Eftersom Migrationsverket tidigare i år ålades (gavs uppgiften? tog på sig uppgiften? uppmanades?) att fatta beslut i medborgarskapsärenden i större skala, har en hel del frågor blivit intressanta och relevanta kring detta “projekt”. Därför har följande frågor ställts till Migrationsverket, som svarat både snabbt och ingående.

Tidigare har endast Medborgarskapsenheten i Norrköping, där kunskap och erfarenhet på området finns, hanterat medborgarskapsansökningar. Från den 1 juli i år har de nu även hanterats av den nybildade enheten för dessa viktiga beslut i Göteborg (Region Väst).

Svaren nedan är från den 1 november respektive 9 november.

Svar från Migrationsverket den 1 november:

Fråga: Hur många svenska medborgarskap har medborgarskapsenheterna i Göteborg fattat sedan arbetet där kom igång i Väst?
Svar från MIG: Närmare 7000 har fattats av de enheter som arbetar med medborgarskapsfrågor i region Väst.

Fråga: Hur många beslut var positiva, hur många var negativa?
Svar från MIG: Cirka 6800 beviljades, drygt 165  fick avslag. Region Väst började fatta egna avslagsbeslut först den 1 augusti. Innan dess fattades avslagsbesluten på medborgarskapsenhet i Norrköping.

Fråga: Vilka nationaliteter har de personer som beviljats resp. inte beviljats svenskt medborgarskap?
Svar från MIG: En majoritet som beviljats medborgarskap var syrier, cirka 5800. Afghaner är näst gruppen om drygt 320 beslut. Statslösa är den tredje största gruppen om 200 beslut. Av avslagen är cirka 100 gjorda för syrier. Övriga nationaliteter är bland annat eritreaner och andra.

Fråga: Hur många var enmansbeslut, hur många var tvåmannabeslut?
Svar från MIG: Alla beslut ovan är så kallade tvåmannabeslut och i de fall det har behövts så har frågan lyfts högre.

Fråga: Har besluten, särskilt enmansbesluten, fattas av anställda med god kunskap om medborgarskapslagen? Frågan ställd för att den här enheten är helt ny.
Svar från MIG: När vi startar en enhet som ska arbeta med nya ärendeslag utbildas personalen grundligt liksom vägleds av mer erfarna handläggare från andra enheter, så en introduktion av medarbetare som är nya inom ärendeslaget genomförs löpande av erfarna medarbetare.

Svar från Migrationsverket den 9 november:

Information från MIG: När det gäller det numerära, det vill säga statistiken, så är det dels en ögonblicksbild som vi kan presentera fram till vecka 45, dels är det försiktigt avrundande siffror.

Fråga: Hur många beslut har Medborgarskapsenhet 1 i Göteborg fattat sedan den enheten startade?
Svar från MIG: Närmare 1900.

Fråga: Vilket datum startade den?
Svar från MIG: den 1 juli 2021.

Fråga: Hur många beslut utgörs av bifallsbeslut respektive avslagsbeslut?
Svar från MIG: Cirka 1870 bifallsbeslut /35 avslagsbeslut.

Fråga: Vilket årsmål 31/12-2021 har enheten fått i uppdrag uppfylla?
Svar från MIG: Medborgarskapsenhet 1 i Region Väst beräknas registrera närmare 3000 beslut innan året är slut.

Fråga: Det här ju en helt ny enhet och många har inte arbetat med medborgarskapsansökningar tidigare?
Svar från MIG: Även om enheten är ny har mer än hälften av medarbetarna en längre tids erfarenhet av handläggning och då handläggning av ärenden inom Migrationsverket. Här ingår samtliga som fattar beslut inom ärendeslaget medborgarskap i region Väst, det vill säga beslutsfattarna.

Fråga: Utbildningen verkar också mest ha skett digitalt och varit, som man åtminstone som utomstående kan tycka, oerhört kort och med stor sannolikhet inte tillräcklig när det gäller något så viktigt som att bevilja oåterkalleliga medborgarskap i Sverige.
Svar från MIG: Samtidigt som Migrationsverket har behövt anpassa all verksamhet efter nationella pandemirestriktioner startade vi upp medborgarskapsverksamheten i Region Väst. All utbildning kring handläggning i dessa ärendeslag har då skett digitalt med aktivt och praktiskt stöd av erfaren personal från medborgarskapsenheterna i Norrköping. Dessutom utbildas personalen i Göteborg och övriga verksamhet fortlöpande.

Fråga: Dessutom har ju de som rekryterats till att fatta dessa beslut, som jag förstår det, inte ens säkerhetsklassificerats.
Svar från MIG: Samtliga beslutsfattare inom ärendeslaget medborgarskap har genomgått en intern säkerhetsintervju och är i process att bli säkerhetsklassade vilket beräknas vara klart till årsskiftet.

Kommentar: För en utomstående är det omöjligt att helt förstå och veta hur och varför Migrationsverket agerar som det gör. Utan att betvivla det korrekta i Migrationsverkets svar skulle det ändå vara intressant om någon migga, eller några miggor, ville kommentera och eventuellt ge ytterligare tankar och information – “inside information” – om den här hanteringen. Om den nya, plötsligt införda ordningen att låta mycket kort digitalt utbildade, nyanställda snabbt fatta så oerhört viktiga beslut som att bevilja människor medborgarskap i landet. Människor som ofta inte talar landets språk och inte heller försörjer sig själva. Medborgarskap som i Sverige, till skillnad från i andra länder, är oåterkalleliga.

Läs också den kommentar till ovan text som kommit från en migga:
•  En migga: “Jag noterar även att bifallsfrekvensen är på drygt 98 procent. Inte dåligt av en helt nybildad enhet som fått upp farten först i början av september.” – 14 november 2021.

Ytterligare lästips:
•  Att få svenskt medborgarskap är inte en mänsklig rättighet – 13 juli 2021. Ur texten:

Det går ingen som helst nöd på en person som beviljats permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige om han inte har svenskt medborgarskap. Han har samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som landets medborgare och de enda skillnaderna mellan en sådan person och en medborgare är:

•  Han får inte rösta i riksdagsval
Det är inget problem, det tar ändå lång tid innan en invandrad person lärt sig svenska och kan tillräckligt om det svenska samhället och de olika partierna för att självständigt och medvetet kunna rösta i ett riksdagsval. I kommun- och kyrkoval får dock den som har PUT rösta, trots att han/hon sällan har tillräckliga kunskaper för att rösta medvetet förrän efter ganska många år i landet.

•  Han kan utvisas ur landet vid grov brottslighet
Enkel regel: Vill man vara kvar i landet och kanske också så småningom bli medborgare så ska man inte begå brott. Det är bra för Sverige att kunna utvisa personer som kommit till landet och till exempel begår brutala våldsbrott. Sverige, till skillnad från andra länder, har ju ingen lag som gör det möjligt att frånta en person hans medborgarskap.

© denna sajt, vänligen respektera det och länka till originalinlägget vid citat.