En text i en serie texter som publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att komma till artikeln i Sydsvenskan.

Det här ter sig – utan tillgång till alla fakta – som ett uppenbart sätt för en afghansk sjupersonersfamilj att ta sig in i Sverige för “ett bättre liv” och full försörjning av skattebetalarna i landet. När Mustafas familj hade hittats och bevisligen levde så skulle den då minderårige (?) sonen givetvis ha återförenats med den i det land där de alla är medborgare. Så gjorde man förr i Sverige (i enlighet med utlänningslagen) och så gör man i till exempel Finland, där man har en utlänningslag som är mycket lik den svenska men där skillnaden är att den efterlevs eftersom det råder det som statsminister Löfven ständigt utlovar också här: “ordning och reda i asyl- och migrationspolitiken”. Och i denna ordning och reda ingår att den som inte har asylskäl inte tillåts stanna i landet oavsett om han eller hon är över eller under 18 år gammal. Och naturligtvis har inte ytterligare familjemedlemmar – i detta fall sex personer – utan asyl- eller skyddsskäl laglig rätt att komma hit som ekonomiska invandrare med försörjningsbehov.

Vilka är det som är tänkta att tvingas försörja dessa människor och andra anhöriga till hitkomna utan asyl- eller skyddsskäl? Vilka ska avstå från bostad åt personer från Afghanistan utan anledning att vistas i Sverige? Vilka ska bekosta deras sjukvård, tandvård, utbildning? Och VARFÖR?

Ett stort fel är att i Sverige tycks regeringen, partiledare och andra politiker samt de flesta journalister felaktigt tro att “minderårighet” är asylgrundande. Så är inte fallet. Men de förmedlar den felaktiga uppfattningen också till allmänheten, folket. Dessutom förmedlar samma grupper av människor till allmänheten att det är någon sorts gudomlig ordning att alla familjeåterföreningar ska ske i Sverige vilket inte finner stöd i lagen och inte heller praktiseras i andra länder. Huvudregeln är också i Sverige den (som numera alltför sällan tycks tillämpas här) att: när familjen återfunnits så ska den minderårige, som inte hade asyl- eller skyddsskäl utan fick stanna för att det inte fanns “ett ordnat mottagande” i hemlandet, återförenas med familjen som ju utgör just det mottagande som behövs för att han ska kunna återsändas.

Enligt utlänningslagen gäller samma krav på att styrka sin identitet och sitt behov av asyl eller skydd för en minderårig asylsökande som för en vuxen.

Jag vet inte hur många gånger och under hur många år jag har skrivit och informerat om det, men aktivistnätverken med sina “ensamkommande barn” har med framgång lyckats få såväl allmänhet som okunniga eller omedvetna (?) politiker, beslutsfattare, journalister att tro att minderårighet i sig är asylgrundande. Ingenting kan vara mer inkorrekt. Det är ju rent horribelt att en så felaktig uppgift har fått slå rot i det svenska medvetandet. (Utlänningslagens 4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande 1-2 §§).

På vilka grunder beviljades den nu, enligt uppgift, 17-årige Mustafa uppehållstillstånd? Vilka individuella asyl- eller skyddsskäl hade han? Det vet jag inte. Jag känner inte till just dessa människors hela historia, men den här familjen befinner sig nu plötsligt i Sverige utan att, såvitt känt, uppfylla lagens tämligen stränga krav för beviljande av uppehållstillstånd. Vem betalade förresten för dessa sex personers resa till Sverige, ett ansenligt belopp? Men familjen och, som det verkar, “ankarsonen” får tjäna som exempel på att den svenska “medmänskligheten” slår gravt fel och utsätter de egna medborgarna och skattebetalarna för oacceptabla bördor och tappad tilltro till asylrätten genom att så slapphänt tillåta stora skaror av anhöriga att invandra utan att uppfylla lagens faktiska kriterier och möjligheter till invandring.

Detta och andra liknande fall bör ses över av Migrationsverket på nytt och det logiska och lagligt rätta torde vara att familjen återvänder till sitt hemland och inte tillåts invandra på grunder som inte finns i utlänningslagen, alltså som ekonomiska migranter som söker ett bättre liv bekostat av invånarna i Sverige.

Här några texter om minderårighet i de fall man misstänker att åldern inte stämmer med vad den asylsökande uppger:

•   Migrationsöverdomstolen: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.” – 27 mars 2014
•   Migrationsöverdomstolen har slagit fast: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.” – 16 mars 2016
   Migrationsöverdomstolen: ”Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.” – 11 september 2016
•   Migrationsöverdomstolen i februari 2014: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig” – 9 november 2017

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.