Klicka på textrutan för att läsa Migrationsverkets pressmeddelande och lyssna på vad rättschefen Fredrik Beijer har att säga i en drygt tre minuter långt videoklipp.

Det har länge väntats på att ett nytt ställningstagande gällande Syrien skulle meddelas. Faktiskt talades det om det redan för – om jag minns rätt – två år sedan. Många har tyckt att det varit märkligt att syrier (och ibland påstådda “syrier) beviljats uppehållstillstånd, inte sällan trots att de inte ens kommit från ett land i krig utan kan ha bott i flera år i Turkiet.

Nu, i augusti 2019, har Migrationsverket äntligen kommit fram till att det anser att alla syrier inte längre ovillkorligen och mer eller mindre automatiskt ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Så här skriver verket i meddelandet från den 29 augusti:

I sex provinser kvarstår den konfliktnivå som innebär att alla och envar som vistas där riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det gäller bland andra provinserna Aleppo, Idlib och Raqqa. Ingen som har hemvist där kommer att utvisas dit.

Bedömningen av säkerhetsläget i övriga delar av Syrien, utom i provinsen Tartous i västra delen av landet, är att det råder inre väpnad konflikt, men inte på sådan nivå att våldet är urskillningslöst.

Vidare meddelas att:

För närvarande väntar runt 1.300 syrier på beslut hos Migrationsverket.

Betydligt fler, 26.500, kommer under de närmsta tre åren behöva ansöka om att förlänga sina tillfälliga uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Kommentar: Det ter sig en aning märkligt att syrier som har tillfälliga uppehållstillstånd här inte, enligt rättschefen Fredrik Beijer, omfattas av det nya synsättet på läget i Syrien. han säger nämligen att:

De påverkas inte av det nya rättsliga ställningstagandet, utan det gör enbart nya asylsökande. De som redan är här i Sverige och som har fått skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande behåller den statusen. De behöver inte ange nya asylskäl när de ansöker om förlängt uppehållstillstånd, om skälen är desamma som tidigare.

Kommentar: Rimligtvis kan man tycka att uppehållstillstånd som är just tillfälliga är det för att de ska prövas på nytt efter en viss tid. Om läget i landet bedöms annorlunda nu, när prövningarna görs bör det utredas om de som ansöker om förlängning av sina tillfälliga tillstånd längre har de asyl- eller skyddsskäl som de hade när ställningstagandet gällande Syrien var ett annat. En del kan givetvis ha asyl- eller skyddsskäl, men knappast alla.

Rättschefen avslutar sitt uttalande:

Det beror på att en person som har fått en skyddsstatus behåller den. Bara vid en långvarig och större förändring av säkerhetsläget kan det bli aktuellt att återkalla skyddsstatusen, och en sådan ser vi inte i nuläget.

I det rättsliga ställningstagandet uttrycks det så här:

  • Det saknas för närvarande grund att återkalla en statusförklaring pga. upphört skyddsbehov med anledning av det förbättrade säkerhetsläget i Syrien. Bedömningen av om ett skyddsbehov har upphört görs enligt andra bestämmelser och enligt andra kriterier än de som gäller vid bedömningen av om skyddsbehov föreligger vid en ansökan om statusförklaring. Vid bedömning av återkallelse på grund av upphört skyddsbehov med anledning av en förbättrad säkerhetssituation i ett land kan endast väsentliga och bestående förändringar beaktas. Migrationsverket bedömer att sådana väsentliga och bestående förändringar vad gäller förhållandena i Syrien inte har kommit till stånd.
  • Fråga om återkallelse av skyddsstatusförklaring kan komma ifråga om skyddsbehovet upphört av andra anledningar än förbättrat säkerhetsläge, den sökande tidigare har lämnat oriktiga uppgifter som ledde till att denna fick en skyddsstatusförklaring eller att den sökande har bedömts vara utesluten från en skyddsstatus.

Kommentar: Det låter mycket förvånande att inte samma bedömningsgrunder ska gälla för dem med tillfälliga uppehållstillstånd som för dem som söker asyl efter att det nya rättsliga ställningstagandet antogs! Om man har ansett att det inte längre råder sådan inre väpnad konflikt där våldet är urskillningslöst, så måste väl ändå alla prövas mot det faktiska läget och de uppgivna asylskälen på de grunder som gäller nu. Det var väl det som “tillfälligt uppehållstillstånd” skulle innebära: att grunderna för eventuellt fortsatt vistelse i Sverige skulle omprövas när läget förändrades. Vilket det nu gjort.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela det rättsliga ställningstagandet på 29 sidor, som finns tillgängligt för alla och envar som är intresserade av hur Migrationsverket resonerat och vilka lagar och regler och paragrafer det hänvisas till..

 

© denna sajt.