FINLAND

Försörjningsförutsättning för familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland

Man förutsätter att din försörjning i Finland är tryggad på andra sätt än med förmåner som betalas av samhället.

Din försörjning måste vara tryggad exempelvis med din i Finland bosatta familjemedlems löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.

Försörjningen räknas utifrån nettoinkomster, dvs. inkomster efter skatt och efter arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier.

En person som man sällskapar med är inte en familjemedlem

När man ansöker om uppehållstillstånd på grund av varaktigt sällskapande eller avsikten att ingå äktenskap, beaktas inte den i Finland bosatta partners inkomster eftersom man inte enligt lagen i Finland anses vara familjemedlemmar.

Man måste fritt kunna använda dina tillgångar, till exempel på sitt eget bankkonto, som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen .

Kommentar: Detta är huvudregeln och det är den som gäller. Vissa undantag finns, så som bland annat om man:

•  får uppehållstillstånd som offer för människohandel
•  är familjemedlem till en finsk medborgare eller är hans eller hennes minderåriga, ogifta barn
•  är avkomling till en infödd finsk medborgare eller är hans eller hennes familjemedlem kommer från det forna Sovjetunionens territorium och hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller tjänstgjorde i finska armén eller är hans eller hennes familjemedlem
•  är en ingermanländsk återflyttare och ansöker om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd

Vidare i bestämmelserna:

Socialbidrag kan inte räknas som inkomst, man måste ha ett arbete med lön eller inkomster som näringsidkare. Vissa socialförmåner sänker det inkomstbelopp som krävs. Dessa förmåner kallas socialskyddsförmåner som ersätter kostnader. Sådana förmåner är exempelvis:

•  barnbidrag
•  stöd för vårdnad av barn
•  underhållsstöd
•  studiepenning
•  bostadsbidrag

Om familjen exempelvis består av två vuxna och två minderåriga barn, krävs totalt 2.600 €/ca 28.800 kr netto per månad (1.000 €/ca 11.100 kr + 700 €/ca 7.800 kr + 500 €/ca 5.500 kr + 400 €/4.400 kr) för att försörja familjen.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare och fyra minderåriga barn, krävs totalt 2.400 €/ca 26.500 kr netto per månad (1.000 €/ca 11.100 kr + 500 €/ca 5.500 kr + 400 €/ca 4.400 kr + 300 €/ca 3.300 kr + 200 €/ca 2.200 kr) för att försörja familjen.

Ytterligare information finns på Migris sajt.

SVERIGE

Familjeåterförening

Om du har fått permanent uppehållstillstånd, eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd, kan du ha rätt att ta hit din familj.

Det finns också krav på att du ska kunna försörja din familj och ha ett boende av en viss standard. Kravet gäller inte i alla situationer.

Vem kan ha rätt till familjeåterförening?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

•  har fått permanent uppehållstillstånd
•  har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd
.

Du som har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl efter 24 november 2015 har endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening.

Det anges också att endast anknytningspersonens närmaste familj kan flytta till honom/henne:

Som familj räknas din make, maka, registrerade partner eller sambo, och dina barn som är under 18 år. Andra släktingar eller barn som är 18 år eller äldre kan inte flytta till dig i Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj.

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd kan även den du planerar att gifta dig eller bli sambo med i Sverige ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig.

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste både du och din partner vara minst 21 år gamla för att han eller hon ska kunna få uppehållstillstånd. Ni måste också ha bott tillsammans innan du flydde till Sverige. Undantag från ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn.

Din familj kan få uppehållstillstånd bara under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller.

Om kravet på att kunna försörja hitkommande familj informerar Migrationsverket:

Du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

•  lön från arbete
•  arbetslöshetsersättning
•  sjukpenning
•  inkomstgrundad ålderspension

Du uppfyller också kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på avkastningen av.

När det gäller hur stor inkomst anknytningspersonen i Sverige måste ha för att uppfylla försörjningskravet gäller:

Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat kostnad för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2020 är normalbeloppet

•  5.002 kronor för en ensamstående vuxen
•  8.264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
•  2.654 kronor för barn till och med 6 år
•  3.055 kronor för barn 7 år eller äldre

Om familjen exempelvis består av två vuxna och två minderåriga barn, krävs totalt ca 14.000 kr netto per månad (8.264 kr + 2654 kr 1 barn under 6 år + 3.055 kr 1 barn 7 år eller äldre, för att försörja familjen + kostnad för boende.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare och fyra minderåriga barn, krävs totalt /ca 14.000 kr netto per månad (5.002 kr + 2.654 kr 1 barn under 6 år + 3.055 kr 1 barn 7 år eller äldre  + 3.055 kr 1 barn 7 år eller äldre, för att försörja familjen + kostnad för boende.

OBS! här tillkommer alltså det belopp som bostaden kostar. I Finland är kostnaden för bostad inräknad i beloppen.

Migrationsverket informerar vidare:

Din bostad

Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Undantag från försörjningskravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte dig om

•  du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig
•  du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Ytterligare information finns på Migrationsverkets sajt.

Kommentar: Kraven på inkomster för att familjeåterförening ska tillåtas ter sig högre i Finland än i Sverige. Man får tänka sig att dra hyran från de finska beloppen för att kunna jämföra med de svenska, alternativt lägga på en rimlig hyra på de svenska beloppen för att kunna jämföra med de finska beloppen.

All information finns på respektive lands migrationsmyndigheters sajter.