Information från Befolkningsregistercentralen.

I Finland kan således medborgarna lämna in just ett så kallat medborgarinitiativ som riksdagen är skyldig att behandla, förutsatt att kriterierna för detta uppfylls. I anvisningarna sägs bland annat att:

Om initiativet har formen av en lagtext behandlas det som ett lagförslag. Om det handlar om ett initiativ där det föreslås att lagberedning ska inledas tas initiativet upp till så kallad enda behandling i plenum. Riksdagen prövar om den ska godkänna eller förkasta medborgarinitiativet.

Den 25 september 2019 behandlade riksdagen medborgarinitiativet MI 5/2019 rd, med titeln Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland.

Innehållet i initiativet:

Jag föreslår på de finska medborgarnas vägnar att man inleder lagberedning och/eller ändrar utlänningslagen till den del det krävs ändringar i den. En utlänning som begår ett sexualbrott här och döms för brottet ska automatiskt förlora sitt uppehållstillstånd, och migrationsverket ska ha rätt att omedelbart utvisa den dömde.

Medborgarinitiativets text:

Medborgarna i vårt land upplever i dag otrygghet på grund av de sexualbrott som begås av asylsökande och påföljderna för brotten. Just nu lyfts sexualbrotten fram i media, men tidigare har man inte gjort någonting åt saken. Procentuellt sett ökar antalet sexualbrott som begås av asylsökande.

Ett medborgarinitiativ om utvisning av utlänningar som har begått brott förkastades 2014 på den grunden att vi redan har en lag om detta. Det är helt uppenbart att denna lag inte räcker. Efter 2014 har flyktingsituationen ändrats radikalt, och i framtiden väntas det komma ännu fler asylsökande till vårt land än under tidigare år. Vi vill emellertid att lagen uttryckligen ska gälla dömda sexualbrottslingar, eftersom ett sexualbrott utgör en särskild kränkning av människovärdet och varje medborgare måste ha rätt till integritet i detta hänseende. Särskilt asylsökande måste respektera vårt lands lagar när de kommer hit. De måste visa respekt för vars och ens rätt till integritet. Gör de inte det och som en följd av det döms i domstol, har de inte heller förtjänat ett flexibelt bemötande från finska statens sida.

Den bild vi ger av oss till världen i dag är att vi är ett land med en synnerligen slapp lagstiftning om asylsökandes sexualbrott. Dessutom är vår fångvård alltför bra. För en asylsökande kan det vara jämförbart med en lottovinst att bli satt i fängelse. Vi måste ändra bilden av Finland i världen på denna punkt och göra det klart att det råder nolltolerans för sexualbrott i vårt land. Om man begår ett sexualbrott och döms för brottet, förlorar man automatiskt sitt uppehållstillstånd, och migrationsverket fattar ett beslut om tidpunkten för utvisning. Lagen måste möjliggöra snabb utvisning.

Möjligheten till utvisning ska gälla alla utlänningar som dömts för sexualbrott och också vittnen som lämnat en osann utsaga inför rätten, om det handlar om en asylsökande.

Sexualbrottets allvarlighet får inte ha någon betydelse. ”Psykisk våldtäkt” lämnar ofta mer bestående ärr än de fysiska. Det finns inget sätt att mäta detta, utan varje offer upplever sin situation individuellt. Ett psykiskt trauma kan inte jämföras med till exempel ett brutet ben.

När man bereder lagförslaget bör man också beakta frågan om eventuella ersättningar till offren och hur ersättningarna ska skötas i fall av snabb utvisning.

I lagen måste det också föreskrivas att en dömd omedelbart ska tas i förvar. På det sättet kan man förhindra att den dömde kanske flyr.

Lagen måste också få en paragraf om att sexualbrottslingar aldrig kan ansöka om finskt medborgarskap. Detta oavsett i vilket land brottet har begåtts.

Medborgarna i vårt land nöjer sig inte längre med de gällande lagarna. Vi kräver att en lag ska börja beredas.

Initiativtagare: Saila Al-Jewari

Diverse utdrag ur Bengt Östlings live-rapportering för Yle från riksdagsdebatten om medborgarinitiativet:

Jussi Halla-aho, Sannfinländarna, redogör för utlänningars brottsstatistik och anser det finns en skarp överrepresentation av utlänningar och muslimer bland sexbrotten. Det har att göra med hur kvinnor behandlades i deras kultur, enligt Halla-aho. Dessutom är straffen för korta och bekväma, säger han. Det finns ingen orsak att våldsmän ska få asyl i Finland.

