Man kan undra om det finns någon mer för Sverige destruktiv rörelse än aktiviströrelsen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!? Så mycket problem, lidande, kostnader, oro som den åsamkat så många kan jag inte på rak arm komma på att jag kan se att någon annan “rörelse” gjort. En del av vansinnigheterna finns dokumenterade på denna sajt – alla deras påhitt redovisar de väl förmodligen själva på någon sajt. Här är länkar till alla texter på denna sajt, som innehåller rörelsens namn.

Så här skriver aktivisterna bland annat i ett nytt pressmeddelande:

Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

Vi har inte haft fel. Två rapporter visar på just detta – hur man använt olika metoder för att runda lagens intentioner. Det underlättas av att både den tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna hastades fram och är dåligt utformade.

Kommentar: De klagande glömmer fullständigt bort, eller låtsas inte om, sin egen del i haveriet. Hur de agerat för att sätta stopp för att personer, som enligt gällande utlänningslag fått avslag och därmed ska lämna landet, stannat kvar och överklagat och lämnat in allehanda nya ansökningar och konverterat till kristendomen under tiden, blivit ateister, kommit på att de är homosexuella med mera. De har visat de asylsökande afghanerna att det är helt okej att strunta i lagakraftvunna beslut från en migrationsdomstol i Sverige och att obstruera på alla tänkbara sätt mot svenska lagar.

Läs bland annat dessa texter, en bråkdel av dem som skrivits om den här “cirkusen”:
 Val 2018. Vad är det som gör att politiker i fyra riksdagspartier ger aktivister makt att styra delar av asyl- och migrationspolitiken? – 9 juni 2018
Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018
•  Val 2018. Aktivisterna klagar över hur jobbigt det är att hjälpa ”de ensamkommande” som de själva frivilligt tagit strid för trots att dessa inte har några lagliga skäl att befinna sig i Sverige. – 13 augusti 2018
•  Först var nätverken för att unga afghaner utan asylskäl ska få stanna i Sverige upprörda över att många skrevs upp i ålder, nu är de upprörda över att en del har skrivits ner i ålder – 28 oktober 2018
•  Aktivistgrupp anser inte att den som har fått avslag på sin asylansökan ska respektera Migrationsverkets och migrationsdomstolars beslut och lämna landet – 9 maj 2019
•  En god man för ensamkommande minderåriga asylsökande: ”Aktivisterna borde ha tagit de svåra samtalen och berättat hur verkligheten ser ut.” – 10 maj 2019
•  En migga: ”Utfallet av stiftade lagar tas inte ansvar för, eftersom lagarna är ’fel’ om de inte leder till uppehållstillstånd för i stort sett alla.” – 9 juni 2019

Aktivisterna i gruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! skriver vidare:

I praktiken har lagstiftarna lämnat över tolkningen av lagarna till dem som ska verkställa dem.

En migga skriver så här om detta osannolika uttalande:

I en rättsstat är den lagstiftande, dömande och verkställande makten åtskilda. Rättstillämpning tillkommer domstolarna dit Migrationsverkets beslut överklagas. Den dagen politikerna har makt över de rättsvårdande myndigheterna är Sverige inte längre en rättsstat. Sedan är det givetvis önskvärt att lagstiftningen är författad på sådant sätt att den harmonierar med rättsordningen principer i övrigt. Och att den låter sig tillämpas utan de svårigheter som det hafsverk och lapptäcke av kolliderande lagstiftningar som karakteriserar migrationsområdet förorsakar migrationsverket och domstolarna!

Kommentar: Det är alltså dessa okunniga, till stor del känslostyrda aktivister som fått vara tongivande och som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet låtit sig påverkas av när det gäller ett uselt och undermåligt lagtillägg gällande afghaner, främst män, som inte ansetts ha asyl- eller skyddsskäl! Det är sanslöst, vilket jag har skrivit om sedan afghanerna satte sig på Medborgarplatsen för snart två år sedan. Och förresten inte ens då brydde sig om att följa reglerna som gällde för demonstrationstillståndet…

Aktivistnätverket igen:

Migrationsverket smyger in ändrade tolkningar av lagen.

Kommentar: En ganska häpnadsväckande anklagelse mot Migrationsverket av ensidiga aktivister som av outgrundlig anledning slåss med näbbar och klor för att tusentals afghaner ska få full tillgång till det svenska samhället och dess välfärd trots att de inte uppfyller kriterierna för att erhålla uppehållstillstånd!

