomat på ett annat lands beskickning börjar ”Dear Anders” och att det inte anges vem som skickat det. I brevet står visserligen ”… both I and minister Akhlaqi are very disappointed…” men ingen uppgift om vem denne “I” är eftersom brevet, det som jag tagit del av, inte är undertecknat. 

Huruvida brevet, som inte heller är daterat i den version jag tagit del av, är äkta eller inte är svårt att veta. Det diplomatiska språket i officiella brev mellan två länders ministerier och beskickningar brukar inte se ut som detta:

Dear Anders,

Thank you for making it to the meeting at MoRR (här menas Ministry of Refugees and Repatriation. Min anm.) yesterday. In reference to your reply below; both I and minister Akhlaqi are very disappointed to see the way things have unfolded. I firmly reiterated that it is the responsibility of EU member states who are signatory to the JWF, and in this case the Kingdom of Sweden to abide by the commitments in its letter and spirit as outlined in the said document. This means that Afghans sent back to Afghanistan on a non-voluntarily bases; shall be only in the case of “the last resort” 

After all legal remedies have been made available to the concerned individuals and exhausted

The non-voluntary return does not result in tearing families apart and

The case-load does not include vulnerable individuals (elderly, chronically/severely sick, minors etc) as stated in the JWF

It is to assure you that the government of Afghanistan has been and intends to work with its partners under JWF in the spirit of good faith and therefore expects the same level of respect, demonstrated by sharing timely and correct information.

Saying the above, we will issue landing permit as soon as we receive the required answers/information.

Ministry of Refugees & Repatriation
Kabul- Afghanistan

Kommentar: Brevet kan givetvis, trots det odiplomatiska språket och avsaknaden av underskrift, vara äkta. Kanske är det en reaktion från någon på det afghanska ministeriet till sambandsmannen på svenska ambassaden på det brev som ett antal aktivistgrupper i Sverige meddelat svenska ministrar den 10 december att de skrivit till Afghanistans flykting- och återvändandeminister:

Över hela landet pågår lokala verksamheter för asylsökande och papperslösa, för att de ska få mat och husrum. Som ni säkert vet är det i princip ingen som “återvänder” till länder som Afghanistan.

Ni känner säkert till att remissvaren från civilsamhället beträffande den s.k. långsiktigt hållbara lagen är svidande kritik. Det gäller krokbenen för permanenta uppehållstillstånd likaväl som otydligheten, som medför fortsatt bristande rättssäkerhet.

Vi från civilsamhället upplever att våra folkvalda och utsedda politiker struntar i oss, inte lyssnar, förklarar bort. I vår desperation har nu sju organisationer gått samman med ett brev till Afghanistans flyktingminister Mr. Noor Rahman Akhlaqi med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

Kommentar: Vem/vilka är det som har kontakt med Afghanistans regering om det folkrättsliga faktum att ett land ska ta emot sina egna medborgare som inte getts rätt att uppehålla sig i Sverige: den svenska regeringen eller svenska aktivistnätverk? Har regeringen tappat kontrollen också på detta område?

Läs också:
•  De vill att deras land – som de sagt sig ha skyddsskäl gentemot – ska obstruera så att Sverige inte kan utvisa dem – 5 oktober 2020. Ur texten:

Aktivister knutna till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, har gått ett steg längre. De har haft egna förhandlingar med ambassadör Abbas Noyan vid ett möte på Afghanistans ambassad den 21 september. Där har de svenska aktivisterna och de afghanska medborgarna, som alltså söker skydd mot det land vars ambassad de besöker, framfört krav på att förnyandet av återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan, som går ut 5 oktober, ska stoppas så att afghanerna som fått avslag inte ska kunna utvisas. De har gått förbi den svenska regeringen och enligt dem själva fått ett löfte av ambassadör Noyan att president Ashraf Ghani ska få det brev där medborgare i hans land begär att Afghanistan ska meddela att man inte tar emot sina egna medborgare…

•  Aktivisterna är inte nöjda – 29 november 2020. Ur texten:

De är inte nöjda trots att de – via riksdagspartier som stått dem nära och stöttat dem och deras krav på särlagstiftning för personer med afghanskt medborgarskap – fått igenom en nästintill osannolik särbehandling av just den gruppen. Målet är att alla afghaner ska få stanna i Sverige, oavsett vad:

–  oavsett vad utlänningslagen stadgar
–  oavsett om de afghanska medborgarna har ens den minsta tillstymmelse till skäl att befinna sig här
–  oavsett att de afghanska medborgarna ofta inte ens kommer från Afghanistan
–  oavsett att de afghanska medborgarna inte kunnat styrka sin identitet,
–  oavsett att de afghanska medborgarnas åldrar starkt ifrågasatts och ofta fått skrivas upp
–  oavsett att många av de afghanska medborgarnas “asylhistorier ifrågasatts

Och oavsett att de flesta afghanska medborgarna fått avslag på sina asylansökningar i dyra processer i minst två instanser…

© denna sajt. Medier som citerar ur inlägg på sajten, vänligen ange källa och länka till originalinlägget.