Heli Järvinen från De gröna vill betona förebyggande av brott. Lagen fungerar redan, och brottsliga utlänningar utvisas just på basen av de krav som ställs i initiativet.

Alla sexbrott måste fördömas, oberoende av nationaliteten på gärningsmän, säger Eveliina Heinäluoma, Socialdemokraterna.

Ville Rydman, Samlingspartiet, hänvisar till finländsk lagstiftning som bygger på att brottslingar ska rehabiliteras. Det är i vissa fall ett hån mot brottsoffren, enligt Rydman från Samlingspartiet, och kan inte försvaras när det gäller utlänningar.

Eva Biaudet från SFP (Svenska folkpartiet) rapporterar att hälften av Ensikoti-klienterna är finska män. I en rättstat som Finland ska man bygga på lag, därför kan man inte omedelbart eller automatiskt utvisa eller stoppa asylrätten för någon, enligt Biaudet.

Pia Kauma, Samlingspartiet, anser att ingen asylsökare ska få utgöra en risk för finländska medborgare. Hon vill veta mer om statistiken, hur många dömda asylsökare har låtits stanna trots behov av utvisning.

Pirjo Räsänen, Kristdemokraterna, tackar de 118.000 initiativtagarna. De blir allt fler, och hon hoppas regeringen ska ta dem på allvar och åtminstone sända en minister på plats. Borde asyl kräva ett kunskapsprov om finländska förhållanden, funderar hon.

Hussein al-Taee, Socialdemokraterna, beklagar att sexualbrotten är många i Finland. Speciellt allvarligt och bra med långa straff när det gäller barn som offer. Redan nu finns många möjligheter utvisa utlänningar som gjort brott.

Jukka Mäkynen säger att Sannfinländarna redan år 2014 har kommit med ett lagförslag om detta. Då hade de många asylsökande inte ännu kommit till Finland. Mäkynen, från Vasa, talar om en explosionsartad ökning av utlänningars sexbrott i sin hemstad.

Kai Mykkänen, Samlingspartiet, vill att asylansökningar ska behandlas vid gränsen. Inte i många år, utan på några månader. De som får uppehållstillstånd kommer vidare in i landet. De som inte kan returneras, till exempel till farliga hemländer, är ett problem, medger Mykkänen. Men de borde mista sin flyktingstatus vid brott.

En del politiker i denna sal, till exempel Sipilä och Orpo, var ansvariga ministrar som släppte in, rentav lockade, tusentals utländska män som aldrig borde ha släppts hit, dundrar Veikko Vallin, Sannfinländarna. En del av de männen har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. De kom via Sverige och borde inte ha tagits emot.

Socialdemokraten Suna Kymäläinen, en av de få riksdagsledamöter från ett regeringsparti får ordet. Talar om sexualbrott, speciellt mot barn, som speciellt allvarliga. Kräver stränga straff, som regeringen har planerat. Mer pengar och poliser kommer, enligt program och planer. Hon påminner om att också “ursprungsfinnarna” gör sig skyldiga till sexualbrott. Men utlänningar som gör livet farligt för finländare ska kunna utvisas. Ingen vill ha fler brottslingar till Finland

I Irak kan man få dödsstraff för sexualbrott mot barn. Hussein al-Taee rättar tidigare talare, till exempel Halla-aho i början av debatten, som sade att det nästan ingår i kulturen där. Irak vill också bestraffa sina medborgare som gjort sig skyldiga till brott, till exempel i Finland.

Står De gröna på de finländska flickornas sida för deras trygghet, eller är något annat viktigare? undrar Toimi Kankaanniemi, Sannfinländarna ((tidigare kristdemokrat, min anm.) och hävdar att han inte vill bygga motsättningar. Men ska vi skydda de finska banren och kvinnorna, eller vill ni ha öppna gränserna och vad som helst kan hända, undrar Kankaaniemi. Låter nästan som Donald Trump.

Kommentar: Det är en annan stämning och ett annat sätt att uttrycka sig i den finska riksdagen jämfört med i den svenska. Men det är ju inte så  konstigt, det är två helt olika länder med helt olika mentalitet och ofta också olika syn på samhälls- och andra frågor.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka alltid till originalinlägget för undvikande av att citat rycks ur sitt sammanhang.