Kort kommentar till ett av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalanden i riksdagsdebatten “Ändrade regler i utlänningslagen”, idag, den 22 jun i:

Sedan kriget i Syrien har Sverige gett skydd åt 180.000 och det är jag stolt över.

I sammanhanget påminner jag om några berättelser från Migrationsverket somMorgan Johansson kanske inte känner till, eller inte vill låtsas om:

•  En migga: “Alltså beviljar vi permanenta uppehållstillstånd till syrier på grund av kriget trots att de inte är bosatta i Syrien och inte på något sätt berörs av kriget!”  – 19 oktober 2104. Ur texten:

Jag tror det återigen är dags att påtala för svenska folket och framförallt för våra politiker som nu har att ta ställning till de väsentligt ökade kostnaderna för vårt flyktingmottagande följande:

Ett icke försumbart antal av de som söker asyl i Sverige och anför som skäl kriget i Syrien är syrier som är bosatta utomlands sedan många år.

De bor i Förenade Arabemiraten, i Libanon, Egypten, Grekland och så vidare. De utnyttjar bara möjligheten till ett uppehållstillstånd och på sikt ett svenskt medborgarskap, med alla dess fördelar, när den nu ges.

 En migga: “Vad gäller syrierna och dem som säger sig komma från Syrien, har det satts i system att många av dem får uppehållstillstånd som flyktingar, fastän de inte uppfyller kraven.”  12 december 2016. Ur texten:

Vad gäller syrierna och dem som säger sig komma från Syrien, har det satts i system att många av dem får uppehållstillstånd som flyktingar, fastän de inte uppfyller kraven. Detta beror i sin tur på att det är generellt sett är betydligt enklare att skriva beslut som ger flyktingstatus. Vidare får Migrationsverket en vinning till på detta: personer med flyktingstatus behöver endast lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd vart tredje år till skillnad från var trettonde månad, vilket är fallet för de alternativt skyddsbehövande.

Den här aktivistandan som präglar Migrationsverket har i mångt och mycket sin grund i hur myndigheten letts och leds, från aktivisten Anders Danielsson som i all hast lämnade sitt uppdrag, och vidare ner i organisationen.

•  En migga om Migrationsverket och Syrien – 21 september 2017. Ur texten:

Vår egen landinformationsenhet (lifos) har internt berättat att exempelvis Damaskus och Latakia är lika säkra som västeuropeiska storstäder, så man kan verkligen fråga sig varför det råder verkställighetsstopp till hela Syrien.

Jag tittade i min kalender för att kontrollera när vi fick info om säkerhetsläget av landinformationsenheten. Det var för drygt ett år sedan som de informerade om att det ansågs säkert i stora delar av Syrien.

•  Varför särbehandlar Migrationsverket fortfarande Syrien – ett helt år efter att man började tala om att anta ett nytt rättsligt ställningstagande? – 27 september 2017. Ur texteN

Migrationsverket bör vara lite lättare på fötterna och inte sitta i över ett år – vilket miggan beskriver att man gjort – och “inte våga” (!!!) ändra på det rättsliga ställningstagande där man sagt att alla som kommer från Syrien i princip automatiskt ska ges uppehållstillstånd i Sverige

•  Migrationsverkets sedan länge väntade rättsliga ställningstagande gällande Syrien kom den 29 augusti – 30 augusti 2019. Ur texten:

Det har länge väntats på att ett nytt ställningstagande gällande Syrien skulle meddelas. Faktiskt talades det om det redan för – om jag minns rätt – två år sedan. Många har tyckt att det varit märkligt att syrier (och ibland påstådda “syrier) beviljats uppehållstillstånd, inte sällan trots att de inte ens kommit från ett land i krig utan kan ha bott i flera år i Turkiet.

Nu, i augusti 2019, har Migrationsverket äntligen kommit fram till att det anser att alla syrier inte längre ovillkorligen och mer eller mindre automatiskt ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Så här skriver verket i meddelandet från den 29 augusti:

I sex provinser kvarstår den konfliktnivå som innebär att alla och envar som vistas där riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det gäller bland andra provinserna Aleppo, Idlib och Raqqa. Ingen som har hemvist där kommer att utvisas dit.

Bedömningen av säkerhetsläget i övriga delar av Syrien, utom i provinsen Tartous i västra delen av landet, är att det råder inre väpnad konflikt, men inte på sådan nivå att våldet är urskillningslöst.

Det här är inte alla texter i ämnet på den här sajten, bara några av dem ända sedan 2014, som visar att Morgan Johansson kanske inte borde vara så stolt …

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.