Klicka på text- och bildrutan för att läsa Henrik Sjögrens artikel del 1 av 2, i Bulletin.

På den här sajten har jag genom åren uppmärksammat ett antal så kallade kvalitetsuppföljningar (se länkar nedan, bland annat). Massor av texter, diagram och referenser. Allvarliga fel och misstag har upptäckts och, faktiskt, rapporterats. Men dessa kvalitetsuppföljningar har inte fått genomslag, det vill säga utredningar och kontroller har gjorts och rapporter har skrivits och … ja, inte så bra om man betänker att många av de allvarliga brister som rapporterats verkar ha fått stanna där. Som ord i rapporter. Lagda åt sidan.

Här några korta utdrag ur texten – som bör läsas i sin helhet – i Bulletin av Henrik Sjögren:

Rapportförfattarna skriver själva i inledningen: ”En alltför stor del av besluten uppvisade dock tydliga brister. I många beslut är det otydligt vilken bedömning Migrationsverket gjort av materialet även om bedömningen i sig är korrekt”.

I internrapporten från 2017 framkommer att en stor mängd av de beviljade uppehållstillstånden på grund av anknytning bygger på felaktiga beslutsunderlag. I vissa specifika anknytningsärenden utgör de felaktiga besluten en mycket stor andel.

I kategorin ”nyetablerade relationer”, som innebär att en person i Sverige inleder en relation med en person i ett annat land, är 28 procent av beslutsgångarna i de beviljade ärendena ”uppenbart felaktiga”. I ytterligare tio procent av fallen är det ”oklart om utgången är rätt”.

Kommentar: Detta är, precis som många av bristerna som uppmärksammats här på sajten under 13, 14 år, mycket allvarliga brister som påtalas. Mycket allvarliga  brister, och rättsligt givetvis helt förkastliga.

Vidare i Bulletin-texten:

Den största bristen i utredningarna gäller om identiteten hos den sökande är stärkt. Det framkommer att det i samtliga ärenden endast är 79 procent av fallen där man i beslutsmotiveringen har tagit ställning till om den sökande har styrkt sin identitet eller inte.

Kommentar: Jag vet inte hur många hundratals, snarare tusentals gånger jag påtalat bristerna vad gäller identiteten på dem som sökt sig hit för att söka asyl! Ett exempel:

•  Så stor andel asylsökande i Sverige har inte uppvisat pass eller annat godtagbart identitetsbevis vid asylansökan 2015-2019 – 16 juni 2020. Ur texten:

Som var och en kan se (i texten finns ett diagram, min anm) var andelen “passlösa” bland de hitkommande inte bara från de största ”asylländerna” monumental. Personer som uppgav sig vara afghaner, etiopier, eritreaner, iranier, somalier uppvisade mellan 92 % och 99 % inga identitetsstyrkande handlingar. Bland irakier uppvisade endast 15 procent någon sådan handling när de sökte asyl i Sverige 2015.

Ur texten i Bulletin:

Ytterligare brister som rapportförfattarna identifierar är felaktiga tillämpningar i praxis.

”Till exempel har man bedömt att en familj omfattats av den krets som kan komma i åtnjutande av bevislättnadsregeln, trots att paret inte sammanbott utomlands innan referenten flyttade till Sverige.”

Kommentar: De mest fantasifulla, helt påhittade historier om anhöriga man kan tänka sig, har framförts av asylbedragare och andra. Exemplen på sådana är också otaliga på denna sajt.

Länkar till några texter genom åren om MIGs kvalitetsuppföljningar och identitetsbedrägerier på denna sajt:

•  En migga: “Att ha två identiteter är ju fantastiskt, man får dubbelt upp av alla bidrag och kan dessutom ta hit två “familjer” på anknytning.” – 19 april 2020. Notera: för elva år sedan…
•  En migga citerar ur Migrationsverkets kvalitetsuppföljningsanalys: ”I ett antal ärenden var utredningstiden så kort som 45 minuter.” 24 februari 2015. Notera: för 6,5 år sedan …
•  En migga om SKU och TKU och NKU. – 10 januari 2017. Notera: för 4,5 år sedan …
•  Migrationsverket: “En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.” – 22 februari 2017. Notera: för 4,5 år sedan …
•  Migrationsverket gör utredningar, analyser, kvalitetsuppföljningar och skriver rapporter. Och sedan? – 27 februari 2017. Notera: för 4,5 år sedan …
•  I mer än nio år har jag skrivit om identitetsbedrägerier, bland annat multipla identiteter, bland asylsökande….  – 14 november 2018. Notera: för snart tre år sedan …

Kommentar: I ovanstående texter finns mängder med länkar till i sammanhanget andra relevanta texter.

Til slut: Miggornas och mina texter, som många påpekat borde ha fått dem som har att hantera Sveriges reglerade (!) invandring att agera starkt, resolut och korrekt för långt mer än ett decennium sedan, har ignorerats genom alla år. Dock har journalister, som gärna läser texterna, emellanåt “lånat” (utan tillstånd och utan att ange varifrån man hämtat informationen) bland annat ur miggornas berättelser som de inte hade kunnat få kännedom om någon annanstans än här. De har – med få undantag – orkat sätta sig ordentligt in i frågorna och därför inte kunnat förstå vidden av vad miggorna ihärdigt rapporterat om, varvid en hel del förblivit oklart eller rentav felaktigt.

Jag kan bara hoppas att Henrik Sjögrens granskningar av Migrationsverket och dess olika verksamheter, som han förtjänstfullt gjort i Bulletin, får någon av de ytterst tröga riksdagspolitikerna* och cheferna inom de olika myndigheter och domstolar som hanterar den (o)reglerade invandringen till Sverige, att vakna. Men det hoppet är minimalt.

*Undantag finns, men de är försvinnande få.
© denna sajt. Vid citat eller användande av innehåll på denna sajt, vänligen länka till originalinlägget/inläggen.