Nämndemännen i migrationsdomstolar får inga handlingar om dem de ska fatta beslut om. Inga tidigare beslut och domar, ingen kännedom om begångna brott. Ingenting. Utom en inlaga från ett ombud och intyg om konvertering från islam till kristendom.

Migrationsdomstolen beviljade den 20 mars i år afghanen (?) Arif Moradi som fått flera avslag på sin asylansökan på grund av avsaknad av asyl- eller skyddsskäl, flyktingstatus sedan han påstått sig ha konverterat till kristendomen och därför hade skapat sig nytt skäl för att söka uppehållstillstånd i Sverige.

Han fick avslag i Migrationsverket i maj 2016 och i Migrationsdomstolen i oktober samma år. Sedan dess har han vistats illegalt i landet och sedan sökt asyl på nytt på grund av att han alltså säger sig ha konverterat till kristendomen.

Rådmannen och de två nämndemän i Migrationsdomstolen beviljade den nyblivne konvertiten flyktingstatus i Sverige. Trots att man inte vet vem han är, hur gammal han är eftersom födelsedatumen har varierat (idag anger han sin ålder till 25 år…), varifrån han faktiskt kommer eller ens vilket medborgarskap han har. Och trots att han dömts för sexualbrott mot barn.

Vid prövningen av mannens nya asylansökan var en nämndeman i Migrationsdomstolen skiljaktig och anförde att

A för inget teologiskt resonemang. Han talar om en tillämpning av islam som förekommer i hans hemprovins i Afghanistan. Det finns brutala former av kristendom runt om i världen, samtidigt som det bedrivs hjälparbete i den muslimska världen. Det A redogjort för talar snarare för att han genomgått en profan process och att han hittat en arena för sina egna anti-auktoritära och liberala tendenser. A synes inte vända sig mot islam, utan hur samhället i Afghanistan är uppbyggt. Hela A:s gärning synes vara politisk. A kan därför inte anses ha konverterat av en genuin och personlig övertygelse

Jag talade med den nämndeman som anfört skiljaktig mening och som suttit i migrationsdomstolen i fyra år. Visste domstolen om att mannen var dömd för sexuellt ofredande av ett barn? Man måste väl ha känt till att han haft flera olika födelsedatum och namn? Man måste väl också ha vetat om på vilka grunder han fått avslag på sin asylansökan av både Migrationsverket och migrationsdomstolen redan 2016 och att han stannat kvar i Sverige illegalt sedan dess? Hur kunde man då helt underlåta att nämna något om allt detta i sin dom 2018-03-20? Nämndemannen kunde inte minnas just detta fall trots att det bara är tre veckor sedan det avgjordes. Detta för att, som han sa:

Migrationsdomstolen har massor av dessa intill förvillelse lika ärenden; det går inte att skilja det ena från det andra.

Men den här mannen, Arif Moradi, har ju agerat i olika namn och med olika födelsedatum och lär tidigare ha sökt asyl i åtminstone ett, kanske flera länder i Europa! Han påstod sig också vara minderårig vilket en åldersbedömning inte höll med om. Idag anger han förövrigt själv sin ålder till 25…

Något av allt detta borde väl ändå ha stuckit ut i strömmen av likadana överklaganden där så många anför i princip samma skäl till att de måste få stanna i Sverige. Det måste ju ha framkommit vid genomgång av hans asylhistoria liksom att han vistats här under lång tid utan att ha rätt till det och under den tiden både hunnit sexuellt ofreda en 14-årig flicka och bygga upp en konvertering för att kunna söka asyl på nytt på den grunden.

Det var nu, vid samtalet med nämndemannen, jag fick veta något som kom som en överraskning för mig trots att jag har mer än 20 års erfarenhet av asyl- och migrationsärenden. Nämligen att:

Nämndemännen får inga tidigare handlingar om dem de ska fatta beslut om. Inga tidigare beslut och domar, ingen kännedom om begångna brott. Ingenting. Bara en inlaga från ett ombud där det sägs att A, B eller C nu har konverterat till kristendomen och måste få skydd.

Detta måste innebära att dömda brottslingar och personer som ljugit och manipulerat systemen i Sverige och vistats här illegalt i åratal, i Migrationsdomstolen ses som helt oskrivna blad.

Detta har pågått hur länge som helst. Borde inte nämndemännen få ta del av den överklagande asylsökandes hela ärende och inte se honom som en person helt utan bakgrund och tidigare historia? Och borde inte uppehållstillstånd – också flyktingförklaring – som fåtts på oklara eller falska grunder dras in? Att migrationsdomstolen hanterar mängder av nästan identiska fall borde ju få åtminstone några varningsklockor att ringa.

Och nu ska politiska partier i trots mot det allmänna rättsmedvetandet och i trots mot Lagrådet, Polismyndigheten, Förvaltningsrätten i Stockholm med flera, fatta beslut om att skattebetalarna i Sverige ska tvingas bekosta försörjning, boende och utbildning för dessa män som vi alltså inte vet något alls om och som serverar “till förvillelse lika asylhistorier, vilket knappast någon kan se som annat än ren och skär manipulation av “die dummen Schweden”.

Går detta helt oacceptabla förslag igenom igenom har politikerna som röstar för det spottat på oss alla. Och brutit samhällskontraktet, det här är inte vad våra skyhöga skatter ska gå till.

Läs också:
•  Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara ”har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018. Ur texten:

Det är en helt ny sorts invandring som Centerpartiet nu vill ha. Nämligen en ordning där unga män som vi inte ens vet vilka de är, från ofta våldsamma länder utanför Europa ska kunna vandra in och få sina liv bekostade av svenska skattebetalare som redan dignar under skattebördan. Och som i allt mindre utsträckning får del av det som staten ska tillhandahålla och garantera i enlighet med det samhällskontrakt som ingåtts när man betalar bland världens högsta skatter. Är svenska folket medvetet om det? Särskilt de personer som i september kanske hade tänkt rösta på ett parti med en så apart agenda? Ett parti vars slogan ”närodlad politik” också är en slogan om ”kravlös hitkommande-politik”? Ett parti som megalomant struntar i de viktigaste samhällsorganens mycket allvarliga och skarpa kritik mot påhittet att ta in afghanska män i Sverige enligt den socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringens förslag?

Till slut två citat ur Lagrådets remissyttrande till regeringen:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.