Låt mig börja den här texten med ett ovedersägligt faktum:
Att få svenskt medborgarskap är inte en mänsklig rättighet.

Medborgarskapsansökningarna kan utan problem läggas åt sidan och betas av i lugn takt, medan andra, betydligt viktigare mål hanteras av förvaltningsrätten i Malmö. Det är bara att upplösa den ogenomtänkta och direkt ointelligenta lagen från 2018 som beskrivs nedan. Det går ingen som helst nöd på en person som beviljats permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige om han inte har svenskt medborgarskap. Han har samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som landets medborgare och de enda skillnaderna mellan en sådan person och en medborgare är:

•  Han får inte rösta i riksdagsval
Det är inget problem, det tar ändå lång tid innan en invandrad person lärt sig svenska och kan tillräckligt om det svenska samhället och de olika partierna för att självständigt och medvetet kunna rösta i ett riksdagsval. I kommun- och kyrkoval får dock den som har PUT rösta, trots att han/hon sällan har tillräckliga kunskaper för att rösta medvetet förrän efter ganska många år i landet.

•  Han kan utvisas ur landet vid grov brottslighet
Enkel regel: Vill man vara kvar i landet och kanske också så småningom bli medborgare så ska man inte begå brott. Det är bra för Sverige att kunna utvisa personer som kommit till landet och till exempel begår brutala våldsbrott. Sverige, till skillnad från andra länder, har ju ingen lag som gör det möjligt att frånta en person hans medborgarskap.

Detta rapporterade Sveriges Radio och andra medier om den 12 juli:

Klicka på textrutan för att ta del av inslaget i Sveriges Radio.

Här handlar det om ytterligare en totalt ogenomtänkt lag på utlänningsområdet, stiftad av kortnästa politiker = personer som inte förmår tänka längre än näsorna räcker. Som skapar mängder av kostsamma och svårhanterade problem för att de inte klarar av att göra konsekvensanalyser utan bara stövlar på utan en tanke på morgondagen. Och som, när deras obegåvade lagstiftning havererar, gärna uttalar: “Det såg vi inte komma!”.

Alltså:

  • En ny bestämmelse som infördes 2018 ger möjlighet att överklaga långsam handläggning till förvaltningsrätten.
  • Förvaltningsrätten i Malmö har det nationella ansvaret för att hantera överklaganden om medborgarskap hos Migrationsverket, och har hittills fått in sextiotusen överklaganden.
  • “Det påverkar vårt arbete ganska mycket”, säger lagman Johan Sjöö på förvaltningsrätten i Malmö.

Vidare ur inslaget:

Lagen innebär att den individ som inte fått beslut i sitt ärende hos en myndighet inom sex månader, har rätt att begära att myndigheten ska påskynda handläggningen.

Om den begäran avslås, kan individen överklaga beslutet till förvaltningsrätten, och göra en så kallad dröjsmålstalan.

På förvaltningsrätten i Malmö är det en måltyp som sticker ut extremt, nämligen medborgarskapsansökningar hos Migrationsverket.

De senaste två åren har domstolen fått in ca femtiotusen överklaganden, och bara i år är prognosen att det totala antalet går upp till hela fyrtiotusen.

Kommentar: Sanslöst! Det är kanske dags att domstolar och myndigheter, som pådyvlas allehanda ogenomtänkta och för Sverige direkt skadliga påhitt från de (van)styrande i Rosenbad, slår klackarna i backen och ryter till: “Så här kan vi inte hantera rättsliga frågor i ett land som vill se sig som en rättsstat”.

Regeringen och dess stödparti C lyssnar ju inte på Lagrådet och andra remissinstanser med kunskap, erfarenhet och specialkompetens på området (Lagrådet kördes till exempel över helt när Nya gymnasielagen drevs igenom), därför måste nu de myndigheter som direkt berörs av ogenomtänkta och i praktiken icke fungerande lagar agera.

Här följer svar från Migrationsverket på mina frågor kring detta med medborgarskapsansökningar, vilkas hantering nu ska “snabbas upp”.

