Finlands regering meddelar:

EU uppdaterar sina viseringsregler för att förbättra villkoren för resenärer och införa nya sätt att åtgärda de utmaningar som den irreguljära migrationen medför. Finland börjar tillämpa den nya viseringskodexen från och med den 2 februari 2020, samtidigt som de övriga Schengenländerna.

De nya reglerna ger snabbare och tydligare rutiner för personer som reser lagligt, särskilt genom att

  • göra det möjligt att lämna in viseringsansökningar upp till 6 månader före avresan
  • införa en harmoniserad strategi för att utfärda viseringar för flera inresor för personer som reser regelbundet och har en positiv viseringshistorik, med en gradvis utökning av perioden från 1 till 5 år.

Viseringsavgiften höjs till 80 euro, och för 6–11-årinar till 40 euro, för att medlemsländerna bättre ska kunna täcka kostnaderna för handläggning av viseringsansökningar. Den uppdaterade viseringskodexen orsakar inte förändringar i de sänkta avgifter som fastställts genom avtal om förenklade viseringsförfaranden, till exempel med Ryssland.

Läs också om ETIAS, European Travel Information and Authorization System, som ska införas under 2021:
•  Finland. ”Syftet med systemet är att effektivisera i synnerhet klarläggandet av förutsättningarna för inresa, gränskontrollerna, terrorismbekämpningen och avslöjandet av efterlysta personer innan de kommer till EU-området.” – 2 november 2019. Ur texten:

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda de nationella författningsändringar som EU-förordningarna om ett europeiskt in- och utresesystem och om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) förutsätter. Projektets mandatperiod är 1.11.2019–31.12.2020. Författningsändringarna avses träda i kraft samtidigt som in- och utresesystemet och Etias införs genom kommissionens beslut.