Klicka på bilen för att lyssna på debatten i Sveriges riksdag mellan justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Maria Malmer Stenergard, M, den 20 november 2020.

Interpellation 2020/21:116 av Maria Malmer Stenergard:

Den 15 september 2020 överlämnades betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik till regeringen. Titeln är ambitiös, med tanke på att många delar som utgör viktiga förutsättningar för en långsiktigt hållbar migrationspolitik faktiskt saknas helt i dag. Det handlar exempelvis om att ett nej ska vara ett nej, om att nyanlända successivt ska arbeta sig in i den svenska välfärden och om ett volymmål för mottagande av asylsökande. Dessutom framgår av konsekvensanalysen att nivåerna på asylsökande skulle stanna på samma nivåer som i dag, vilket innebär det sjätte högsta mottagandet i EU. Det är knappast långsiktigt.

I betänkandet ingick 26 förslag. Det enda parti som stod bakom samtliga var Socialdemokraterna. Regeringspartnern Miljöpartiet stod bara bakom tre. Sedan några veckor senare verkar Socialdemokraterna dock ha svängt i några av frågorna. Den 7 oktober 2020 meddelade nämligen Morgan Johansson och Isabella Lövin på en presskonferens att regeringen jobbar med ytterligare förslag som kommer att remitteras, varav några inte är förenliga med förslagen i betänkandet.

Det handlar om tillfälliga lättnader i gymnasielagen, så att det blir lättare för dem som omfattas av den att få permanent uppehållstillstånd. Det handlar också om nya grunder för uppehållstillstånd på humanitära skäl som står i direkt motsats till Migrationskommitténs förslag. Dessutom vill man genomföra lättnader vad gäller anhöriginvandring för kvotflyktingar.

De kompletterande förslagen ska tas fram och remitteras under samma tid som Migrationskommitténs betänkande är på remiss. Enligt Morgan Johansson ska en lagrådsremiss och proposition komma under våren 2021, för att träda i kraft den 20 juli 2021, då den tillfälliga lagen löper ut.

Under presskonferensen framgick också att ytterligare lättnader kan bli aktuella efter remissomgången. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

1.  När avser ministern att remittera de tillkommande förslagen?
2.  Hur lång remisstid har ministern för avsikt att avsätta för de tillkommande förslagen?
3.  När avser ministern att lämna över en proposition till riksdagen?
4.  Vad är innebörden av den humanitära skyddsgrund som ministern kommer att föreslå?

Utdrag ur interpellationsdebatten i riksdagen den 20 november (lyssna gärna på hela meningsutbytet) mellan justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, nedan kallad. MJ och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna, nedan kallad MMS:

MJ: Herr talman! Maria Malmer Stenergard har ställt ett antal frågor till mig om regeringens kompletterande förslag till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik.
———-
Maria Malmer Stenergard undrar när jag avser att remittera de tillkommande förslagen, hur lång remisstid jag har för avsikt att avsätta för de tillkommande förslagen, när jag avser att lämna över en proposition till riksdagen och vad innebörden är av den humanitära skyddsgrund som jag kommer att föreslå.
———-
En proposition kommer att överlämnas till riksdagen så att en ny lagstiftning kan vara på plats när den tillfälliga lagen upphör att gälla den 20 juli 2021.

MMS: Under ett års tid arbetade den parlamentariska migrationskommittén intensivt, och i mitten av september i år överlämnades betänkandet. Det fick namnet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Titeln är mycket ambitiös med tanke på att många delar som utgör viktiga förutsättningar för just en långsiktigt hållbar migrationspolitik faktiskt saknas helt.
———-
Som enda parti ställde sig Socialdemokraterna bakom hela detta betänkande och därmed förslagen som innebär samma höga nivå på invandringen som i dag. Men redan några veckor senare svängde Socialdemokraterna och öppnade upp för nya förslag som otvivelaktigt skulle leda till ökad invandring till Sverige. Då kom nämligen besked om att regeringen förvisso ska sända ut hela betänkandet på remiss. Men samtidigt jobbar man med ett antal lagförslag som går stick i stäv med en del av förslagen i betänkandet.
———-
Det finns ingenting skriftligt att tillgå i fråga om förslagen som regeringen jobbar med. Men utifrån presskonferensen har jag kunnat utläsa följande:

För det första vill man se lättnader i gymnasielagen, så att det blir lättare för dem som omfattas av den att få permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

För det andra vill man ha nya grunder för uppehållstillstånd av humanitära skäl som står i direkt motsats till Migrationskommitténs förslag och som går stick i stäv med den linje som Socialdemokraterna också drev då.