Jag: När, av vem (justitiedepartementet?) och varför har Migrationsverket fått i uppdrag att satsa extra mycket på just på medborgarskapsärenden? Om ett sådant uppdrag getts och om det förmedlats skriftligt så vill jag be om att få en kopia av det.

MIG: Migrationsverket har inte erhållit något formellt uppdrag från justitiedepartementet att satsa extra på medborgarskapsärenden. Förstärkningen av prövningsresurserna inom medborgarskap sker inom befintlig budgetram för att minska det stora antalet öppna ärenden och säkerställa planeringen för att nå författningsstyrda tider under år 2023.

Jag: Hur mycket kostar satsningen på medborgarskapsärenden? Fick Migrationsverket extra medel för denna satsning eller ryms den inom den befintliga budgeten?

MIG: Förstärkningen är som nämnt inom befintlig ram och avser cirka 20 mkr 2021 och 36 mkr 2022.

Jag: Hur många ärenden har Migrationsverket fått i uppdrag att avgöra till årsskiftet inom ärendeslaget medborgarskap samt under det första halvåret 2022?

MIG: Migrationsverket gör beräkningar i våra prognoser där vi redovisar hur många ärenden vi räknar med att kunna avgöra. I prognosen från april 2021 finner du en sammanställning för hur många ärenden vi räknar med att avgöra detta år samt tre år framåt i tiden. (tabell 2, s. 3)  Se prognoserna.

Jag: Vilka är det som ska fatta dessa – för individer och för Sverige – så viktiga beslut om svenskt medborgarskap? Finns det tillräckligt med anställda på Migrationsverket som behärskar området? Det tar ju tid att skaffa sig de kunskaper som krävs för att lära sig lagstiftningen och för att klara av att göra de utredningar, efterforskningar och kontroller som måste göras när så viktiga beslut som att bevilja eller avslå ansökningar om medborgarskap ska fattas.

MIG: Förstärkningen avser både befintlig personal, dvs. handläggare som arbetar med migrationsärenden redan idag och med nyrekryteringar. Introduktion av medarbetare som är nya inom ärendeslaget genomförs  löpande av erfarna medarbetare.

Jag: Kommer eventuella nyanställda att få fatta beslut ensamma eller kommer besluten att fattas tillsammans (tvåmannabeslut) med någon annan med längre erfarenhet och större kunskap?

Nyanställda fattar inte beslut själva. Ärenden där prövningen går ut på att ta ställning till huruvida tydligt uppställda kriterier är uppfyllda eller inte kan avgöras genom enmansbeslut. Detta rör sig om ärenden där det inte finns några oklarheter kring de krav som måste vara uppfyllda. Ärenden där det finns oklarheter huruvida den sökande uppfyller kraven fattas av två medarbetare, en handläggare och en beslutsfattare.

En migga reflekterar:

Dessa medborgarskapsärenden gäller alltså personer med PUT, det vill säga frukten av utredningar som gjordes innan Tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016. Innan dess var presumtionen PUT för syrier, de behövde inte åberopa så värst mycket mer än “den allmänna situationen”, trots att de kom från krigsområden där IS, FSA och andra “rebellgrupper” stred och inte minst rekryterade bland unga syriska män.

Då dessa beslut ansågs vara *enkla*, krävdes ju inte så mycket mer av den sökande än att han hade handlingar som visade att han var syrier. Han fick PUT trots att varje ärende borde ha utretts av erfaren personal. Som alltså saknades i tillräcklig omfattning eftersom, precis som Mikael Ribbenvik säger i den här intervjun i Bulletin, myndigheten expanderade.

