Man bör först läsa inlägget Finland. Det är lätt att glömma bort, när man rycks med, att det behövs både hjärta och hjärna, inte bara det ena eller det andra (3 mars 2018) först. Kort ur texten:

I Finland har den senaste veckan ett fall där en irakisk familj med sju döttrar (varav tre födda under asyltiden i Finland), i två instanser – Migri och förvaltningsdomstolen – fått avslag på sin asylansökan och därför ska utvisas, fått stor uppmärksamhet. I den lilla staden Lovisa där familjen bor har den fått starkt stöd av personer som tycker att familjen ska få stanna dels för att de anser att beslutet är felaktigt; dels för att flickorna går i skolan och har lärt sig en hel del finska. Engagemanget för just den här familjen har blivit stort i Lovisa.

I inlägget ovan finns ett antal länkar till artiklar som berättar mer om fallet och som också bör läsas om man vill ha en bredare bild av vad medierna har rapporterat och vad de som engagerat sig har haft att säga.

Men nu kommer information från Migri som förklarar sådant som entusiastiska goda medmänniskor inte bar kännedom om och som man behöver känna till.

Översättning: I Lovisa-fallet har det framförts felaktiga påståenden om handläggningen och tolkningen, som inte överensstämmer med sanningen. Migris beslut har bekräftas såväl i förvaltningsdomstolen som i Högsta förvaltningsdomstolen. I bilderna nedan ges allmän information om bland annat handläggningen och tolkningen.

Översättning:

 Allmän information om hur asylbeslut fattas och om tolkning 1/2

•  När asylbeslut fattas går man igenom var för sig alla kriterier för beviljande av internationellt skydd och huruvida de uppfylls av den sökande. Så görs när det gäller alla som söker asyl
•  Den asylsökande berättar om sin situation och grunderna för varför han söker asyl i ett förtroendefullt samtal med intervjuaren hos Migri. Till sin hjälp har den sökande tolk.
•  Efter samtalet går man tillsammans med den sökande igenom protokollet, det som sagts och den sökande kan alltid korrigera eller fylla på med ytterligare fakta och information till det som nedtecknats i protokollet.
•  Den sökande kan också senare lägga till information och bifoga de dokument han önskar till stöd för sin berättelse, också under överklagandefasen.

Översättning:

 Allmän information om hur asylbeslut fattas och om tolkning 2/2

•  Migri tillåter inte tolkning med hjälp av Google translate. Tillfälligtvis kan tolken ha behov av att kontrollera enskilda ord i en ordbok, vilket tillåts.
•  När det gäller asylärenden så är det typiskt i Finland, liksom i andra länder, att en stor del av besluten överklagas. Att besluten är lagenliga följer därmed förvaltningsdomstolarna och Högsta förvaltningsdomstolen.
•  Beslutens rättssäkerhet tryggas genom att man analyserar rättsfall, genom instruktioner på enheten och genom ständigt pågående fortbildning.
•  Dessutom utför vi ständigt lagenlighetshets- och kvalitetskontroller av besluten och asylsamtalen. Om brister upptäcks tas de itu med omedelbart. Om man, när man ska fatta beslut, upptäcker att något under samtalet har förblivit oklart eller inte tillräckligt väl utrett, kalla den asylsökande till ytterligare samtal.

© Översättning Merit Wager.