Klicka på text- och bildrutan för att komma till texten på Svenska Dagbladets sajt.

Ur texten:

På organisationen World Population Reviews hemsida går det att söka på våldtäktsstatistik per land. På toppen av den föga hedersamma prispallen återfinns Sydafrika, med 66.196 rapporterade våldtäkter i en befolkning på drygt 60 miljoner. Det ger utfallet 132,4 våldtäkter per 100.000 invånare. Därefter följer Botswana, Lesoto, Swaziland, Bermuda (43 stycken på drygt 60.000 invånare).

På sjätte plats skäms Sverige, med 63,5 våldtäkter per 100.000 invånare. Underlaget för rapporterade incidenter tycks dras med en eftersläpning, medan däremot befolkningsstatistiken (Sverige 10.160.169 invånare) avser 2021. De knappt 6.000 fall av våldtäkt som WPR anger motsvarar enligt Brås siffror snarare nivån för 2015. År 2019 anmäldes enligt Brå totalt 8.820 våldtäkter, vilket i så fall skulle ge oss ett betydligt sämre utfall.

Men det går givetvis inte att jämföra länderna rakt av. Dels har Sverige som nämnts en vidare definition av våldtäkt, dels anmäls inte den här sortens övergrepp överallt. I alla länder betraktas exempelvis inte ofrivilliga samlag inom äktenskapet som ett brott.

Nu har förvisso den feministiska regeringen en olycklig tendens att göra statistik till överordnat mål i jämställdhetspolitiken, med den stora faran att man tappar bort principerna på vägen. Men här är ett område där man inte bör slarva bort siffrorna. Både ligaplaceringen i WPR – där vi skiljer oss från andra länder med liknande lagstiftning – och trenden som syns i Brå, bekräftar att Sverige inte kan skryta med att vara något feministiskt föregångsland, vad än regeringen kallar sig.

Kommentar: Så här ser det alltså ut, statistiskt:

Kommentar: Om man tittar på statistiken och jämför Den Humanitära Stormakten ledd av den feministiska regeringen med statistiken i de andra nordiska länderna som varken är stormakter eller har feministiska regeringar så finner man följande. Siffrorna talar ett mycket tydligt språk:

Kommentar: I Sverige begås således

3,3 gånger fler våldtäkter per 100.000 invånare än i Norge
4,2 gånger fler våldtäkter per 100.000 invånare än i Finland
9,9 gånger fler våldtäkter per 100.000 invånare än i Danmark

Siffrorna är fruktansvärda för kvinnorna i Sverige. Helt ohyggliga och inget någon kan vifta bort som “upplevd oro för att bli våldtagen”. Man kan inte heller försöka hitta bortförklaringar utan statistiken är som den är och kan inte förträngas eller bortses från. Vilket man i Sverige gjort i decennier. Så mycket för “feministisk regering”, någon omsorg om landets kvinnor har den regeringen absolut inte visat. Männen, hur grova, bestialiska, brutala deras dåd än varit när de – ensamma eller i stora grupper – våldtagit, skändat, förnedrat, skadat kvinnor och barn och därtill ofta filmat vidrigheterna och skrattat åt de kvinnor de skadat för livet när de skickat filmerna till varandra.

Regeringens budskap till Sveriges kvinnor har varit och är:

Vi låtsas att vi är en feministisk regering, vi kallar oss det för vi tycker att det låter bra. Vi är dessutom den enda feministiska regeringen i världen och är därmed också bäst i världen på att vara just en feministisk regering.

I verkligheten tillåter vi dagligen och stundligen att våldtäkter och andra ohyggliga dåd begås mot kvinnor. i Sverige. Vi har helt tagit bort tryggheten för varenda kvinna i landet och i den mån sexuellt och annat våld utövas mot kvinnor av personer med vidrig kvinnosyn som kommit hit från utomeuropeiska länder så ser vi till att de får milda straff (särskilt om de är barn och unga under 21 år) och att de inte heller utvisas till sina hemländer eftersom de kanske skulle kunna råka illa ut där. De ska kunna känna sig trygga här och veta att de alltid kan räkna med att få behålla sitt skydd i Sverige. Att en hel del kvinnor och barn våldtas och förnedras är ett pris vi får betala för den heliga, allt överskuggande asylrätten, inte någonsin ska naggas i kanten.

Brasklapp: Självklart ingår också andra än män från, eller med bakgrund i, utomeuropeiska länder i statistiken. Det är bara lite svårt att veta hur våldtäkterna fördelar sig på olika grupper när Brå inte för någon sådan statistik. Som man till exempel gör i Finland.

Lästips
–  Finland. Polisen listar utländska våldtäktsmäns nationaliteter. – 31 januari 2016. Ur texten:

 Finland. Vice statsminister Petteri Orpo: “Det ska vara kristallklart att vi inte tolererar sexualbrott av personer som vill få vara i Finland. Den som inte följer lagar och regler har inte förtjänat skydd här.” – 15 december 2018. Ur texten:

Ur texten i Ilta-Sanomat (en kvällstidning):

Stor undersökning av utlänningars sexualbrottslighet – antal, orsaker, lösningar.

Utländska medborgare, särskilt irakier och afghaner, är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken. Experter säger att bakom brotten ligger krig, våldsam hederskultur och åldersstrukturen.

– Våldtäkt kan vara bestraffning för olydnad, säger Ala Saeed, verksamhetschef för irakiska kvinnors förening och stödjare vid Finlands flyktinghjälp. Hon tror att den sortens tankevärld är en del av förklaringen till att irakier är överrepresenterade bland utländska män i sexualbrottsstatistiken.