Dessa enbart grundutredda personer som fick PUT på grund av sitt medborgarskap i Syrien, kommer nu att vara aktuella för den stora satsning i medborgarskapsärenden som ska göras. Och eftersom ingen någonsin utrett de här personerna ordentligt eller ställt några djuplodande frågor till dem innan de beviljades PUT, ja då torde det väl finnas en uppenbart överhängande risk att personer som varit insyltade i konflikten, kanske på sidor som betraktas som terrorhot och/eller som begått krigsbrott, nu också beviljas medborgarskap i Sverige lika lättvindigt. Det ska ju fattas enmansbeslut i “klara fall”, och “klara fall” kan ju bero på att det inte finns så mycket att gå på gällande dessa personer just för att de kom när vi på Migrationsverket inte ställde så värst många frågor…

Kommentarer: Har de styrande överhuvudtaget tänkt i de banor som miggan här redogör för? Eller är det “huvudena i sanden” som gäller igen, som så många gånger tidigare? Svenska folket har rätt att kräva och att även få svar. Sanningen. Inga krumbukter. Inget svammel. För skrivningen i svaret från Migrationsverket är lite lurig:

Migrationsverket har inte erhållit något formellt uppdrag från justitiedepartementet att satsa extra på medborgarskapsärenden.

Kan möjligen Justitiedepartementet ha uppmanat Migrationsverket att skynda på med besluten gällande svenskt medborgarskap? Om inte “formellt”, det vill säga skriftligt, så kanske i samtal med verkets ledning?  Varför? Medborgarskap i Sverige är ju inte på något sätt nödvändigt för en person med uppehållstillstånd i landet och att erhålla medborgarskap i ett annat land inte heller är en mänsklig rättighet, inget någon kan kräva att få.

(Miss)tankar som ventilerats bland en del miggor är att den ytterst svaga S-regeringen skulle vilja öka på antalet utrikes födda som beviljas svenskt medborgarskap för att de, som många med asylinvandrarbakgrund sägs göra, ska kunna rösta på Socialdemokraterna i valet nästa år. Jag kan givetvis inte alls med säkerhet påstå att så är fallet, det har jag inga påtagliga bevis för. Men (miss)tanken låter inte helt otrolig.

När det gäller det enorma antalet asylinvandrade som kom 2015 och strax före och strax efter det, så är det väl känt – och knappast någon på Migrationsverket skulle heller förneka det – att alla utredningar inte gjordes med den omsorg och den noggrannhet som de ska göras i en rättsstat som värnar om sin suveränitet och sin rätt att veta vilka som befinner sig i landet.

Det snabbanställdes mängder av oerfarna personer som efter kort introduktion och “utbildning” fick börja handlägga asylärenden. Den kunskap de då hade var knappast på den nivå som krävs för att klara av att utreda och fastställa personers identitet och om det förelåg asylskäl eller inte. Det var inte Migrationsverkets fel, man gjorde säkert så gott man kunde i en synnerligen svår situation. Men det har vittnats om att det till exempel var många som sade sig vara syrier men inte var det, liksom det fanns syrier som passade på att komma till Sverige sedan de hört att syrier mer eller mindre automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige. Det gjorde att syrier, som sedan länge befunnit sig utanför Syrien – och alltså inte flydde från krig utan sedan flera år bodde i bland annat Turkiet och en del rentav i andra EU-länder – som tog sig hit och knappt utreddes alls. Nu vill de ha svenskt medborgarskap. Och alla andra som kommit hit och inte utretts noggrant, också. Och i landet med de slappaste kraven (det vill säga egentligen inga, inte ens krav på styrkt identitet!) får väldigt, väldigt många svenskt medborgarskap.

Läs Antal beviljade medborgarskap i Finland och Sverige 2020.

Att begrunda: Det ter sig ändå rätt märkligt att under åren 2014, 2015, 2016 bifölls 100 procent av asylansökningarna gjorda av syriska medborgare och påstått syriska medborgare och dessa personer gavs uppehållstillstånd. 100 procent!  Varenda en som sade sig vara syrier beviljades alltså uppehållstillstånd i Sverige utan att det som Migrationsverket angav i sin Nationella kvalitetsuppföljning: “En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.” hade efterlevts. (Läs inlägget Migrationsverket: “En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.” nedan.) 2017 och 2018 var andelen beviljade uppehållstillstånd för syrier nästan lika hög, 99 procent respektive 98 procent.

