Nikolas Laios har arbetat inom barnomsorgen, kriminalvården och som umgängesstödjare. Han är sedan sju år tillbaka engagerad i frågor som rör barns rättigheter och hur dessa påverkas av svenska lagar, socialtjänst och rättsväsende.

Han är involverad i regeringens pågående utvärdering av vårdnadsreformen från 2006 och är verksam inom flera organisationer för barns rätt till sina föräldrar.

Nikolas blev själv pappa till Iosef i december 2012.

Julbrev till min son Iosef, åtta år

FN:s Barnkonvention, som du läste om i skolan och som du undrade om den gäller i Sverige, blev lag i Sverige den 1 januari 2020.

Efter att konventionen blivit lag så blev de som bestämmer klara med att undersöka hur bra Sverige är på att följa konventionen. Det blev klart för en månad sedan. Undersökningen visar att Sveriges lagar och processer inte alls följer barnkonventionen och det som har förstört så mycket för dig, lagen om att ogifta pappor inte blir vårdnadshavare, bryter mot artikeln som handlar om barns rätt till omvårdnad av båda sina föräldrar.

Visst kommer du ihåg lagen som snälla tant Merit skrev om i tidningen: 70 år gammal paragraf mot barnets bästa.

När man i år undersökte barnkonventionen kom man fram till att just den lagen stred mot flera delar av barnkonventionen. Den strider också mot likabehandlingsprincipen, att alla barn och alla barns föräldrar ska bli lika behandlade.

Så här skrev statens utredare:

Ur SOU 2020:63 “Barnkonventionen och svensk rätt”, s 767 (publicerad 12:e november 2020)

21.3.1 Föräldrars gemensamma vårdnadsansvar (artikel 18.1)

I artikel 18.1 anges en skyldighet för en stat att göra sitt bästa för att principen om föräldrarnas gemensamma vårdnad säkerställs. I Sverige gäller en sådan princip för ett barn med gifta föräldrar. I annat fall tillkommer vårdnaden om ett barn modern. Det gäller även när faderskapet eller föräldraskapet är fastställt genom bekräftelse eller dom.

Det är visserligen inte särskilt svårt för ogifta föräldrar att, t.ex. i samband med en faderskapsbekräftelse, göra en anmälan om gemensam vårdnad. Är föräldrarna oense behöver emellertid den av föräldrarna som vill få till en ändring av vårdnaden gå till domstol och där driva frågan (läs mer om det i kapitlet om artikel 9).

En sådan ordning, där endast modern per automatik blir vårdnadshavare, är enligt vår mening inte förenlig med artikel 18.1.72

Sverige kan med andra ord inte anses ha gjort sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran.

En sådan ordning kan också ifrågasättas utifrån konventionens likabehandlingsprincip, eftersom ett barn med ogifta föräldrar har sämre förutsättningar att få sin rätt att bli omvårdad av båda sina föräldrar säkerställd än ett barn med gifta föräldrar.

När det gäller en domstols beslut att ändra vårdnaden finns det ingen presumtion för gemensam vårdnad. Detta diskuterar vi närmre i kapitlet om artikel 9.

I år skulle cheferna och de som intervjuat dig i så många barnsamtal göra annorlunda. Ibland skulle de faktiskt göra tvärtom mot vad de gjort tidigare. Ingen av cheferna eller de som intervjuat dig på de här ställena (som kallas socialtjänsten) som pappa har pratat med har ändrat något alls.

Pappa frågade chefer i på de största kontoren i hela Sverige:
“Är tjänstemännen på er myndighet informerade om att de ska tänka på barnkonventionen nu?

Svaren löd:
– Nej, det har inte påverkat våra interna riktlinjer.
– Kan inte dra mig till minnes att något nytt har gjorts.
– Vi har inte gett något material eller skriftlig instruktion till tjänstemännen samband med den nya lagen.

Du har rättigheter enligt barnkonventionen. Pappa har faktiskt också rättigheter. Sverige har en grundlag som säger att alla medborgare har rätt till en opartisk behandling. Det betyder att alla ska behandlas lika. Det finns också en högre lag än den svenska, om mänskliga rättigheter, som gäller i Europa. Den säger att en pappa ska ha rätt till ett ostört familjeliv med sitt barn.

Vårt ostörda familjeliv lyser med sin frånvaro. Men vi är vana nu.

Det här året så har din pappa hjälpt en annan pappa som inte fick ta hand om sin lilla dotter på grund av sitt kön och att han inte var gift. Den pappan ska gå till Europadomstolen och har med sig en jätteduktig advokat, en sådan som hjälper till när man ska prata med en domstol.

Den pappan får inte fira jul med sin dotter i år.

Iosef, min son, i år är vi tillsammans på julen för andra gången i ditt liv! Det var inte lätt denna gång heller. Trots att du redan haft Corona och en doktor sa att inget barn blir sjukt en andra gång, så användes det ändå som en anledning till att du skulle tillbringa ännu en jul borta från din förälder och din släkt.

Men du berättade tydligt var du skulle fira jul i år för alla som ville lyssna. Och jag fick ett val. Om jag kunde köra 100 mil för att hämta dig, så skulle vi få fira tillsammans.

Det var det lättaste beslut jag tagit och den roligaste bilresan jag haft. De fem timmarna tillsammans med dig, fyllda av alla dina historier och tankar om livet, att ha blivit storebror och om skolan, var såklart de bästa.

Jag älskar dig!

Pappa

Bilder från sommaren 2020

 

 

 

 

 

Tidigare texter av Nikolas Laios på denna sajt:

*  Be my guest # 117 Nikolas Laios, Juldagen 2015
Be my guest # 123 Nikolas Laios, Juldagen 2015
*  Be my guest # 130 Nikolas Laios, Julafton 2017

*  Be my guest # 133 Nikolas Laios – 4 september 2018
*  Be my guest # 136 Nikolas Laios, Julafton 2018 
*  
Be my guest # 145 Nikolas Laios, Julafton 2019

Text om Nikolas Laios på denna sajt:
*  I Sverige år 2017 ska det inte vara skillnad mellan ”äkta” och ”oäkta” barn som det var förr i tiden! – 17 mars 2017

© denna sajt och Nikolas Laios.