Efter att ha uppmärksammat följande tweet från Migrationsverket, skrev jag och bad om förtydligande. Här är tråden gällande Migrationsverkets information den 30 april och fram till idag, den 14 maj:

Kommentar: Migrationsverket kan inte ha det lätt. När man läser vad justitiedepartementet skriver i sitt pressmeddelande som verket bygger sin information på, så förstår man att, som så ofta när den här regeringen ska lagstifta, det blir rörigt. Och inte verkar riksdagen vara till någon större hjälp heller när det gäller att se till att lagtexterna, reglerna, bestämmelserna blir tydliga och solklara att följa. Trots att de är hela 349 personer i den oproportionerligt stora församlingen. I pressmeddelandet står:

Reglerna innebär att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning.

Dessutom, ytterligare en oklarhet:

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Begränsningen av rätten till dagersättning får dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla den 1 juli 2020.

Kommentar: Det är alltså inte klart och entydigt att de asylsökande som flyttar in i en icke godkänd ebo-stad/kommun inte erhåller någon dagersättning. Och det är yttest otydligt att reglerna trädde i kraft 1 januari 2020 men att de “får effekt” i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas blir klar och därmed ska reglerna, som trädde i kraft 1 januari, inte träda i kraft förrän den 1 juli.

Man baxnar.

Dessa frågor infinner sig direkt:

–  När ska avsteg från huvudregeln göras och för vilka?
–  Vem/vilka ska avgöra när avsteg ska göras?
–  Ska man i berörda kommuner kunna fatta olika “avstegsbeslut” enligt tycke och smak?

Samt:

–  Eftersom reglerna angetts träda i kraft 1 januari 2020, alltså de facto gällt från då eftersom regler och lagar i normala rättsstater gäller från de datum de “träder i kraft” (själva orden anger ju just det!), kommer då felaktigt utbetalda dagersättningar att krävas tillbaka från asylsökande som valt att bosätta sig i kommuner som regeringen redan den 5 december 2019 visste skulle omfattas av den lag som trädde i kraft 1 januari 2020, nämligen:

Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

–  Varför kunde man inte skriva reglerna så att de gäller från det datum de faktiskt gäller, det vill säga 1 juli 2020?

Viss oklar klarhet (!) ges när man borrat sig ända fram till nedan lagtext. Där står ingenting om att de asylsökande som flyttar till de angivna städerna och kommunerna “som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning”, vilket regeringen skrivit i sitt pressmeddelande. Där står att om utlänningen flyttar in i något av de områden som har “sociala och ekonomiska utmaningar” (med “utmaningar” menas “problem”) ska han inte ha rätt till dagersättning. MEN: Detta ska inte gälla om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.

Så även om ordalydelsen här är annorlunda än i pressmedelandet så kvarstår alla frågorna ovan.

Klicka på textrutan för att läsa den exakta ordalydelsen i Lag om ändring i lag.

I dokumentet Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. står:

10 a § En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid inflyttningen och under den tid utlänningen bor i den anses ha sociala och ekonomiska utmaningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.

Här anges också tydligt och klart att:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Klicka på textrutan för att lsa SVT Nyheters text .

Den 23 januari, med uppdatering den 11 mars, anger SVT Nyheter:

De nya reglerna trädde i kraft 1 januari, men börjar gälla 1 juli 2020. De asylsökande som redan bosatt sig påverkas inte då lagen inte är retroaktiv.

Påpekande: Om regler träder i kraft så gäller de: “träder i kraft” betyder på svenska språket detsamma som “gäller”, är “giltig”. Alltså något som ska följas från ikraftträdandedatumet.  Det handlar inte om en “retroaktiv lagändring” utan en lagändring som omfattar alla som flyttat till någon av de av regeringen angivna kommunerna från och med den 1 januari 2020! Man kan knappast kalla en lagändring som de facto har trätt i kraft för “retroaktiv”!

 

© denna sajt. Vid användande av uppgifter och vid citat ur detta inlägg, vänligen länka till originalinlägget.