Slutkommentar: Och nu ska mängder av människors medborgarskapsansökningar – många har uppehållstillstånd som kan ha getts på felaktiga eller icke befintliga grunder och i falska namn etcetera – processas snabbt genom att nya personer anställts att fatta beslut. Detta trots att beslut om medborgarskap i Sverige är oerhört viktiga eftersom man i Sverige inte kan återkalla ett beviljat medborgarskap, medan det går att göra i andra länder. Bland annat om man lämnat oriktiga uppgifter och dessa har legat till grund för att man beviljats medborgarskap i ett land. Men så är det alltså inte i Sverige.

Att läsa: Att få svenskt medborgarskap är inte en mänsklig rättighet – 13 juli 2021.

Läs också:
•  En migga: “Alltså beviljar vi permanenta uppehållstillstånd till syrier på grund av kriget trots att de inte är bosatta i Syrien och inte på något sätt berörs av kriget!” – 19 oktober 2014. Ur texten:

Ett icke försumbart antal av dem som söker asyl i Sverige och anför som skäl kriget i Syrien är syrier som är bosatta utomlands sedan många år.

De bor i Förenade Arabemiraten, i Libanon, Egypten, Grekland och så vidare. De utnyttjar bara möjligheten till ett uppehållstillstånd och på sikt ett svenskt medborgarskap, med alla dess fördelar, när den nu ges. Migrationsverket får ofta tips från landsmän som upprörs över detta. En del asylsökande berättar själva att de är bosatta utanför Syrien sedan flera år. Men då ska de väl nekas asyl och utvisas till dessa länder, tänker ni.
Nix, går inte.
Men Grekland är ju ett EU-land!
Nix, går inte.

•  Om att ett överväldigande antal beslut gällande svenskt medborgarskap som är oåterkalleligt, fattas genom enmansbeslut av personer som inte är säkerhetsklassade – 18 februari 2021 i Bulletin. Ur texten:

Det handlar alltså om tjänstemän hos Migrationsverket som har rätt att fatta beslut om beviljande av svenskt medborgarskap. Beslut som är oåterkalleliga. Avslagen överklagas så gott som alltid i migrationsdomstol.

Det finns två starka skäl till oro gällande rättssäkerheten i dessa beslut. Den ena är mängden av viktiga beslut, som fattas av en enda person (enmansbeslut). Den andra är att en persons vandel och bakgrund inte med självklarhet kontrolleras innan en anställd får beslutanderätt i medborgarskapsfrågor.

•  Migrationsverket: “En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.” – 22 februari 2017. Ur Migrationsverkets NKU (Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus):

En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.

•  Invandringen till Sverige bygger numera på en snårskog av krångliga, svårbegripliga lagar och tillägg; oförmågan att lagstifta tydligt och att upprätthålla en reglerad invandring är monumental. – 25 april 2021. Kommentar till texten i inlägget:

Det är dessa människor (se statistik i inlägget) som ska processas snabbt med hjälp av helt ny och på området okunnig personal hos Migrationsverket, som man nu ska snabba på hanteringen av utdelningen av ett av världens troligen mest kravlösa medborgarskap. Detta efter att de, som ska styra landet, stiftat den huvudlösa lagen om överklaganderätt till domstol om man inte fått beslut inom sex månader. Notera i inlägget att en enorm, rentav gigantisk andel av dem som sökte asyl här 2015 inte uppvisade pass, vilket betyder att de inte har styrkt sin identitet. Syrierna gavs ju en guldkantad gräddfil så 59 procent hade pass eftersom de visste att de skulle få stanna. Ändå, av olika anledningar, var det då 41 procent som inte gjorde det… Kanske beroende på stämplar i passen eller … ja, det är svårt att veta varför.

•  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: “Sedan kriget i Syrien har Sverige gett skydd åt 180.000 och det är jag stolt över.” – 22 juni 2021. Innehåller länkar till fem andra texter i ämnet.

 

OBS! Var vänliga och respektera att mina texter har jag copyright på och att det inte är OK att använda översättningar som jag gjort, eller annat material på min sajt. Att citera ur ett inlägg går förstås bra, det är tillåtet; länka alltid till originalinlägg så att mina texter kan läsas i sin helhet och inte som lösryckta eller direktkopierade texter någon annanstans.