För det tredje vill man genomföra lättnader vad gäller anhöriginvandring för kvotflyktingar.
———-
Justitieminister Morgan Johansson har gång på gång sagt att han vill ha en långsiktig och hållbar politik. Därför tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning. Hur kommer det sig då att man i princip i samma stund som betänkandet kom underkände resultatet och förhandlade fram ett eget förslag med Miljöpartiet? Och hur kommer det sig att regeringen är överens om en ökad invandring, trots att statsminister Stefan Löfven har sagt till svenska folket att antalet asylsökande måste minska drastiskt?

MJ: Moderaterna ledde in Sverige i flyktingkrisen, egentligen med flera olika förslag. Det var min företrädare Tobias Billström som hade ansvar för det. Först tillskapade man världens mest generösa regler för arbetskraftsinvandring. Nu ser vi effekterna av det med människoexploatering, med fusk, med fiffel och med människohandel, ibland gränsande till slavhandel. Det är en sådan fråga som vi nu får reda ut helt enkelt på grund av de reformer som ni genomförde för tio år sedan.

Ni genomförde också EU:s mest generösa flyktingpolitik. Den var generös från början, men ni gjorde den ännu mer generös under era år och skapade en situation då Sverige stack ut i förhållande till alla andra länder. Som mest tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är bilden en helt annan. I dag tar vi emot 3 procent av alla som kommer till EU.

Sedan säger MJ något som ter sig obegripligt:

Moderaterna har dessutom sett till att kapsejsa de medicinska åldersbedömningarna. Därför hade vi inte ens det att förhålla oss till. Vi kunde alltså inte ens ta reda på hur gamla de ungdomar som kom till Sverige under denna tid var.

Och vidare:

MJ: Nu har vi EU:s miniminivå. Men vi tänker inte vidta några åtgärder som återigen leder oss in i en flyktingkris. Ni har fått fel varenda gång. Nu ligger vi, som sagt, stabilt på de lägsta siffrorna på 20 år. Det finns inga tecken på att det skulle öka på något dramatiskt sätt. Ni kommer att få fel denna gång också.

Nu jobbar vi med den nya lagstiftningen. Den bygger på betänkandets huvudtankar, som bland annat innebär en övergång till tillfälliga uppehållstillstånd och en möjlighet att efter tre år, om man uppfyller vissa krav, få permanent uppehållstillstånd. Familjeåterförening finns men med försörjningskrav. Man ska komma ihåg att permanenta uppehållstillstånd infördes i Sverige 1984. Det innebär att om vi går över till tillfälliga uppehållstillstånd blir det den stramaste lagstiftningen på över 40 år i Sverige bara i detta avseende.

MMS: När Moderaterna våren 2015 lade om politiken och krävde tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, vad sa då denne migrationsminister, Morgan Johansson, som hävdar att det var han som var drivande för en åtstramning? Jo, han sa att vi moderater inte längre var människor. Vi var någonting annat.

Medan vi krävde åtstramningar stod hans egen statsminister på Medborgarplatsen och sa: Mitt Europa bygger inga murar.

Historieförfalskningen tycks inte känna några gränser – eller, som en mycket klok person skrev nyligen: “Justitieminister Morgan Johansson har vid det här laget intagit nästan varenda politisk ståndpunkt som är möjlig. Ändå har han alltid haft rätt. Men glöm inte att allt var Moderaternas fel.” Jag tycker att det är en bra sammanfattning.

När jag ställde interpellationen var jag särskilt nyfiken på den humanitära skyddsgrund som regeringen kommer att föreslå.
———-
Nu framgår det klart och tydligt av ministerns svar i dag att Socialdemokraterna har kommit överens med Miljöpartiet om en humanitär skyddsgrund som är den mest generösa som skådats i detta land i modern tid. Det ska alltså inte längre krävas synnerliga skäl för vuxna, utan det ska räcka med särskilda skäl. Vad var det som hände i socialdemokratin på den korta tiden?

Detta riskerar att få enorma konsekvenser för hur många som väljer att söka sig till just Sverige. Har Morgan Johansson över huvud taget tittat på de konsekvenserna? Och, framför allt: Är han beredd att ta de konsekvenserna?

Kommentar: Vad menas med frågan om ifall Morgan Johansson “är beredd att ta de konsekvenserna”? Några “konsekvenser” kommer knappast justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att behöva ta av det han driver igenom nu. Att han skulle behöva göra det är lika osannolikt som att is inte skulle smälta i helvetet.

