Information om hur Gränsbevakningsväsendet i Finland arbetar för att säkra Finlands gränser. Här är det den del av myndigheten som bevakar Finska vikens sjöbevakningssektion som rapporter; det finns åtta olika förvaltningsenheter inom Gränsbevakningsväsendet.

Vecka 42 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: kontrollen vid de inre gränserna fortsatte – nära ögat-situationer i havsområdet

Vid Helsingfors-Vanda flygplats uppgick den totala trafikmängden (in- och utresetrafiken) under vecka 42 till sammanlagt cirka 32 000 passagerare. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 18 personer vecka 42. De huvudsakliga grunderna för avvisningarna var ett hot mot folkhälsan i Finland och strävan efter att komma in i landet i turismsyfte från en medlemsstat som omfattas av kontrollen vid de inre gränserna.

Dokumentutredningsgruppen vid Finska vikens sjöbevakningssektion påträffade under vecka 42 två oriktiga dokument i samband med tre fall, samt en person som använde ett äkta resedokument som tillhörde en annan person.

Hamnens gränskontrollenhet fortsatte kontrollen vid de inre gränserna i trafiken från Estland och Tyskland. Vecka 42 avvisades 23 personer i Helsingfors hamn. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan i Finland. Till de avvisade hörde personer som i turismsyfte sökte sig till Finland i trafiken från Estland. Även i Finland observerades tredjelandsmedborgare (inte EU-medborgare) som saknade tillstånd att arbeta. I gränskontrollerna observerades dessutom brister i resedokument som berättigar till gränsöverskridning.

Finska vikens sjöbevakningssektion inledde förra veckan 19 nya förundersökningar som bland annat hade benämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott, lämnande av oriktiga personuppgifter, fylleri i sjötrafik samt äventyrande av trafiksäkerheten.

Övervakningsoperationen med det obemannade luftfartyget fortsatte på östra Finska viken

Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte flygningarna med det obemannade luftfartyget (RPAS, Remotely Piloted Aircraft System) på östra Finska viken. Inom flygverksamheten testanvändes fortsättningsvis det obemannade luftfartygssystemet som Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA, European Maritime Safety Agency) har ställt till förfogande i olika gräns- och sjösäkerhetsuppgifter. RPAS-utrustningen utvecklas för att effektivera kustbevakningsverksamhetens övervakningskapacitet. Gränsbevakningsväsendet har inte för avsikt att ersätta de bemannade luftfartygen med RPAS-luftfartyg. De obemannade luftfartygen kompletterar de nuvarande övervakningsfunktionerna med sin kapacitet.

Om Gränsbevakningsväsendets uppgifter

För Gränsbevakningsväsendet har fastställts sex kärnverksamheter: gränsövervakning, gränskontroller, brottsbekämpning, säkerheten på havsområdet, internationellt samarbete och militärt försvar.

Historia, traditioner och museiverksamhet

När Finland hade blivit självständigt fattade statsrådet (betyder i Finland regeringen. MIn anm.) den 21 mars 1919 ett beslut, med vilket bevakningen av gränsen förordnades åt under inrikesministeriet lydande militärt organiserade gränsbevakningstrupper. Sin nuvarande form utvecklade Gränsbevakningsväsendet efter de senaste krigen, när till det anslöts sjöbevakningsväsendet och bevakning påbörjades också vid Finlands västra och norra gräns. Gränsbevakningsväsendet har fortgående utvecklat sin sammansättning på det sätt som uppgifterna och omgivningen kräver.

Gränsbevakningsväsendet är stolt över sin historia, och vårdar traditionerna med bl.a. museiverksamhet och genom att bedriva samarbete med gillen. Museiverksamheten har varit väsentligt anknuten till traditionsverksamheten, som i stor utsträckning har koncentrerats på de krigstida gränstruppernas verksamhet eller andra händelser under senaste krig. Traditionsverksamhet drivs av Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf (www.rajanperinneyhdistys.fi) samt gillen som har samband med Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Kommentar: Gränsbevakningsväsendet har tjänat Finland och dess folk i 101 år.