En migga:

Jag visste väl att det var något lurt när Migrationsverket inte fick minskade anslag för 2021, trots minskad inströmning av asylansökningar!

Det är också tal om att vissa asylenheter framöver kan komma att handlägga medborgarskap och anknytning.

Bestämmelsen om ”humanitär skyddsgrund” förklarar, enligt min mening, varför Centern gick emot ändringarna i Gymnasielagen. Genom den föreslagna lagstiftningen av Migrationskommittén kan Centern upprätthålla sin ”kognitiva dissonans” genom att slippa ”lappande i tillfälliga lagstiftningar”, samtidigt som de åstadkommer precis vad de vill ändå, genom ”långsiktig lagstiftning”.

Uttolkningen av begreppet ”humanitär skyddsgrund” som till synes omfattar vuxna personer – som tidigare haft, men inte längre kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd – torde kunna omfatta samtliga ensamkommande och då särskilt de som av en eller annan anledning inte får fortsatt tillstånd enligt Gymnasielagen eller 17 § på grund av försörjning. Oavsett om det beror på Covid-19 eller att man inte klarat sina studier, så öppnar detta för uppehållstillstånd.

Dessutom skulle jag inte hålla för otroligt att ”humanitär skyddsgrund” även tar sikte på dem som inte omfattades av Gymnasielagen på grund av att de fick sina beslut innan de fyllde 18 år och saknade ordnat mottagande. Även dem som fick alternativ skyddsstatusförklaring på grund av att de var “ensamkommande barn” och därför skyddsbehövande mot Afghanistan. Dessa personer är i förlängningsprocessen inte längre alternativt skyddsbehövande om de fyllt 18 år, eftersom den skyddsgrunden permanent bortfallit – de är ju inte längre barn. Men de har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Det var alltså bara ren och skär teater när Centern motsatte sig ändringar i Gymnasielagen och samtidigt beskylldes av Miljöpartiet för att begå våld mot humaniteten. Samtliga parter, inbegripna som de är i Migrationskommittén, visste givetvis att den ”humanitära skyddsgrunden” skulle öppna för uppehållstillstånd för de “ensamkommande” och en ännu större målgrupp. Ändringen behövdes helt enkelt inte. Men de kunde låtsas vara ansvarstagande respektive indignerade.

Betänkandet är dessutom så allmänt skrivet ifråga om uttolkningen av vad “särskilt ömmande skäl” innebär för vuxna, att Migrationsverket lämnas gott om utrymme att komma med för ändamålet passande Rättsliga ställningstaganden.

Så utomordentligt lägligt då att just den person som skrev Asylrättscentrums remissyttrande om ändringar i Gymnasielagen, nu precis anställts som särskild rådgivare till GD-staben hos Migrationsverket! Med uppgiften att

bereda och koordinera myndighetens styrande dokument […] upprätta underlag till verksledningen i strategiska frågor, samt ansvara för kvalitetssäkring, beredning och föredragning av ärenden som ska beslutas av generaldirektören. […] delta i myndighetens strategiska utvecklingsarbete och ge stöd till verksamheten i övergripande frågeställningar. – Som särskild rådgivare kan det också vara aktuellt att samordna underlag till, och att ha dialog med regeringskansliet och andra myndigheter och externa aktörer i myndighetsövergripande frågor.

Well played, well played indeed!

Miggan återkommer med ett tillägg innan detta inlägg publicerats:

Efter att ha läst promemorian, så kan jag sluta mig till att även de som fått uppehållstillstånd på ”humanitär skyddsgrund”, det vill säga “särskilt ömmande omständigheter” för vissa vuxna, kommer att få möjlighet till anhöriginvandring. Alltså på anknytning.

Förslaget lyder:

Uppehållstillstånd ska kunna beviljas en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen och som har välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd, om förhållandet framstår som seriöst och har etablerats redan i hemlandet och inte heller särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla för samma tid som uppehållstillståndet för anknytningspersonen.

5 kap. 6 § utlänningslagen är det lagrum som den ”humanitära skyddsgrunden” sorterar under; alltså “synnerligen/särskilt ömmande omständigheter”. Det torde betyda att den grupp som brukar benämnas ”ensamkommande”, i de fall dessa beviljas uppehållstillstånd på ”humanitär skyddsgrund”, även får möjlighet att vara anknytningsperson för vissa anhöriga. 

Dels rör denna krets anhöriga som är ”make, sambo och ogifta barn till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens make eller sambo”. Men även kretsen anhöriga som avser ”andra nära anhöriga som ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och där det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet” skall kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Att 12 kap. 18 § utlänningslagen omnämns i lagrummets föreslagna lydelse är talande, eftersom det är en bestämmelse som rör ”verkställighetshinder”, det vill säga personer som har ett gällande, lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Det har merparten ”ensamkommande” som i domstol beviljats tillstånd för gymnasiestudier, men i övrigt fått avslag på sina skyddsskäl liksom sina överklaganden av utvisningsbesluten. I en del fall har domstolen emellertid undanröjt utvisningsbeslutet och då måste Migrationsverket på nytt bedöma skyddsskälen, inklusive ”särskilt/synnerligen ömmande” omständigheter. De kan då få tillstånd enligt 5 kap 6 § utlänningslagen.

Att 12 kapitlet upptas, signalerar enligt min mening tämligen tydligt att lagstiftaren avser att gruppen ”ensamkommande” skall omfattas av den ”humanitära skyddsgrunden”. Och att de därigenom får en möjlighet till uppehållstillstånd även om de fått avslag på fortsatta gymnasiestudier eller på arbete.

 Centerledningen visste i sanning vad den gjorde när den motsatte sig ändringarna i försörjningskravet till Gymnasielagen!

Kommentar: Det verkar som om det spelas ganska fula politiska spel bland de kortnästa, makthungriga personerna som (van)styr Sverige. Dessa människor fattar beslut utan välunderbyggda, gedigna analyser av vad besluten kommer att innebära och medföra för landet och folket. I praktiken. I verkligheten. De fattar lättvindigt och med expressfart beslut som oundvikligen starkt riskerar att få icke önskvärda konsekvenser för alla i Sverige. För all framtid. Finns det verkligen inget att göra för att sätta stopp för de här personernas ansvarslösa agerande?

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.