Det är 30 år sedan en folkräkning gjordes i Sverige. Nu höjs en del röster om att en folkräkning kanske borde göras. Man funderar nu på om ska överväga att eventuellt inleda en undersökning om huruvida man man möjligen, kanske skulle behöva göra en folkräkning…

Att man i ett demokratiskt västland, ett nordiskt land, ett land som är medlem i EU faktiskt inte har en aning om hur många eller vilka människor som faktiskt befinner sig på dess territorium är en skandal och faktiskt en fara.

Nu förs tanken på folkräkning fram, efter tre decennier med en helt oöverskådlig och okontrollerad asyl- och anhöriginvandring och ett därmed okänt antal personer i landet med och utan uppehållstillstånd i ostyrkta och – inte sällan – flera olika identiteter. Man har faktiskt ingen som helst aning om vilka de är, från vilka länder de har kommit, vilka nationaliteter de har. Svenskarna har man givetvis alla uppgifter om, från vaggan till graven, men inte dem som kommit hit från utomeuropeiska länder som asylsökande och anhöriga till dessa.

2012 och 2017 skrev jag ingående om det mycket omfattande utlänningsregister som upprätthålls i Finland. Med ett litet, mycket litet hopp om att kanske någon som känner ansvar för Sverige skulle ta in den informationen och inse att ett sådant register är av mycket stor vikt också för Sverige. Men icke. Som så ofta – nästan alltid – är det som sker i det östra grannlandet inte något som intresserar Sverige. Hur mycket bättre det mesta än fungerar i Finland (och övriga nordiska länder) än i Sverige på nästan alla samhällsområden så sitter vad jag brukar kalla “herrefolksmentaliteten” i. Den går ut på att: “Vi är bäst och det är andra som ska lära av oss, inte vi av dem”.

Nu ska jag ännu en gång påminna om utlänningsregistret i Finland. Hur det ser ut i Danmark och Norge kan någon annan – kanske en avlönad reporter på någon större redaktion? – ta reda på. Om intresse finnes…

Om utlänningsregistret i Finland

 I Finland har man en lag om utlänningsregister – 29 maj 2012. Ur texten:

I Finland finns en lag om utlänningsregister. Det verkar vara bra för riket på många sätt och man kan förvånas över att inget liknande register finns i Sverige. Det hade underlättat för till exempel Sveriges största nationella minoritet, sverigefinländarna, vid planering av finskspråkiga förskolor, skolor och äldrevård… Och det hade underlättat planeringen för många andra stora invandrargrupper, som man nu inte verkar ha särskilt bra koll på. I Finland underlättar utlänningsregistret både kontroll av in- och utresande och illegal respektive legal vistelse i landet; planering av olika åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad m.m. samt –  inte minst – gör det möjligt att få fram korrekt statistik för olika ändamål.

Och:

Tack vare registret vet man bland annat att antalet varaktigt bosatta utlänningar i Finland per den 31 december 2011 var 183.500. Och att de största grupperna utlänningar är ester = 33.855 och ryssar = 29.590. Därefter följer svenskar = 8.557, somalier = 7.393, kineser = 6.000, irakier = 5.728 och thailändare = 5.546. Antalet turkar är drygt 4.000 och antalet indier är nästan lika stort. Det finns också många tyskar, britter, holländare, polacker, ungrare, japaner och italienare, men endast 32 jamaicaner, 23 laotier och 20 palestinier.

•  Finland. Utlänningsregister. – 19 januari 2017. Ur texten:

Utlänningsregistret är ett personregister som förs och används som underlag för

•  behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland,
•  för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar och
•  behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

Och en bråkdel ur den mycket omfattande informationen om vad utlänningsregistret används för och av vilka:

Delregistret för ansökningsärenden

•  personer som ansöker om uppehållstillstånd i Finland;
•  personer vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen;
•  personer vars arbetsuppgifter registreras med stöd av 73 § i utlänningslagen;
•  personer som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de skall få komma till Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring;
•  personer som är familjemedlemmar och/eller mottagare i Finland till den person som avses ovan. Uppgifterna om familjemedlemmar och mottagare registreras när uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende.

