En migga som jag har haft kontakt med sedan 2008, skriver som så många gånger förr både klokt, initierat, genomtänkt och välformerat. Miggan har under årens lopp fått god insyn på olika områden inom Migrationsverket och har som sagt delat med sig av sin kunskap och av tänkvärd information och förslag på förändringar i otaliga texter här på bloggen sedan snart nio år. Här är en en text till av den här personen som, liksom flera oförtröttliga upplysare som på grund av rådande sjuka åsiktsklimat i Sverige, tyvärr inte kan skriva i eget namn eftersom riskerna att råka illa ut då är för stora.

Inledning
Jag har tänkt igenom och skriver detta med anledning av en färsk fyrsidig artikel från Migrationsverkets interna verksnät.

Vandelsprövning
Alla som man är i färd med att anställa och alla som redan är anställda på Migrationsverket behöver få sin vandel och personliga ekonomi kontrollerad. Vandeln kan kontrolleras genom utdrag från polisens brottsbelastningsregister. Den personliga ekonomin kan kontrolleras genom dels kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag och dels förfrågan till Kronofogden om det där finns registrerat aktuella och passiva ärenden. Kontroll bör sedan ske vart femte år under anställningen.

Brottsbelastningsregisterslagning
När jag hör en del nyanställda berätta om vad de gjort innan de anställdes på verket, ställer jag mig frågan om ifall verket gör brottsbelastningsregisterslagning på dem som man är på väg att anställa. Jag har inte trott det eftersom säkerhetsklassningen förmodligen inte är tillräckligt hög.

Ett initierat svar på min fråga framgår av den fyrsidiga texten på Migrationsverkets interna verksnät: Så arbetar tillsynsfunktionen mot korruption och oegentligheter, som publicerades den 21 juni 2017. Där uttalar sig den tillförordnade chefen för Migrationsverkets tillsynsenhet och säger bland annat:

“Men dagens regelverk tillåter inte att generellt begära ett utdrag ur belastningsregistret innan en person anställs. – Jag tycker att det borde vara ett minimikrav.”

Min reflektion är att det har uppstått ett stort problem på Migrationsverket under de senaste åren då antalet anställda ökat från cirka 3.000 till cirka 8.000. Problemet består i att även så kallade asylaktivister och andra som är förespråkare för i stort sett fri invandring har anställts. Från att de tidigare har demonstrerat mot avvisningar/utvisningar, och då till exempel kan ha begått brotten ohörsamhet mot ordningsmakten eller våldsamt motstånd vid försök att hindra polisens arbete, är de nu anställda på Migrationsverket. I arbetet på Migrationsverket kan de nu – och dessa exempel är tagna från verkligheten – i sina utredningar och/eller beslutsförslag blunda för sådant som talar till den sökandes nackdel, vädja till beslutsfattare att bevilja uppehållstillstånd trots att legala förutsättningar saknas, vägra att skriva avslagsbeslut samt på andra sätt arbeta för sin personliga övertygelse att i stort sett alla som kommit till Sverige och vill bo här också ska tillåtas göra det.

Det finns förstås även annan brottslig bakgrund än den ovan nämnda som ska diskvalificera från anställning på Migrationsverket. Regeringen kan besluta att utdrag ur brottsbelastningsregistret ska finnas med i underlaget vid bedömning av om anställning ska ske eller inte.

Att sedan göra en uppföljning med brottsbelastningsregisterslagning vart femte år under anställningens gång borde vara en självklarhet eftersom brott som begåtts kan medföra ifrågasättande av lämpligheten att handlägga juridiska ärenden av känslig natur, och i en del fall av livsavgörande beskaffenhet, för dem som omfattas av besluten. Bedömning måste då göras om brott som anställda begått utanför arbetet har förtroendeskadande påverkan på verkets verksamhet.

Ett jämförande exempel, som visar sammanhangets absurditet, är på sin plats. En asylhandläggare, som själv inte varit föremål för brottsregisterslagning, ska i varje asylärende som är redo för avgörande, göra en brottsregisterslagning på den asylsökande. Om den asylsökande förekommer i brottsbelastningsregistret är det en vandelsanmärkning som ska finnas med i underlaget när asyl eller uppehållstillstånd  ska beviljas eller avslås. Utan att närmare gå in på detaljer kan en vandelsanmärkning vara en del i argumenteringen för att avslå en asylansökan, medföra beslut om längre återreseförbudstid än normala två år och/eller att den sökande utan tidsfrist ska lämna Sverige efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft.