Vidare i debatten:

MJ: Ni (Moderaterna, min anm.) blir så arga, så arga när man påminner er om den politik som ni själva förde och när man frågar varför ni inte gjorde någonting åt detta. Jag har som sagt sett min företrädare Tobias Billström gå ut i debatten och försöka få det till att han egentligen ville föra en helt annan politik men att han inte fick för Fredrik Reinfeldt. Då undrar man ju varför han i så fall satt kvar i regeringen och fortsatte att lyfta lön, för det gjorde han. Det kanske var därför han satt kvar under de åren – för att lyfta lön, helt enkelt.

Ni gjorde ingenting under 2013 och 2014 när antalet asylsökande steg kraftigt. Vi hade 80 000 asylsökande 2014. Sedan förlorade ni valet hösten 2014, och vi tog över. Då fortsatte siffran att öka, och då agerade vi. Ni gjorde ingenting under era år, men vi stramade åt detta med gränskontrollerna, id-kontrollerna och den tillfälliga lagen.
———-
Vi står nu i en situation då vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Det stämmer att antalet asylsökande har minskat kraftigt det senaste året och att det nog kan hänföras till pandemin. Minskningen om 40 procent på bara ett år kan säkert hänföras dit.
———-
De kompletteringar av delar av lagstiftningen som vi tänker göra är mindre – jag skulle vilja säga nästan marginella – justeringar och rubbar inte på något sätt den huvudinriktning som lagts fast i betänkandet. Men det är naturligt i en beredningsprocess att man måste fylla i en del lagstiftningsluckor när man bereder lagförslag.

MMS: Jag noterar att det inte kom ett enda ord om den nya humanitära skyddsgrunden, som alltså är den mest generösa vi har sett i Sverige i modern tid.

Ingen vet var vi har Socialdemokraterna i invandringspolitiken. Det enda vi vet är att vi inte vet var vi har dem. Före valet sa Socialdemokraterna att migrationspolitiken ska utgå ifrån en miniminivå och att principerna i den tillfälliga lagen ska ligga fast. I januari i år sa Stefan Löfven till DN att antalet asylsökande måste minska drastiskt. I somras ställde sig Socialdemokraterna bakom en invandringspolitik som innebär samma nivå på invandringen som i dag, och nu är man alltså beredd att tillsammans med Miljöpartiet öppna upp för en mer omfattande invandring. Det går sannerligen snabbt i Socialdemokraternas invandringspolitik. Ingen vet var de befinner sig i dag, och än mindre vet vi vad de ska tycka i morgon.
———-
Sedan måste jag bara bemöta det ovärdiga angrepp som migrationsminister Morgan Johansson gjorde på sin företrädare Tobias Billström. Morgan Johansson säger att Moderaterna inte tycker om att bli motsagda. Det känns som projicering, för att använda ett psykologiskt begrepp. Genom sig själv känner man andra. Att säga att Tobias Billström satt kvar bara för att lyfta lön tycker jag är att bespotta sin företrädare på ett sätt som får till och med Donald Trump att blekna. Jag tycker att det är ovärdigt en svensk minister.

MJ: Den debatten kan man kanske ta en annan gång, i så fall ihop med Tobias Billström. Då får han förklara sig. Jag ser dock hur han hela tiden är ute i debatten och angriper regeringen men samtidigt absolut aldrig någonsin vill stå för de beslut han själv var med om att fatta.

Kommentar: Vad har detta om Tobias Billström med den aktuella debatten att göra? Barnsligt, löjligt och direkt ovärdigt av den person som är justitie- och migrationsminister i Sverige.

Vidare i debatten, efter att MJ fortsatt att dra in Tobias Billström i sitt svar till MMS.

MS: Jag kan bara konstatera att vi tog över en politik som var den mest generösa och att vi stramade åt den 2015-2016. Vi har nu det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Vi har haft låga tal ända från 2016 och framåt. Jag tänker icke släppa fram någon lagstiftning som rubbar detta, utan jag tänker se till att vi fortsätter att hålla den kontroll vi har skapat.

Notera alltså att ovan texter är utdrag ur debatten, hela protokollet kan man läsa och hela debatten kan man lyssna på via länken i början av det är inlägget.

Den här sammanfattningen har gjorts för att debatten inte ska glömmas bort när den begravs bland tusentals andra interpellationsdebatter. Och för att den lätt ska kunna hittas om man vill ta del av hur den här nya, så kallade “långsiktigt hållbara migrationspolitiken” debatterades och vem som sa vad. Och för att se om den ansvarige ministern möjligen ändå kommer att ta några konsekvenser av sitt handlande när/om han fortsätter sitt liv utanför politiken, kanske som ambassadör för Sverige eller landshövding, mindre troligt som sportkommentator.