Ala Saeed förklarar att i Irak råder en våldsam, radikal-islamistisk hederskultur som har sina rötter i de konservativa klanerna, där mannen kan göra nästan vad som helst med en kvinna – utan påföljder. I stället kan kvinnan bli skyldig till att hon blivit våldtagen. Enligt Ala Saeed kan konservativa familjer se det som en skam att kvinnan har låtit besudla sig. Straffet (för kvinnan) varierar mellan piskning och hedersmord.

– Många kvinnor blir våldtagna, men de berättar inte om det ens för sina egna mödrar av rädsla för att bli hedersmördade, säger Ala Saeed, som också påpekar att irakierna inte är en enhetligt grupp och att långt ifrån alla lever med en sådan hederskultur.

–  Finland. Inrikesminister Kai Mykkänen: “Finländarnas rättsmedvetande säger, att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott.” – 12 januari 2019. Ur texten:

Men enligt inrikesminister Kai Mykkänen borde det vara möjligt att återta medborgarskapet också av dem som dömts för grova sexualbrott. Ministern har tagit upp detta till diskussion. Han anser att saken ska utredas; att återta medborgarskapet i samband med terroristbrott håller man redan på att göra möjligt.

– Finländarnas rättsmedvetande säger, att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott.

När en person mister sitt medborgarskap är det möjligt att utvisa personer som gjort sig skyldiga till grova brott ur landet.

Mykkänen påminner om att det i riksdagen som bäst bereds ett lagförslag som ska ge strängare straff för sexualbrott. Dessutom införs (infördes) den 1 januari 2019 en ny lag som gör det lättare att upplösa brottslingars uppehållstillstånd och utvisa dem från Finland.

– Personer med utländsk bakgrund måste fås att förstå att om man i Finland gör sig skyldig till grova sexualbrott så är huvudregeln att man utvisas härifrån.

–  Sverige: “Flyktingar inte orsak till fler anmälda sexualbrott”. Finland: “Afghanska och irakiska män överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken”. – 29 maj 2019. Ur texten:

Sverige: “Flyktingströmmen 2015 har som mest bidragit till en liten del av ökningen av de rapporterade sexbrotten senaste åren, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, som påpekar att det handlar om osäkra skattningar.”

Finland: I Finland är läget helt annorlunda. Med noggranna siffror, nationaliteter, uttalanden av specialutredare vid Centralkriminalpolisen presenteras en verklighet som är exakt den motsatta jämfört med Sverige. Det tydliga resultatet av kartläggningen av vilka som begår sexualbrott i Finland är mycket enkel och lättförståelig.

Ur texten Iltalehti (en kvällstidning):

Antalet anmälda sexualbrott ökade i Finland med knappt 15 procent jämfört med året innan.

I hela landet anmäldes förra året 3.826 sexualbrott. Av dem begicks drygt 25 procent, det vill säga vart fjärde brott av en utlänning. När det gäller sexuellt utnyttjande av barn var andelen utlänningar som anmäldes strax under 20 procent, alltså var femte.

Mörkast är situationen i Helsingfors, där antalet anmälda sexualbrott år 2018 ökade med nästan 48 procent. Antalet sexuellt utnyttjande av barn ökade med nästan 70 procent.

I Helsingfors var andelen utlänningar i samtliga anmälda sexualbrott år 2018 strax över 38 procent. Det är mindre än de två föregående åren. När det gäller våldtäkter var andelen utlänningar över 52 procent.

Det handlar här om utländska medborgare, i procentsiffrorna har man inte tagit hänsyn till exempelvis invandrare som har fått finskt medborgarskap.

–  Finland. Medborgarinitiativ: “Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland.” – 26 september 2019. Ur Medborgarinitiativets text till riksdagen:

Procentuellt sett ökar antalet sexualbrott som begås av asylsökande.

Ett medborgarinitiativ om utvisning av utlänningar som har begått brott förkastades 2014 på den grunden att vi redan har en lag om detta. Det är helt uppenbart att denna lag inte räcker. Efter 2014 har flyktingsituationen ändrats radikalt, och i framtiden väntas det komma ännu fler asylsökande till vårt land än under tidigare år. Vi vill emellertid att lagen uttryckligen ska gälla dömda sexualbrottslingar, eftersom ett sexualbrott utgör en särskild kränkning av människovärdet och varje medborgare måste ha rätt till integritet i detta hänseende. Särskilt asylsökande måste respektera vårt lands lagar när de kommer hit. De måste visa respekt för vars och ens rätt till integritet. Gör de inte det och som en följd av det döms i domstol, har de inte heller förtjänat ett flexibelt bemötande från finska statens sida.

Den bild vi ger av oss till världen i dag är att vi är ett land med en synnerligen slapp lagstiftning om asylsökandes sexualbrott. Dessutom är vår fångvård alltför bra. För en asylsökande kan det vara jämförbart med en lottovinst att bli satt i fängelse. Vi måste ändra bilden av Finland i världen på denna punkt och göra det klart att det råder nolltolerans för sexualbrott i vårt land. Om man begår ett sexualbrott och döms för brottet, förlorar man automatiskt sitt uppehållstillstånd, och migrationsverket fattar ett beslut om tidpunkten för utvisning. Lagen måste möjliggöra snabb utvisning.

Möjligheten till utvisning ska gälla alla utlänningar som dömts för sexualbrott och också vittnen som lämnat en osann utsaga inför rätten, om det handlar om en asylsökande.

© denna sajt.