Klicka på textrutan för att läsa hela texten av Widar Anderssson på Folkbladets sajt.

Ur texten:

De folkvandringar som nu pågår på vår jord går från syd och öst och mot nord och väst. Norr- och västerut präglas planeten av ett antal nationalstater med olika omfattande grader av universella välfärdsverksamheter som skolor, vård och omsorg och globalt sett mycket generösa bidrag och ersättningar vid sjukdom, familjebildning och åldrande. Folkvandringar i stora numerärer – likt de som till exempel riktats mot Sverige under de senaste 15–20 åren – är därför konfliktskapande visavi den bofasta befolkningen som finansierar välfärden genom höga skatter och avgifter.

Ju längre norr- och västerut vi kommer på jorden så är dessutom tillvaron alltmer rationell och upplyst. Religionen är en privatsak och jämlikheten mellan kvinnor och män är sedan länge en utvecklad och pågående strävan. Intresset bland svenska medborgare för att dras tillbaka till hederskulturer, häxbränningar, klansystem och religiösa makthavare bedömer jag som mindre än minimalt. Sverige och andra nordvästliga stater har därför att balansera ett positivt förhållningssätt visavi folkvandringar mot den bofasta befolkningens intresse av att vidmakthålla den generösa välfärdsstatens fördelningspolitiska logik: Antalet förmånstagare ska vara i paritet med antalet förmånsgivare i form av idogt arbetande skattebetalare.

Folkvandringarna behöver därför vara i lagom omfattning. Annars finns snart inget att folkvandra till här uppe i norr.

Kommentar: Asylrätten har kommit att missbrukas å det grövsta under de senaste decennierna, extra mycket de senaste fem, sex åren. Den existerar nästan inte längre i Sverige så som den var tänkt, eftersom inga krav ställs på styrkt identitet, ålder, nationalitet och “asylhistoria”. Och eftersom man kan stanna i landet även efter att man fått flera avslag på sina asylansökningar.

Asylrätten har omvandlats till att bli en allmän “bättre liv”-invandring av personer som man i Sverige inte med säkerhet vet något alls om. Och deras hela liv som inkluderar boende, utbildning, sjukvård etc ska bekostas av landets egna invånare – “ursprungsbefolkning” – genom bland världens högsta skatter på nästan allt de gör: på inkomster, mat, kläder, resor, böcker, tidningar, Public Service, bostäder och byte av bostad, plastkassar (!), när de kör bil (trängselskatter) – ja, på nästan allt de företar sig. Skatt på nästan allt utom på luften de andas, som inte ens Miljöpartiet kommit på ett sätt att beskatta. Än.

Redan för drygt fyra år sedan skrev jag följande text:

•  Frans Timmermans: “Över hälften av alla asylsökande inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl.” – 8 augusti 2016. Ur texten:

Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse

– Det handlar om 60 procent av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus.
———-
Och så här sa Finlands president Sauli Niinistö den 3 februari 2016:

Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.

Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Då leder strävan att göra gott till att alla får lida.

Läs också:
•  Om illegal och annan invandring till EU – 23 september 2020. Ur texten:

•  Hade det system som nu föreslås – snabbscreening av alla migranter som kommer till EU – varit på plats 2015 så hade situationen i hela EU och alldeles särskilt i Sverige sett helt annorlunda ut idag. – 28 september 2020. Ur texten:

Den 3 februari 2016, höll grannlandet Finlands president Sauli Niinistötal till Finlands riksdag om att Europa inte klarar den okontrollerade folkvandringen länge till och att om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Det är emellertid svårt att begränsa migrationen eftersom så gott som alla åtgärder misstänks strida mot internationell rätt och internationella överenskommelser. Men dessa överenskommelser och bestämmelser har kommit till under helt andra omständigheter. Presidenten sa:

Jag är säker på att om internationella bestämmelser och nationella bestämmelser som bygger på dem kom till i dagens läge skulle de vara betydligt strängare till innehållet, men de skulle trots det hålla fast vid de mänskliga rättigheterna och hjälpa dem som lider nöd. Det finns alltså inga goda alternativ. Vi måste överväga om vi ska värna om europeiska värderingar, européer och dem som lider verklig nöd, eller om vi strikt ska värna om internationella åtaganden utan att bry oss om övriga konsekvenser.

I praktiken går det till så att var och en som kan uttala ordet “asylum”, asyl, har tillträde till Europa och Finland. Detta lilla ord ger på sätt och vis en subjektiv rätt att ta sig över gränsen. Även den som saknar en riktig grund för sin asylansökan får genomgå en fullständig utredning, som rentav kan ta flera år i anspråk, och kan därefter undgå tvångsåtgärder om förutsättningarna för asyl inte uppfylls. Man kan alltså stanna kvar dit man kommit på felaktiga grunder.

Klargörande för den som inte förstår – eller som inte vill förstå: Texten handlar om det som kallas “asylinvandring” men som långtifrån alltid är det, utan ofta till “asylinvandring” förklädd “bättre liv”-invandring med därpå följande anhöriginvandring. Inte om faktisk asylinvandring, vilken torde vara ytterst liten och något som Sverige mycket väl hade klarat av om den hade upprätthållits. Inte om arbetskraftsinvandring för jobb där kompetens krävs och som man kan försörja sig själv och eventuell medföljande familj på utan skattefinansierade bidrag. Och givetvis inte heller om invandring temporärt för studier.

En upprepning av Finlands president Sauli Niinistös ord den 3 februari 2016 – för snart fem år sedan – får avsluta den här texten:

Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Då leder strävan att göra gott till att alla får lida.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till det här inlägget.