Det är bättre att agera pro-aktivt än re-aktivt. Det är oacceptabelt för en regering i vilket land som helst att “inte se det komma” och därför inte reagera alls eller reagera när det är för sent.

Justitieministeriet har den 22 februari 2021 tillsatt ett tvåårigt projekt för att främja frivilligarbete i ett åldrande samhälle.

Projektet Vapaa! – Fri! utforskar kunskapsunderlaget för frivilligarbete och hur olika förändringar i omvärlden inverkar på frivilligarbete.

Syftet är att göra frivilligarbetet attraktivare och skapa lösningar och modeller som stöder det. Med hjälp av olika lösningar strävar man efter att förbättra lika möjligheter för människor av olika bakgrund, särskilt äldre personer, att genom frivilligarbete påverka den egna närmiljön och den offentliga servicen.
———-
Projektet genomförs i samarbete med olika intressentgrupper, såsom aktörer inom det civila samhället. Arbetet inleds våren 2021 med intervjuer med intressentgrupper.
———-
Projektet hänför sig till det nationella åldersprogrammet 2030, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet och stöder också genomförandet av demokratiprogrammet 2025, som samordnas av justitieministeriet.

Klicka på textrutan för att läsa mer på Social- och hälsovårdsministeriets sajt.

Det nationella åldersprogrammet

Åldersprogrammet uppmuntrar tryggandet av en så funktionsduglig ålderdom som möjligt och uppbyggnaden av ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig för befolkningens åldrande.

Det förvaltningsövergripande åldersprogrammet har utarbetats i samarbete med de olika ministerierna, kommunerna, tredje sektorn och andra aktörer.
———-
Målen för åldersprogrammet är att

  • rikta åtgärder till den äldre befolkningen och riskgrupper som är förebyggande och förbättrar funktionsförmågan
  • förlänga funktionsförmågan och tiden i arbetslivet för den äldre arbetsföra befolkningen särskilt inom social- och hälsovården
  • öka och förbättra förutsättningarna för frivilligarbete
  • säkerställa jämlika tjänster för äldre, effektivare samordning och ekonomisk hållbarhet
  • utveckla bostäder och boendemiljöer som är äldrevänliga
  • främja utvecklingen och användningen av finländsk teknik för äldre
Klicka på textrutan för att läsa mer på Justitieministeriets sajt.

Det nationella demokratiprogrammet 2025

Syftet med det förvaltningsövergripande demokratiprogrammet är att främja delaktighet och en ny slags växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället. Programmet syftar till att ställa delaktighet och demokrati i centrum för den offentliga förvaltningens verksamhet.

Programmet syftar också till att utveckla nya sätt att delta, främja öppenhet och delaktighet vid beredningen av ärenden, stärka civilsamhällets verksamhetsförutsättningar, stödja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter samt förbättra ungas möjligheter att delta.