Ytterligare några lästips

•  En migga och jag: Nog vore det väl rimligare och mer rättssäkert att de som får UT skulle ges tillfälliga samordningsnummer, inte personnummer med obegränsad giltighetstid? – 25 augusti 2016. Ur texten:

Kommentar: Borde inte samordning göras så att id-kort och körkort får samma slutdatum som det tillfälliga uppehållstillståndet? Och borde inte samordningsnummer (som genast upphör att gälla om personen får avslag på sin asylansökan), inte personnummer, ges till dem som inte beviljats permanenta utan tillfälliga uppehållstillstånd? I rimlighetens och kontrollmöjlighetens namn. Eller?

•  Sverige lider av en allvarlig form av självskadebeteende. Eller ofattbar inkompetens. Någotdera. Eller båda. – 2 november 2017. Ur texten:

Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet, om sin text Tvärvändning på Skatteverket:

En kort och koncis sammanfattning är att Skatteverket i realiteten har noll koll på vilka som har samordningsnummer. Verket skriver:

“För att bli folkbokförd krävs personlig inställelse och att man visar upp identitetshandlingar. För samordningsnummer krävs inget av detta. För att bli folkbokförd krävs att personen har uppehålls- och arbetstillstånd. Detta behövs inte för att få ett samordningsnummer. Ett personnummer avslutas i samband med att personen avlider. Ett samordningsnummer kan däremot ”leva” för evigt.

•  Lätt i Sverige för “nyanlända” att begå identitetsbedrägerier – myndigheter och politiker tycks handfallna – 17 november 2016. Ur texten:

Jag skrev om det i Svenska Dagbladet den 26 oktober 2009 (alltså för sju år sedan…), under rubriken Skatteverket har rätt om id-korten. Ur texten:

Migrationsverket. Skatteverket. Två statliga verk. Det ena beviljar uppehållstillstånd åt personer som ”gör sin identitet sannolik” medan det andra utfärdar id-kort åt dem som ”styrker sin identitet”. Det är skillnad på ”sannolik” och ”styrkt” identitet och det skapar stora problem för staten och enskilda individer.
—————–
Det ska inte råda något tvivel om vilka som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och med styrkt identitet från början går det också bra för de nykomna att få id-kort, öppna bankkonto, handla på kredit och hyra lägenhet.

•  Finland. Om en EU-medborgares vistelse varar i över tre månader, ska uppehållsrätten registreras. – 11 augusti 2019. Ur texten:

Migrationsverket, Migri :

En medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Om vistelsen varar i över tre månader, ska uppehållsrätten registreras. En familjemedlem till en EU-medborgare som inte själv är EU-medborgare behöver ett uppehållskort. Ärenden som gäller uppehållet av en EU-medborgare och hans eller hennes familjemedlemmar hanteras av Migrationsverket.

•  Om samordningsnummerfusket och -bedrägerierna igen, väl kända sedan mer än ett decennium. –  8 december 2019. Ur texten:

SVT Nyheter: Hundratals registrerade på samma adress – systemet utnyttjas av kriminella

Det handlar om utländska medborgare som på felaktiga grunder kan använda samordningsnummer för att komma över exempelvis utbetalningar av moms eller skatteavdrag vid rut- och rotarbeten. Samordningsnummer skapar också en väg in i socialförsäkringssystemet. Myndigheterna har svårt att komma åt personerna bakom samordningsnumren eftersom de bara är registrerade på en adress utan att bo där. Många befinner sig inte ens i Sverige.

•  Kristdemokraterna: “Skatteverket bör få i uppdrag att makulera samtliga samordningsnummer, såvida inte personerna bakom kan inställa sig och visa korrekta ID-handlingar.” – 19 december 2019. Ur texten:

Vidare ur debattartikeltexten:

För det andra ska de samordningsnummer som utfärdas tidsbegränsas.

Kommentar. Bra och borde ha varit självklart från början.

•  Multipla identiteter har inte stoppats, och någon kontroll på vilka som finns i landet och varför existerar inte i Sverige.– 12 januari 2020. Ur texten:

SVT: Tre personer – 38 identiteter “Ett stort samhällsproblem”:

– Polisen känner till att det finns ett omfattande missbruk av samordningsnummer och personnummer samt tillhörande falska eller missbrukade handlingar, skriver Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, i ett mejl till SVT Nyheter.

Ja, det måste ju vara självklart att polisen känner till detta eftersom det pågått – och eskalerat – under långt mer än ett decennium. Det märkliga är att de, som kallar sig “ansvariga” – regeringar (nuvarande och tidigare) samt riksdagsledamöter (nuvarande och tidigare) inte har täppt igen bedrägerimöjligheterna.

© denna sajt. Vid citat ur någon av texterna, vänligen länka till inlägget.