På Twitter den 22 september 2020

Det framgår inte på vilket sätt “denna fråga” är viktig för före detta generalsekreteraren vid Sveriges advokatförbund.

Det framgår inte heller hur det kommer sig att hon vill att man ska skriva under på ett upprop som benämns “flyktingamnesti.nu” när det inte ens handlar om flyktingar.

Eller varför männen kallas för “Sveriges ensamkommande”.

Det rör sig ju till absolut största delen om afghaner, myndiga medborgare i Afghanistan, som har fått avslag på sina asylansökningar i Sverige och därmed inte är “flyktingar” utan personer som ska återvända till sitt medborgarskapsland.

Att tänka sig att Sveriges advokatsamfund tills nyligen hade en generalsekretare som blandar ihop begreppen så till den grad som görs här, är skrämmande. På sidan med uppropet som hon länkar till och som handlar om den här för henne viktiga frågan, ställs krav – krav! – av en grupp eller ett nätverk eller vad det kan vara och som kallas “Mitt skifte”, enligt följande:

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Och vidare:

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år.

Reflektioner: “Kräver”? Med vilken rätt kräver den här gruppen att man i Sverige ska strunta i lagakraftvunna avslagsbeslut i två rättsliga instanser? Det finns varken någon laglig grund eller någon annan anledning att bevilja personer “amnesti”, det vill säga permanenta uppehållstillstånd i Sverige om de redan redan genomgått två asylprocesser och inte befunnits ha behov av skydd. Oavsett hur länge de stannat kvar här utan tillstånd, påhejade av aktivistnätverk och andra som av outgrundlig anledning anser att man ska skapa speciallagar och -tillstånd till vuxna män som påstod sig vara “barn” när de kom till Sverige, så är de vuxna och har fått avslag på sina asylansökningar. Det finns därmed vare sig skäl eller rätt för dem att stanna i Sverige.

Kommentar: Enligt utlänningslagen är det – vilket aktivisterna borde veta – ingen skillnad på hur en vuxen respektive en minderårig asylsökandes eventuella skyddsskäl bedöms. Lagen gäller exakt lika för alla. Var och en som söker asyl, oavsett ålder, ska styrka/göra sannolik sin ålder, sin nationalitet, varifrån han/hon kommer och varför han/hon ansöker om att få skydd i Sverige. Alltså samma regler gäller om man är 16 år eller 36 år gammal. Ännu en gång poängteras följande:

Att vara minderårig när man kommer hit utgör inte enligt utlänningslagen “asylskäl”.

Exakt samma kriterier gäller för personer under, som över 18 år: man ska kunna visa att man har asyl- eller skyddsskäl så som det anges i utlänningslagen. Den enda skillnaden är, att för den som får avslag och är 16, 17 år gammal, det vill säga under 18 år, är att det behöver finnas ett ordnat mottagande på plats i medborgarskapslandet innan han utvisas. Går det absolut inte att ordna så väntar man tills personen fyllt 18 år och är myndig och därmed vuxen. Han får ju inte “skyddsskäl” av att befinna sig i Sverige, avslaget gäller precis lika när han fyllt 18 år som när han var 16 eller 17 år.

Lästips
•  Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: “Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” – 8 mars 2017. Ur texten:

Enligt Kjell-Terje Torvik finns det ett bra mottagande för unga vuxna afghaner som återvänder under den första tiden.

– Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av International Organization for Migration, IOM, och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna. Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete. Det är svårt att få avlönade jobb, så ofta handlar det om att starta en liten rörelse. Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

•  Val 2018. Det finns enligt Terje Torvik en mur av motvilja mot att ens tänka på ett nytt liv i Afghanistan hos många asylsökande. Och ofta förstärker de sökandes nätverk i Sverige dessa tankar. – 5 juli 2018. Ur texten:

Jag såg att afghaner faktiskt återvänder till Afghanistan från olika europeiska länder. Från de personer som träffar återvändare fick jag veta att de som inte förberett sig hade mycket svårare att etablera sig. De som har planerat i förväg kan ha både pengar och ett tillfälligt boende som väntar, men de måste ha ansökt om det före avresan. Och lika viktigt är att de har en plan för sin fortsatta försörjning.

Terje Torvik säger också att han förstår de många unga afghaner som inte vill resa till Afghanistan, men många måste trots allt göra det om de inte bedöms ha skyddsbehov:

Jag är inte naiv, det är inte lätt att återvända. Men de flesta kan etablera sig som entreprenörer. Det råder brist på exempelvis elektriker, plåtslagare, snickare, bilmekaniker, kockar, personer som talar engelska och it-tekniker.

Det finns enligt Terje Torvik en mur av motvilja mot att ens tänka på ett nytt liv i Afghanistan hos många asylsökande. Att nå igenom den muren är en stor utmaning. Och ofta förstärker de sökandes nätverk i Sverige dessa tankar. Detsamma har jag skrivit om otaliga gånger på den här sajten, om att många som tror att de hjäper i stället stjälper.

Samtliga har fått beslut i sina asylärenden för flera år sedan – må vara att en del fick vänta ganska länge på sitt första beslut, vilket berodde på att det var exceptionella tider och alla fick vänta eftersom det kom 163.000 asylsökande på mycket kort tid. Vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolarna var beredda på en sådan anstormning och det fanns inte kapacitet att hantera alla ansökningar snabbare än det gjordes. Att beslutsfattandet under exceptionella omständigheter tar tid är inget som berättigar någon att ställa krav på att få permanent uppehållstillstånd och dessutom har ju alla fått beslut vilket för en majoritet innebär att de inte beviljats tillstånd att stanna i Sverige.

