På Twitter svarar Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen (Noa) tålmodigt än en gång på frågor som tydligen besvarats flera gånger redan, men som ändå av någon anledning upprepas. Det handlar om återvändande till Afghanistan av personer som inte har fått rätt att stanna i Sverige.

Med tålamod och så tydligt och klart att ingen normalbegåvad människa kan missförstå orden och meningarna, upprepar Patrik Engström svaren samt hänvisar också både till tidigare trådar på Twitter och till Polisens hemsida. Alla, som inte aktivt väljer att inte förstå, får grunderna och förloppet förklarat för sig och har därmed fått god kunskap om vad som gäller.

Här är svaren och förklaringarna så som de gavs av Patrik Engström i den långa och informativa tråden den 14 december:

Kommentar: Som sagt så är det klar, tydlig och rak information som ges. Att ställa frågor och sedan strunta i svaren är inte okej. Frågar man en myndighet som ansvarar för ett visst område så ska man också ta till sig vad den svar myndigheten ger.

Detta, som Patrik Engström tar upp i slutet, är mycket oroande:

Jag har noterat att uppgifter delas vidare i sociala medier där enskilda personer med utvisningsbeslut namnges och deras personliga omständigheter beskrivs i detalj. Det kan vara klokt att fler reflekterar över grunden för sekretessen i 37:1.

Till slut: Att människor, högst troligt ur de olika aktivistnätverken, som till varje pris vill stoppa lagenliga utvisningar och återvändanden, inte efterlever sekretesskravet och dessutom medvetet riskerar att sätta människor i fara, är givetvis oacceptabelt. Brott mot sekretesslagen och ska inte begås.

OSL 37:1 stadgar:

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m.

Utlänningskontroll, ärenden om medborgarskap, m.m.
Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap

1 §   Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Beträffande beslut i ärenden gäller sekretessen enligt första och andra styckena endast för uppgifter i skälen.

Sekretessen enligt första och andra styckena gäller också hos myndighet som lämnar biträde i ärende eller verksamhet som avses där.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

(Min kursivering av andra stycket)