En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Som väntat begär ombudet för den irakiske man som sökt uppehållstillstånd enligt den undermåliga gymnasielagen och fått avslag i migrationsdomstolen i Malmö, prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen (MiÖd).

Läs först texterna:
•  Val 2018. Några kommentarer och uttalanden om migrationsdomstolens i Malmö dom gällande ett ärende som prövats enligt ”gymnasielagen”. – 6 juli 2018.
•  Val 2018. Alla är förlorare i gymnasielagscirkusen. – 7 juli 2018
•  Val 2018. En migga undrar: ”Inte kan väl jag som tjänsteman fatta beslut med bindande verkan utan lagstöd ?” -9 juli 2018
•  Val 2018. Regeringsformen: ”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.” – 9 juli 2018
•  Val 2018. En migga: ”På vilket sätt kommer deras förutsättningar att klarlägga sin identitet att förbättras jämfört med nu?” – 10m juli 2018.
•  Val 2018. Migrationsverket har nu JO-anmälts. – 10 juli 2018

 

 

Hela det här förfarandet och den urusla lagen som stiftades av övermodiga men inte tillräckligt kunniga politiker i regeringen och utanför den – socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och centerpartister – är en skandal. De politiker som aktivt verkat för att den, trots den synnerligen starka kritiken från experthåll, röstades igenom i riksdagen, borde avgå. Så här kan man inte bete sig, så här lätt kan man inte ta på lagstiftning, det är – i ordets verkliga mening – oacceptabelt.

Som sagts i tidigare texter så vore det inte orimligt att hanteringen av ärenden enligt den här så kallade gymnasielagen pausades, i det unika läge som råder. Oklarheterna är för stora. Domen i migrationsdomstolen i Malmö är mycket skarp:

Domstolen har efter en så kallad lagprövning funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.

Notera: “…inte får tillämpas”. Inte: “…inte bör tillämpas”. Efter en sådan dom borde Migrationsverket, för att inte ytterligare komplicera läget, vänta med att fatta beslut tills MiÖd har sagt sitt. Det riskerar annars att uppstå en slumpmässighet mellan beslut som hinner fattas innan ett sådant beslut kommer och de beslut som ska fattas efter det. För vad händer om även högstas instans förklarar lagen icke tillämpbar? Då kan knappast beslut som fattats enligt en icke tillämpbar lag vara giltiga. Det råder ju dessutom oklarhet också kring hur det förhåller sig med beslutens rättskraft för det fall att MiÖd skulle gå på migrationsdomstolens linje.

 

© denna sajt. Vänligen länka alltid till originalinläggen vid citat ur texterna.