Jag har skrivit och rapporterat om den här lagändringen tre gånger sedan den 5 februari 2018:

•  Finland. Terrorister ska förlora finskt medborgarskap. – 5 februari 2018. Kort ur texten:

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att ändra medborgarskapslagen. Syftet är att föreskriva om förlust av finskt medborgarskap hos personer med dubbelt medborgarskap som gjort sig skyldiga till terroristbrott.

•  Finland. Vissa allvarliga brott föreslås kunna leda till förlust av finskt medborgarskap. – 14 juli 2018. Kort ur texten:

Inrikesministeriet:

Även personer som vid födelsen har fått finskt medborgarskap ska enligt förslaget kunna förlora sitt medborgarskap, om de har så starka band till en annan stat där de är medborgare att förlusten av medborgarskap inte skulle innebära ett oskäligt ingripande i personens privat- och familjeliv.

•  Finland. Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. – 5 december 2018. Kort ur texten:

Inrikesministeriet:

Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen. Regeringen lämnade den 5 december en proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen till riksdagen.

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen.

Den 1 maj 2019 träder lagen i kraft.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten på Inrikesministeriets sajt..

Ur texten:

Medborgarskapslagen ändras så att personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap. Statsrådet (= regeringen, min anm.) föreslog torsdagen den 25 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag (26 april). Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019.
———-
Den som gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot Finlands vitala intressen och där det strängaste straffet är fängelse i minst åtta år kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är t.ex. äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och spioneri. Ytterligare en förutsättning för förlust av medborgarskap är att personen har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år.

Medborgarskap kan likaså förloras på grund av allvarliga brott som begåtts i terroristiskt syfte, till exempel brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott, kapning eller dråp under förmildrande omständigheter. Då förutsätts det dessutom alltid att brottet riktat sig mot Finlands vitala intressen.

Det är Migrationsverket som fattar beslutet om förlust av medborgarskap.