Här är ytterligare – i form av korta utdrag – en del av allt det som dessa aktivister klagar på och/eller anklagar Migrationsverket för:

 • Migrationsverket har ändrat i de rättsliga ställningstagandena så att barn missgynnas.
  Kommentar: Hur då, på vilket sätt “missgynnas”?
 • Samtidigt som den första gymnasielagen trädde i kraft sommaren 2017 började Migrationsverket började åldersuppskriva ungdomarna så att de inte längre omfattades av lagen.
  Kommentar: Åldersuppskrivning görs när det är uppenbart att en asylsökande inte kan vara ett barn/minderårig eller när en åldersbedömning gjorts enligt de metoder som används i de flesta andra länder som tar emot asylsökande.
 • Bilder på barnets familj på flykt, berättelser om föräldrarnas död eller försvinnande etc. anses ha låg tillförlitlighet.
  Kommentar: Ja, det är Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare som har att bedöma trovärdighet och tillförlitlighet när det gäller uppgifter i asylprocessen. Ingen annan.
 • I det nya ställningstagandet sägs att prövningen ska ta hänsyn till när barnet blir 18 år.
  Kommentar: Det är ju helt rimligt att när det kommer tiotusentals unga män, en del strax under 18 år gamla, andra långt över, så kan man inte agera på annat sätt. Sverige ska inte vara ett land som man kan invandra till för att få ett bättre liv och dessutom börja sin process här med att uppge falsk information om såväl ålder som annat. Har man som 16, 17-åring tagit sig ända hit så klarar man, särskilt när man hunnit bli 18 år, också att återvända.
 • Genom att införa omformuleringar i ställningstaganden sker förskjutningar i rätten med både retrospektiv och framåtsyftande verkan. Det drabbar barn som kom långt före 24 november 2015 och som borde fått permanent uppehållstillstånd.
 • Kommentar: När “omformuleringar” sker som gynnar asylsökande framförs inga klagomål… Migrationsverket har att tillämpa en utlänningslag som, med all sina extra tillägg och nya påhitt måste vara den snårigaste lagen i Sverige. Och det är verket som har att tolka och tillämpa lagen. Verket bör inte, så som oansvariga politiker gör, svaja hit och dit beroende på vilka aktivister som skriker högst. Dessutom är det märkligt att aktivisterna här talar om “barn” igen, när det är konstaterat att en majoritet av dem som åldersbedömts varit långt ifrån “barn”. Inte ens 16-, 17-åringar kallas som “barn”, de är minderåriga ungdomar som inom kort blir myndiga.

Författaren till pressmeddelandet skriver också:

Alla som läst beslut vet att ”Du är inte trovärdig” är en vanligt förekommande kommentar i besluten.

Kommentar: Varför detta tas upp är svårt att förstå. Det är ju handläggarens och beslutsfattarens bedömning som gäller och om den asyl- eller tillståndssökande ifråga de facto inte är trovärdig så ska det givetvis anges. Om man inser/anser att personen inte talar sanning, fabricerar historier, inte är konsekvent i sin berättelse, säger olika saker olika gånger etc – ja, då är personen förstås “inte trovärdig”. Det vill säga: Migrationsverkets tjänstemän, vilkas uppgift det är att bedöma vem som enligt utlänningslagen kan beviljas uppehållstillstånd, tror inte på vad personen uppger för att historien är full av motstridigheter eller osannolikheter.

Och efter att aktivisterna, genom sin företrädare, radat upp allt de tycker är fel (för att deras skyddslingar inte ges uppehållstillstånd), avslutar företrädaren med följande kommentar:

Migrationsverket har blivit erbjuden att kommentera artikeln men avböjt. Att förfarandet strider mot barnkonventionen kan inte förnekas.

Kommentar: Det är både sanslöst och obegripligt att ett sådant här nätverk av människor som likt ångvältar kör över allt och alla för att få som de vill, kunnat få så stort gehör hos de fyra partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet att de kunnat driva igenom en rättsvidrig och osedvanligt starkt kritiserad lag. Och att de kan fortsätta att klaga! Nu på att den lag de själva starkt bidragit till att den stiftats, inte tolkas precis som de vill. Nämligen så att alla afghaner, oavsett ålder, påhittade eller sanna historier, korrekta eller inkorrekta identiteter, nationaliteter och åldrar etc ska få slå sig ner i Sverige.

Vad gäller citat ur pressmeddelandet från Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! gäller att:

Media äger rätt att återge hela eller delar av denna text med angivande av författaren (Ingrid Eckerman) och källa (=pressmeddelande via my newsdesk 13 juni 2019).

© denna sajt. Vid eventuella citat, vänligen länka till originaltexten.