Hur kan en asylhandläggare hantera konflikten mellan sitt tjänstemannaansvar och den personliga åsikten? Jag har själv nyligen sett ett exempel:

Handläggaren hade registrerat i databasen att brottsbelastningsregisterslagning var gjord, men underlät att foga registerutdraget till ärendet, sökanden förekom där redan då, brottmålsdomen hade vunnit laga kraft, vid granskning av beslutsförslaget noterade beslutsfattaren inte denna brist och därför beaktades inte den bristande vandeln i beslutet. Med denna vandelsanmärkning beaktad i beslutet hade återreseförbudstiden kunnat bli längre och sökanden tvingats lämna Sverige direkt efter det beslutet vunnit laga kraft. Var det rent slarv från två tjänstemän i förening eller är både handläggaren och beslutsfattaren asylaktivister?

Kreditupplysning och kronofogderegisterslagning
Det är allom bekant att oärliga personer kan få upp till 200.000 kronor för att ställa upp som presumtiva arbetsgivare i arbetstillståndsärenden och att det är möjligt att få cirka 150.000 kronor för att ställa upp som referensperson i skenäktenskap.

Inte nog med det, migrationsverksanställda får räkna med att då och då utsättas för påtryckningar att mot ekonomisk ersättning bevilja uppehållstillstånd eller bevilja något annat som också är mycket ekonomiskt eller på annat sätt fördelaktigt för den sökande eller dennes anhöriga. Risken att falla för en sådan frestelse kan öka om den egna ekonomin är mindre god på grund av till exempel skuldsättning som är svår att hantera enbart med lönen som statsanställd.

De senaste skandalerna som omtalats i media handlar om två verksanställda som under tjänstledigheter för arbete på ambassaderna i Islamabad respektive Abuja misstänks för att ha berikat sig själva genom att sälja viseringsmärken.

En praktskandal från gången tid är den, där en handläggare och en beslutsfattare i samförstånd beviljade svenskt medborgarskap till grovt kriminella som hade fått avslag om vandelsanmärkningarna beaktats…

Migrationsverket får anses vara en myndighet där det är extra angeläget att inte ha anställda med dålig privatekonomi. Kontrollera därför den personliga ekonomin inför anställning dels genom kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag och dels genom förfrågan till Kronofogden om det där finns registrerat aktuella och passiva ärenden. Föreslå även att denna kontroll sedan sker vart femte år under anställningen.

Säkerhetsklasser
Det står så här i Säkerhetsskyddslag (1996:627):

17 § En anställning eller ett annat sådant deltagande i verksamhet som avses i 13 § första stycket skall placeras i säkerhetsklass, om den anställde eller den som annars deltar i verksamheten
1. i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 1),
2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter som avses i 1 (säkerhetsklass 2), eller
3. i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet, om ett röjande av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa (säkerhetsklass 3).

Avslutning
Detta är mina reflektioner med anledning av en artikel på Migrationsverkets interna verksnät.

Jag förstår inte heller hur det är möjligt, med det som alla inom asylprövningsverksamheten faktiskt har tillgång till, att vi inte är kontrollerade i brottsregistret m m. Det bör bero på säkerhetsklassningen. Jag såg igår att verket behöver fler uteslutandespecialister och i annonsen stod uttryckligen att befattningen är placerad i säkerhetsklass 2 .

Kommentar: Solklart. Inget konstigt alls i det miggan skriver om, bara självklarheter. Det konstiga är att det miggan efterlyser inte är infört sedan decennier, eller åtminstone från när man plötsligt och snabbt anställde ca 5.000 fler personer (från 3.000 till 8.000, som miggan anger) på mycket kort tid.

Utdrag ur den fyrsidiga artikeln Så arbetar tillsynsfunktionen mot korruption och oegentligheter från Migrationsverkets interna verksnät

Några tidigare texter som kanske kan vara intressanta (sorgliga) att ta del av även om de inte tar upp exakt det som texten ovan handlar om:
•  En migga om kriminalitet och förfalskningar och uppehållstillstånd på falska grunder – 5 april 2008
 En migga: ”Ambassadtjänstemän ute i världen skriker sig hesa – till ingen nytta – om att de eller de studieintygen är förfalskningar och att skolorna inte ens existerar.” – 2 mars 2011.
 En migga: ”Svaret – från Migrationsverket eller ambassaderna – bör i det läget vara att ”OK, vi ska rätta till det genom att återkalla tillståndet”. – 2 november 2011
•  Miggor om att Migrationsverket agerar på anonyma tips men dess generaldirektör vill inte lyssna på anställda som är anonyma – 15 februari 2013
•  Hur länge ska asylbedrägerierna få pågå i Sverige? – 7 augusti 2014
•  Hängslen och livrem finns, ändå kasar Migrationsverkets byxor ner till fotknölarna. – 16 juni 2016
•  Han lämnar ett sjunkande skepp med falska ord om ”positiv utveckling” och ”Migrationsverket står väl rustat att möta de utmaningar som väntar”. – 16 september 2016
 Migrationsverket: ”En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.” – 22 februari 2017
•  Påminnelse om en del av vad miggor och ambassadpersonal berättat genom åren… – 25 maj 2017

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till detta inlägg.