Information den 19 november 2020 från Justitieministeriet:

Statsrådet (= regeringen, min anm.) har utfärdat en förordning genom vilken Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar sätts i kraft i Finland. Det handlar om den första rättsligt bindande internationella konventionen om handlingars offentlighet.

Konventionen träder i kraft den 1 december 2020. Finland antog den redan 2015, men konventionen har väntat på det nödvändiga antalet ratifikationer som behövs för att den ska kunna träda i kraft internationellt.

Genom konventionen tryggas rätten att få tillgång till myndigheters handlingar. Finlands lagstiftning överensstämmer redan nu med konventionen, men förbindelse till den har en särskild betydelse när det gäller att stöda öppenheten och därigenom demokratin i Europa.

Förordning OM/2020/143