Klicka på textrutan för att komma till texten på dagens samhälles sajt.

Ur min artikel i Dagens Samhälle den 8 januari 2018, för snart tre år sedan:

Att asylprocessen tar tid kan inte vara ett skäl att få uppehållstillstånd. Att värna asylrätten är att följa lagen och kommunicera den tydligt – inte att göra utlänningslagen till ett godtyckligt lapptäcke.

Grunden för asylrätten är att den asylsökande har flykting- eller skyddsskäl. Utlänningslagen är stadfäst av regering och riksdag efter majoritetsbeslut.

Läs också:

•  Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara “har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018. Ur texten:

Det är en helt ny sorts invandring som Centerpartiet nu vill ha.Nämligen en ordning där unga män som vi inte ens vet vilka de är, från ofta våldsamma länder utanför Europa, ska kunna vandra in och få sina liv bekostade av svenska skattebetalare som redan dignar under skattebördan. Och i allt mindre utsträckning får del av det som staten ska tillhandahålla och garantera i enlighet med det samhällskontrakt som ingåtts när man betalar bland världens högsta skatter. Är svenska folket medvetet om det? Särskilt de personer som i september kanske hade tänkt rösta på ett parti med en så apart agenda? Ett parti vars slogan “närodlad politik” också är en slogan om “kravlös hitkommande-politik”? Ett parti som megalomant struntar i de viktigaste samhällsorganens mycket allvarliga och skarpa kritik mot påhittet att ta in afghanska män i Sverige enligt den socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringens förslag?

•  Lagrådet om förslaget om särlagstiftning för afghanska män som flera gånger fått avslag: “Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd”. – 19 april 2018. Ur texten:

Och nu ska politiska partier i trots mot det allmänna rättsmedvetandet och i trots mot Lagrådet, Polismyndigheten, Förvaltningsrätten i Stockholm med flera, fatta beslut om att skattebetalarna i Sverige ska tvingas bekosta försörjning, boende och utbildning för dessa män som vi alltså inte vet något alls om och som serverar “till förvillelse lika asylhistorier, vilket knappast någon kan se som annat än ren och skär manipulation av “die dummen Schweden”.

•  En migga: “Utfallet av stiftade lagar tas inte ansvar för, eftersom lagarna är ‘fel’ om de inte leder till uppehållstillstånd för i stort sett alla.” – 9 juni 2019. Ur texten:

En migga: Vi slet med att avgöra Afghanärendena till årsskiftet 2017/18 efter att åldersbedömningarna väl kommit igång. Avslag. Sedan kom Nya gymnasielagen, NGL.

Detta hade kunnat vara ett intressant rättsområde, särskilt som det kombinerar juridik med statsvetenskap och omvärlds- och länderkunskap. Men ingenting är någonsin “på riktigt” och oavsett hur väl vi gör vårt jobb är det aldrig rätt – ty rätt är synonymt med uppehållstillstånd i en högljudd lobbys ögon, inklusive de tongivande småpartiernas, de som kapat hela migrationspolitiken.

Utfallet av stiftade lagar tas inte ansvar för, eftersom lagarna är fel om de inte leder till uppehållstillstånd för i stort sett alla.

•  Val 2018. 13 maj 2013: “Världsunikt att asylsökande pressar myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa ska ta upp asylkraven med den svenska riksdagen!” – 18 juli 2018 . Ur texten:

För drygt fem år sedan, den 13 maj 2013, skrev jag om Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska ”ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”!!!Några reaktioner på det som togs upp i texten från så kallat ansvarigt håll eller från representanter för media såg jag inte till. Få medier rapporterade om saken (P4 Norrbotten var ett) men detta ytterst märkliga som skedde togs aldrig upp till debatt och analys trots att det ju var något alldeles oerhört märkligt.

Att det åtminstone delvis skulle kunna handla om en bättreliv-invandring av afghaner till Sverige med den afghanska statens goda minne och till och med stöd, ter sig ju inte helt osannolikt med tanke på att personer som säger sig ha flytt från sitt land tar hjälp av samma lands parlamentariker… 

•  Val 2018. Personer med lagakraftvunna asylavslagsbeslut ska lämna landet och har inte rätt att ställa några som helst krav i Sverige. – 2 augusti 2018. Ur texten:

Det enda rätta!

skriver aktivistgrupperna som kallar sig Ung i Sverige och Tillsammansskapet på sin nya Facebooksida. Och ställer återigen krav, trots att en majoritet torde befinna sig här olagligt och därmed inte har rätt att kräva någonting alls.

Men nu kräver alltså afghanerna permanenta uppehållstillstånd! Det duger alltså inte längre med någon gymnasielag, de flesta kan ju inte ens komma ifråga för gymnasiestudier för att de inte har kompetensen plus att det inte finns några platser på svenska gymnasier. Och för att de insett att det blir svårt för dem med försörjningen om de skulle ges sådana tillfälliga uppehållstillstånd. Nej, nu kräver de att de – permanent – ska få tillgång till allt: bostad ordnad och bekostad av svenska skattebetalare, socialbidrag bekostat av samma skattebetalare liksom sjukvård, tandvård, rehabilitering och psykvård bekostade av skattebetalarna; rättegångar och fängelsestraff vid brott likaså. Helt utan någon som helst rätt till det. Och dessutom många fler än de 9 000 som de hittills har ställt krav om. Fräckheten i detta, som de meddelar på sin Facebooksida, går nästan inte att ta in.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.